Пошук по сайту


Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Севастопольський економіко-гуманітарний інститут

Філія кафедри загальної психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із заочної

та післядипломної освіти

_____________М.О. С’єдін

«____ » __________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦІПЛІНИ

«Психодіагностика»

для студентів 3 курсу очної та заочної форми навчання

галузі знань: 0301- соціально-політичні науки

напряму підготовки: 6.030102 - Психологія

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»Севастополь - 2012

Робочу програму склав: кандидат психологічних наук, доцент А.В. Кірейчев
Робоча програма затверджена на засіданні фiлiї кафедри загальної

психології ТНУ

Протокол № 2 від 01.09.2012 р.

Зав. кафедрою__________________ О.Б. Шихматова

Схвалено Вченою радою СЕГІ ТНУ (протокол № 09 від 01.09.2012 р.)

Голова _______________ І.М. Воронін
Вступ
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем і призначенням цієї дисципліни в структурно-логічній схемі учбового плану охоплює усі теми навчальної програми, із загальною кількістю 306 годин, передбачених навчальним планом.

Предметом вивчення є використання різноманітних методів розпізнавання індивідуальних психологічних особливостей людини.

Міждисциплінарні зв'язки: Даний курс опирається на теоретичну базу загальної і експериментальної психології. Особливу увагу курс приділяє методам і засобам психологічного експерименту, практичному вивченню сучасних психологічних методів дослідження психічних явищ, використанню ЕОМ для збору і обробки експериментальних даних.

На лекціях студенти знайомляться з психометричними основами психодіагностики, поняттями валидности, надійності і стандартизації, з основними методологічними принципами діагностики особи, з поняттям проектного методу і так далі

На практичних заняттях студенти опановують методичні прийоми, які використовуються в психологічній практиці.

Самостійна робота студентів включає доопрацювання лекційного матеріалу, вивчення додаткової літератури по дисципліні, підготовку повідомлень, підготовку до практичних занять, написання звітів за результатами виконаної роботи на практичних заняттях. Самостійна робота ведеться під контролем викладача і залучає студентів до систематичної цілеспрямованої роботи, розширення і поглиблення знань з цієї дисципліни, а також сприяє розвитку навичок теоретичної науково-дослідної роботи.

І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Сучасна психологічна діагностика визначається як наукова дисципліна, розробляюча методи виявлення і вивчення індивідуально-психологічних особливостей людини.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з найважливішими методичними положеннями науки, розкриття теоретичних і практичних аспектів її застосування, формування у студентів системи психологічних знань, їх загальної психологічної культури, підготовка до комплексного використання психологічних знань в професійному саморозвитку.

Основними завданнями курсу є засвоєння студентами поняття про предмет і завдання психодіагностики, підготовка студентів до самостійного виконання психологічних спостережень, закріплення на практиці знання про організацію і планування психологічного експерименту, ознайомлення студентів з основними методами психодіагностики, їх застосуванням і інтерпретації, ознайомити студентів із специфікою і проблемами психодіагностичного процесу, чинниками, що чинять на нього вплив, передати студентові знання про психодіагностичні інструменти, їх теоретичні і методологічні підстави, засвоєння основних знань, придбання практичних навичок і умінь; використання отриманих знань, навичок і умінь в практичній і педагогічній роботі, засвоєння і закріплення студентами основних психологічних і психодіагностичних понять і термінів.

Місце в навчальному процесі: Навчальна дисципліна "Психодіагностика" є логічним продовженням курсів "Загальна психологія", "Вікова і педагогічна психологія". По закінченню читання курсу студенти, які за результатами перевірки і оцінки знань, умінь роботи успішно освоїли курс, допускаються до складання іспиту

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

- Основні поняття методології, методи, методичні прийоми і методики;

- Основні особливості конструювання і апробації методик, принципи і вимоги, яким вони повинні задовольняти психодіагностики особи

- Основні правила проведення обстежень, способів обробки і інтерпретації результатів

- Методологічні і теоретичні основи діагностики особи, темпераменту, характеру, інтелектуальною і мотивационно-потребностной сфери.

В результаті вивчення курсу студент повинен уміти:

- проводити вироблення, вибір і теоретичне обгрунтування критеріїв зіставлення результатів;

- застосовувати методи діагностики особи, інтелекту, темпераменту, мотивації і так далі;

- розробляти прийоми, сприяючих швидкому і правильному ухваленню рішення по постановці діагнозу;

- визначати валидности і надійність тесту;

- користуватися інструментарієм, методами організації і проведення психологічного дослідження;

- обробляти і представляти результати експерименту;

- аналізувати і узагальнювати теоретичні і емпіричні знання.

Форма навчання

Курс

Семестри

Лекції (год)

Практічні /

семинари (год.)

Лабора-торні (год.)

ВСЬОГО (год.)

Самостійна робота (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Залік (семестр)

іспит (семестр)

денна

3

5-6

86

70

-

306

75

75

-

Іспит 6 с

заочна

3

5-6

26

18

-

306

131

131

-

Іспит 6 с2. Тематичний план дисципліни

2.1. Розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну:

2.1.1. Для студентів 3 курсу денної форми навчання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка