Пошук по сайту


Тема: Облік доходів та фінансових результатів - Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6
Тема: Облік доходів та фінансових результатів

План

1. Документальне оформлення доходів від надання готельних послуг.

2. Особливості обліку доходів. (сам. робота)

3. Порядок розрахунку та облік фінансових результатів.

1. Витрати підприємства тісно пов’язані з доходами та фінансовими результатами. Облік доходів регулює положення стандарту бухгалтерського обліку № 15 «Доходи». Згідно якого під доходами в обліку розуміють збільшення активів підприємства в наслідок зменшення зобов’язань. У сфері туризму основними видами доходів виступають наступні:

1) дохід від здачі номерів у готелі

2) дохід від продажу продукції закладів харчування.

3)дохід від продажів товарів магазинами, які знаходяться на території готелю чи туристичного комплексу.

4) дохід підрозділів побутового обслуговування.

5) додаткові доходи: дохід від надання телекомунікаційних послуг Інтернет центрів тощо.

Порядок документального оформлення доходів залежить від складу доходу. Доходи від надання туристичних послуг можуть оформлятися такими документаціями:

Квитанція – цей документ оформляє представник розрахункової служби готелю у 2 примірниках, в якому мають бути зазначені такі реквізити:

- найменування готелю

- прізвище та ініціали споживача

- інформація про надані послуги та їх вартість.

Розрахунки з клієнтами у сфері туризму крім готівкової форми, можуть проводитись із застосуванням безготівкових розрахунків. Різновидом яких виступають розрахунками кредитними картками. При проведенні безготівкових розрахунків туристу виписують рахунок в якому зазначають банківські реквізити та вартість наданих послуг, які підлягають до оплати.

Розрахунки з клієнтами можуть проводитись як одноосібно так і з групою туристів. У таких випадках між готелем та фірмою замовником укладається договір в якому вказується така інформація:

1) ліміт поселення в готель мешканців

2) оплата за бронювання місць в готелі

3) термін оплати

4) форма розрахунків

5) розмір попередньої оплати

При відображенні в обліку доходів визначають вартість проживання в готелі за одну добу виходячи із собівартості. Сума доходу отриманого від надання послуг зменшується на суму не прямих податків, якими виступають акцизний збір та ПДВ. Різниця між сумою доходу та непрямими податками називається чистим доходом

ЧД = Д – ПДВ – АЗ

3. Основною метою діяльності кожного підприємства є отримання прибутку, який виступає кінцевим фінансовим результатом. Фінансовий результат підприємства – це різниця між сумою отриманих доходів та затратами, які понесені підприємством на надання туристичних послуг. Основними факторами, які впливають на розмір фінансових результатів виступають:

- якість

- ціна

- конкуренція

- реклама

- сезонні фактори

- місце знаходження підприємства.

Для того щоб визначити розмір фінансового результату потрібно від чистого доходу відняти собівартість наданих послуг

ВП(З) = ЧД – С

Згідно закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» усі комерційні підприємства від суми отриманого прибутку повинні сплачувати податок на прибуток за ставкою 25%. Різниця між сумою прибутку та податком на прибуток називається чистим прибутком.

ЧП = П – ПП

Тема: Бухгалтерська звітність

План

1. Поняття, види та користувачі бухгалтерської звітності.

2. Будова та порядок складання бухгалтерського балансу.

Бухгалтерська звітність є завершальним етапом ведення обліку на підприємстві. Бухгалтерська звітність складається з метою надання користувачам повної достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства. Бухгалтерську звітність за видами поділяють на три групи:

1) фінансова

2) податкова

3) статистична

За термінами складання звітність також поділяють на 3 групи:

1) звітність, яка складається за місяць

2) квартальна

3) річна

Користувачами всієї бухгалтерської звітності виступають засновники підприємства, контролюючі органи, банківські установи та кредитори підприємства.

До бухгалтерської звітності ставляться такі вимоги:

- стандартність – уся звітність повинна складатися за єдиними вимогами, які визначають контролюючі органи до яких подається звітність

- зрозумілість – усі дані, які відображені у бухгалтерській звітності повинні бути доступними для всіх користувачів.

- об’єктивність – дані звітності повинні бути правдивими.

2. Баланс виступає однією із основних форм бухгалтерської фінансової звітності. Схематично баланс представляє собою двохсторонню таблицю, одна частина якої називається актив, а інша – пасив. Метою складання балансу є надання користувачам достовірної інформації про фінансовий стан підприємства. Обов’язковою умовою складання балансу є рівність активу і пасиву, яка досягається за рахунок подвійного запису. Баланс складає головний бухгалтер і затверджує керівник. За терміном складання баланс відноситься до квартальної та річної звітності.

Задача 1 Схематично скласти баланс на основі таких даних: основні засоби 10000грн, статутний капітал 25000грн, товари 15000грн, грошові кошти на банківському рахунку 9000грн, кредити 6000грн, заборгованість перед постачальниками 3000грн.

актив

пасив

Назва статті

сума

Назва статті

сума

Основні засоби

Товари

Грошові кошти на банківських рахунках

10000,00

15000,00

9000,00

Статутний капітал

Кредит

Заборгованість перед постачальниками

25000,00

6000,00

3000,00

баланс

34000,00

баланс

34000,00

Білет 1

  1. Охарактеризуйту господарський облік.


Яким нормативним документом ведеться облік на підставі малого бізнесу?

- закон про підприємництво

- закон про рекламу

+ указ презедента

- закон про бізнес
Коли був прийнятий закон"Про спрощену систему оподаткування"№747/99?

- 1 липня 2000р

- 25 червня 1999р

+ 28 червня 1999р

- 6 червня 1996р
Яким стандартом застосовується спрощена форма ведення обліку?

- 13

- 20

- 6

+ 25
Коли були внесені зміни до указу"Про спощену систему оподаткування"?

+ 03.07.1998

- 05.06.2000

- 01.07.1998

- 25.06.1999
Фізичні особи які здійснюють підприємницьку діяльність чисельність працівників не перевищує?

- 15

+ 10

- 20

- 50
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності чисельнісь працівників не перевищує?

- 20

+ 50

- 70

-100

3. Сальдо по рах. 28 каса 1150грн. Надійшла товар в сумі 12653,53грн, продано товарів 100грн, повернено від покупців на суму 500грн поступив товар на суму 1500грн. Визначити залишок на кінець дня по рахунку 28 товари.
Білет 2

  1. Опишіть облікові вимірники господарського обліку.


Яка мінімальна сума єдиного податку для фізичних осіб?

+ 20

- 50

- 25

- 30
Яка максимальна сума єдиного податку для фізичних осіб?

- 155

- 150

+ 200

- 500
В який термін подається квартальна звітність?

- не пізніше 20 числа наступного місяця

+ не пізніше 25 числа наступного місяця

- не пізніше 20 березня

- 10 числа кожного місяця
Який рахунок відсутній у спрощеному плані?

- 20

+ 17

- 10

- 9

В якому році був виданий указ президента України "Про спрощену систему оподаткування суб'єктів малого підприємництва"?

- 1991

- 1989

- 1996

+ 1999
Яка максимальна кількість працюючих в юридичній організації?

- 25

- 38

+ 50

- 40

2.Сальдо по рах. 30 каса 1250грн. Надійшла в касу виручка в сумі 6253,53грн, видано під звіт 1100грн, повернено з під звіту 150грн надійшла матеріальна допомога в сумі 1500грн. Визначити залишок на кінець дня.
Білет 3

  1. Опишіть вимоги та порядок ведення бухгалтерського обліку.


Які особи не можуть працювати по спрощеній системі оподаткування?

- особи, які раніше працювали на загальній системі оподаткування і мають не погашену податкову заборгованість

- фізичні особи, діяльність яких пов'язана з реалізацією алкогольних і тютюнових виробів

- юридичні особи, діяльність яких пов'язана з реалізацією алкогольних і тютюнових виробів

- всі відповіді вірні
У відповідності до якого П(С) БО, спрощена форма ведення обліку застосовуються підприємствами?

- №10

+ №25

- №18

- №6
Який розмір єдиного податку, що сплачує юридична особа при спрощеній системі оподаткування?

- 5%, 6%

- 12%, 4%

- 8%, 10%

+ 6%, 10%
Яка мінімальна сума єдиного податку для фізичних осіб?

- 30

- 40

- 18

+ 20
Яка максимальна сума єдиного податку для фізичних осіб?

+ 200

- 150

- 500

- 300
Яка загальна кількість рахунків у спрощеному плані рахунків?

- 23

- 26

- 30

+ 25

3.Залишок на 21 число 1352,16 грн. Здано в касу 162,4 Здано в касу 42163грн. Видано з каси під звіт 116,20.

Скласти бухгалтерьське проведення.
Білет 4

1.Охарактеризуйте будову рахунків бухгалтерського обліку

До якої форми звітності відносяться звіти суб'єктів малого підприємництва?

- місячні звіти

+ річні

+ квартальні

- денні
Не пізніше якого числа подається квартальна звітність?

+ 25

- 16

- 23

- 21

Із скількох розділів складається звіт "Про фінансові результати"?

- 4

+ 5.

- 2

- 1
назвіть третій розділ звіту "Про фінансові результати"?

+ платежі до бюджету.

- затрати на виробництво

- фінансові результати

- рух грошових коштів
Готівка, кошти на рахунках в банках та депозитів - це?

+ Грошові кошти.

- гроші в банку

- кошти на рахунку в банку

- всі відповіді вірні
З кількох частин складається звіт "про рух грошових коштів"?

- 5

- 6

+ 3.

- 2

3.Розрахувати собівартість реалізованих товарів за продажними цінами використовуючи метод ціни продажу, якщо залишок товарів на початок місяця склав-1000 грн., торгова націнка на залишок товарів-4000 грн., за звітний період підприємство отримало товар від вітчизняного виробника на суму-18 000 грн., торгова націнка - 3000 грн., та від іноземного постачальника-12 000 грн., торгова націнка - 3000 грн., обсяг реалізації товарів за звітний період 50 000грн.
Білет 5

1.Дайте коротку характеристику класифікації документів бухгалтерського обліку
Назвіть 2 розділ звіту "про рух грошових коштів"?

- рух коштів у результаті фінансової діяліності

+ рух коштів у результаті інвестаційної діяльності.

- рух коштів у результаті операційної діяльності

- рух коштів у результаті від іншої діяльності
Яка кількість загально-державних податків і зборів стягується в Україні?

- 21

+ 19.

- 15

- 30
Хто підписує звіт про фінансові результат?

- керівник

- відповідальна особа

+ головний бухгалтер і керівник.

- усі відповіді вірні

Коли був принятий указ про спрощену систему оподаткування?

- 1997 р.

- 1998 р.

+ 1999 р.

- 2001 р.

Скільки осіб неповидно перевищувати на малому підприємстві?

+ не білше 10 осіб

- не білше 12 осіб

- не білше 8 осіб

- не білше 15 осіб

Яка сума виручки дозволена на малому підприємстві

- до 1 мл.грн.

+ до 500 тис.грн.

- до 300 тис. грн.

- до 700 тис. грн.

3. Розрахувати суму чистого фінансового результату, якщо дохід від реалізації товарів-170 000 грн., в тому числі ПДВ-34 000 грн., собівартість-50 000 грн. За звітний період підприємство отримало дохід від здачі майна в оренду-1800 грн., сума адміністративних витрат-500 грн. Витрати на рекламу - 1300 грн., за місяць сплачено відсотки за користування банківськими кредито-1750 грн

3.Визначити зміст бухгалтерських проведень: Дт 66 Кт 30; Дт 28 Кт 63; Дт30Кт31;Дт31Кт30
Білет 6

1.Опишіть порядок ведення касових операцій в обліку.

Якщо юридична особа сплачує ПДВ яка прцетна ставка має бути сплачена з чистого доходу?

- 5%

+ 6%

- 7%

- 8%

Скільки процентів сплачує юридична особа при спро щені системі оподакування

якщо несплачується ПДВ?

- 15%

- 11%

- 9%

+ 10%

Яка сума податку неповидна перевищувати на 1 місяць для фізичних осіб?

- 500 грн.

- 700 грн.

+ 200 грн.

- 400 грн.

До якого числа наступного місяця подається квартальна звітність?

- 10

- 15

- 30

+ 25

Як називається книга обліку для малого підприємства?

- книга дохоів

+ книга доходів та видатків

- книга видатків

- всі відповіді неправильні

З скількох форм складається фінансова звітність для малого підприємства?

- 1

- 4

+ 2

- 3

3.Визначити зміст бухгалтерських проведень: Дт 30 Кт 28; Дт 372 Кт 30; Дт30Кт372;Дт30Кт31

Білет 7

1.Опишіть порядок ведення касових операцій в обліку.
Хто визначає суму податку для фізичних осіб?

- Верховна Рада

- Кабінет Міністрів

- Президент України

+ місцеві органи Влади

До якого числа подається річна звітність?

-10 січня;

-10 березня;

+20 лютого;

-1 квітня;

Квартальна звітнісь непізніше якогочисла подається?

+25 числа;

-1 числа;

-10 числа;

-7 числа;


Який податок Юридичні особи сплачують при спрощеній системі?

-5 і 10%

+6 і 10%

-4 і 8%

-5 і 9%

Яка мінімальна сплата єдиного податку для фізичних осіб?

-10грн.

-15грн.

-30грн.

+20грн.

Яка максимальна сплата єдиного податку для фіз. осіб?

+200грн.

-100грн.

-300грн.

-150грн.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка