Пошук по сайту


Білет 181.Дайте коротку характеристику поняттю, та видам бухгалтерської звітності

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

Білет 18

1.Дайте коротку характеристику поняттю, та видам бухгалтерської звітності.

Скільки розрізняють видів господарського обліку:

+ три

п'ять

шість

сім

Які групи використовується в бухгалтерському обліку:

_ грошові

- ненатуральні

+ натуральні,трудові,грошові

КАЛЬКУЛЯЦІЯ _ ЦЕ ....

+ РОЗРАХУНОК ЦІНИ

- СУКУПНІСТЬ УСІХ РОЗРАХУНКІВ

- ЗАПИС ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

які активи балансу відображають інформацію про стан майна п-ва?

- оборотні і необоротні

- пасивні і активні

+ оборотні і необоротні активи,витрати майбутніх періодів

Скільки розділів представлений пасив?

+ 5

- 6

- 6-8
Хто оформляє бухгалтерський баланс?

- керівник

- секретар

+ головний бухгалтер

  1. Згідно табеля робочого часу працівник працював 22 дні. Премія 15% від заробітної плати. Посадовий оклад-1000 грн.

Нарахувати оплату працівнику.
Білет 19

1.Охарактеризуйте Будову та порядок складання бухгалтерського балансу.
з скількох сторін складається бухгалтерський баланс?

+ активу і пасиву

- пасиву

- активу і оцінки

методи обліку - це.....?

- облік найбільш масових явищ та процесів

- облік господарськоіЇ діяльності підприємства

+ система спостиреження які використовують на підприємстві


У якій статті закону України зазначено про використання реєстратів у сфері торгівлі

- 12

- 11

- 10

+ 9.

Яку систему оподаткування мають малі підприємства

- досконалену

+ спрощену.

- стандартну

- загальну

Коло був прийнятий Закон України "Про спрощену систему оподаткування"

+ 1999 р..

- 1998 р.

- 1997 р.

- 1989 р.

Які ставки податку сплачують юридичні особи

- 5% 12%

- 10% 15%

+ 6% 10%.

- 10% 25%
Білет 20

1.Охарактеризуйте будову та порядок складання бухгалтерського балансу.


При якій ставці єдиного податку юридичні особи ще сплачують ПДВ

+ 6%.

- 10%

- 12%

- 14%

До якої звітності відносять звіт суб'єкта малого бізнесу

+ квартальної і річної.

- річної

- квартальної

- тільки річної

Яка мінімальна сума єдиного податку для фізичних осіб

- 35гр.

- 30 гр.

- 25 гр.

+ 20 гр..

З кількох рахунків складається спрощений план рахунків

- 10

- 100

+ 25.

- 70

Який строк подання річної звітності для спрощеного малого бізнесу

- 15 лютого за звітнім роком

- 1 січня за звітнім роком

- 25 числа наступного місяця

+ не пізніше 20 лютого за звітнім роком.

На якому рахунку обліковуються "Капітальні інвестиції"

+ 15.

- 14

- 18

- 26
Білет 21

1. Опишіть поняття документа та їх значення..

Яку систему оподаткування мають малі підприємства?

- вдосконалену

+ спрощену.

- стандартну

- загальну

Коли був прийнятий закон України "Про спрощену систему оподаткування"?

- 1994рік

- 1997рік

+ 1999рік.

- 2000рік

Для кого був прийнятий закон України "Про спрощену систему оподаткування"?

- для фізичних осіб

- для юридичних осіб

- для приватних пвдприємств

+ для фізичних і юридичних осіб.

Хто не може працювати по срощеній системі оподаткування?

- особи які працюали на загальній системі оподаткування

- Фізичні та юридичні особи діяльність яких повязаназ реалізацією алкогольних і

тютюнових виробів

+ всі відповіді правильні.

Які особливості має спрощена форма ведення обліку?

- застосовується спрощений план рахунків

- облік продукції ведеться в книзі обліку доходів і видатків

- із податкової звітності такі пвдприємства аодаютьрахунок єдиного податку

+ віс відповіді правильні.

Які ставки податку сплачують юридичні особи?

+ 6% і 10%.

- 5% і 12%

- 10% і 20%

- 13% і 22%

Білет 22

1..

При якій ставці юридичні особи сплачують ПДВ?

- 10%

- 3%

+ 6%.

- 8%

З кількох рахунків зкладається спрощений план рахунків?

- 66

+ 25.

- 30

- 50

Які особливості має спрощений план рахунків?

- план рахунків застосовується для обліку та узагальненню інформації

- назви сентетичних рахунків у спрощеному плані відповідають назві загального типу рахунку

- у спрощеному плані рахунків відсутній рахунок 17 "Відсторонені податкові активи"

+ всі відповіді правильні.

До якоі форми відноситься звіт субєкта малого підприємництва?

- квартальної

- річної

- місячної

+ квартальної і річної

Яка стаття Закону України "Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі"

- 3

+ 9

- 12

- 6

Яка стаття Закону України забезпечує реалізацію товарів

- 5

- 8

- 3

+ 10
Білет 23

1..
Яку інформацію містить звіт"Про фінансові результати"

- інформацію про доходи

- іформацію про витрати

- розмір фінансових результатів

+ всі відповіді вірні

До якого числа подається квартальна звітність?

- 20 числа

+ 25 числа

- 23 числа

- 1 числа

Фінансовий звіт подається до таких контролюючих органів?

- державних органів статистики

- власнику відповідно до установчих документів

- органам до сфери яких належить підприємство

+ всі відповіді вірні

Не пізніше якого числа подається річна звітність?

+ 20 лютого

- 19 березня

- 15 січня

- 31 грудня

Ким визначаються строки подання фінансової звітності?

+ Кабінетом Міністрів України

- Верховною Радою України

- Президентом

- власником підприємства

До якої форми відноситься звіт СМП?

+ квартальної та річної

_ щомісячної

_ річної

- Річної і щомісячної

Білет 24

1..

Скільки осіб неповинно перевищувати на малому підприємстві?

+ не більше 10

- до 24

- менше 5

- не більше 123

В якому році був прийнятий указ про спрощену систему оподаткування?

+ 1999р.

- 1998 р.

- 2002 р.

- 2007 р.

Де реєструється книга обліку витрат і доходів підприємства?

- журналі обліку

+ податковій службі

- митних органах

- міліції

Яка сума податку не повинна перевищувати на 1 місяць фізичних осіб?

+ 200 грн.

- 150

- 260

- 210

Які дані мають бути зазначені в книзі обліку найманих працівників ?

- Прізвище ім'я та побатькові працівника єдиного податку

- П.і Б.найманого працівника

- серія і номер виданої працівнику довідки

+ всі відповіді вірні

У якій статті Закону Укруїни, зазначено про використання реєстратів у сфері торгівлі

- 10

- 11

- 8

+ 9.

Білет 25

1..

ПП, які займаються реалізацією товарів повинні вести

- журнал реєстрації

- книгу скарг

+ книгу обліку і витрат.

- книгу доходів

Книга обліку і витрат реєструється в

- торгово-промисловій палаті

- воргані управління фінаннсами

+ податковому органі.

- паспортному столі

У книзі яку веде працівник повинно бути зазначине

- вік особи

+ ПІБ.

- доашня адреса

- № телефону

книга, яка зареєстрована на найманого працівника залишається на зберігання

- в органах вілади

+ на підприємстві.

- в торгово-промисловій палаті

- в органі управління фінаннсами
В якій статті Закону України Йдеться "Про застосування операцій у сфері торгівлі громадського харчуванн та послуг

"

- 6

- 7

- 9

+ 10.

Закон України "Про застосування операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг" був прийнятий

-8.03.2008

-23.08.2003

-23.08.2009

+23.08.2000.

Білет 26

1..
Які товари належать до акцизних

- ліри та інші напої

- пиво та соки

+ усі алкогольні напої.

- гарячі напої

підсумкові дані з усіх книг переносяться до

- книги у відділ кадрів

- у книгу секретеріату

+ до книги самого ПП

- непереоситься
Коли прийнято указ президента"про спрощену систему опордадкування"?

- 27.06.1992р.

- 28.05.1999р.

+ 28.06.1999р.

- 27.06.1999р.
Юридичні особи сплачують єдиниї податок у розмірі?

- 12%

- 23%

+ 6% -10%

- 6%-9%
Фізичні особи які здійснють підприємницькудіяляність без юридичних осіб протягом року перебуває небільше?

- 15 осіб

- 12 осіб

- 5 осіб

+ 10 осіб

юридичні особи-цесубєкти чисельністю працівників не перевищує?

- 20

- 40

+ 50

- 100

Білет 27

1..

Коли внесені змінидо указу призидента"про спрощену систему опордадкування"№729?

- 03.07.96

+ 03.07.98

- 02.03.97

- 05.06.98

При якому податку сплачується пдв?

- 12%

- 10%

+ 6%

- 5%
Спрощена формаведення облікуведеться згідно?

- ПСБ №26

- ПСБ №21

- ПСБ №15

+ ПСБ №25

Які плани рах. відсутні у спрощеному плані рахунків?

+ Рах.№17 №54

- рах.№36

- рах. №26

- рах №12

річна звітність подається непізніше?

+ 20 лютого

- 20 січня

- 19 лютого

- 25 березня

квартальна звітність непізніше?

+ 25 числа

- 26 числа

- 24 числа

- 27 числа

Білет 28

1..

На якому класі рахунків ведеться облік фінансових результатів від діяльності підприємства?

- 8

- 6

+ 7

- 5

З скількох розділів складається звіт про фінансові результати?

+ 3

- 4

- 5

- 2

З скількох частин складається звіт про рух грошових коштів?

- 2

- 4

+ 3

- 6

Хто підписує звіт про фінансові результати?

+ головний бухгалтер

+ керівник

- виконавчий директор

- касир

Коли пиринятий президентом України указ "Про спрощену систему оподаткування" №747/99 ?

- 29 червня 1998р.

- 28 червня 1998р.

+ 28 червня 1999р.

- 29 червня 1999р.

Коли внесені зміни до указ "Про спрощену систему оподаткування" №729 ?

- 02,05,99

+ 03,07,98

- 03,08,98

- 20,06,95

Білет 29

1..

Фізичні особи,і здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в трудових відносинах з якими включаючи членів їхніх сімей, протягом року перебувають ...

- 5 осіб

+ 10 осіб

- 15 осіб

- 20 осіб

Юридичні особи- це субєкти чисельність працівників не перевищує ...

+ 50 осіб

- 75 осіб

- 100 осіб

- 150 осіб

За спрощеною формою ведення обліку та оподаткування можуть працювати ...

- особи які раніше працювали на загальній системі оподаткування і мають не погашену податкову заборгованість

- особи які раніше працювали на загальній системі оподаткування і мають частково погашену податкову заборгованість

- тільки фізичні особи,діяльність яких пов'язана з реалізацією тютюнових і алкогольних виробів

+ фізичні та юридичні особи,діяльність яких пов'язана з реалізацією тютюнових і алкогольних виробів

Юридичні особи сплачують єдиний податок у розмірі

+ 6-10%

- 5-10%

- 12-15%

- 14-20%

Спрощена форма ведення обліку ведеться згідно ...

+ ПСБО №25

- ПСБО №26

- ПСБО №27

- ПСБО №28

Які рахунки відсутні у спощеному плані рахунків ?

- рах. №18, рах. №55

+ рах. №17. рах. №54

- рах. №19. рах. №56

- рах. №16. рах. №30

Білет 30

1..

При якому податку сплачується ПДВ ?

+ 6%

- 5%

- 10%

- 15%

В який термін подаєхться квартальна звітність ?

- до 30 числа наступного місяця

- після 25 числа цьго місяця

+ до 25 числа наступного місяця

- після 29 числа наступного місяця

Ким визначаються строки подання фінансової звітності?

+ Кабінетом Міністрів України

- Верховною Радою України

- Президентом

- власником підприємства

До якої форми відноситься звіт СМП?

+ квартальної та річної

_ щомісячної

_ річної

- Річної і щомісячної

Фінансовий звіт подається до таких контролюючих органів?

- державних органів статистики

- власнику відповідно до установчих документів

- органам до сфери яких належить підприємство

+ всі відповіді вірні
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка