Пошук по сайту


Тема: Документація - Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6
Тема: Документація

План

 1. Поняття, класифікація та вимоги до оформлення документів.

 2. Порядок виправлення помилок в документах

1. Документ – це основний носій інформації, який має юридичну силу. Документи класифікують за такими ознаками:

1) за місцем оформлення

- внутрішні – оформлені в межах одного підприємства

- зовнішні

2) за призначенням

- первинні

- зведені (вторинні)

3) за змістом відображеної інформації

- розпорядчі

- виконавчі

- комбіновані

Розпорядчі документи містять в собі елемент наказу і оформляються на розпорядження для виконання певної операції. Виконавчі документи засвідчують здійснення певної господарської операції. Комбіновані характерні тим, що містять в собі ознаки як розпорядчих так і виконавчих документів.

Вимоги до оформлення документів.

 1. акуратність та грамотність оформлення;

 2. відсутність перекреслень, помарок, підчисток;

 3. наявність обов’язкових реквізитів;

 4. документи можуть оформлятися в ручну, або із використанням комп’ютерної техніки. Якщо документи оформляються вручну, то їх слід заповнювати тільки чорнилом темного кольору.

 5. В таких документах, як касові, банківські та довіреності виправлень взагалі не допускається.

 1. Для виправлення помилок в бухгалтерському обліку можуть бути застосовані такі методи:

Коректурний – цей метод найчастіше застосовують для виправлення помилок при неправильному записі суми чи змісту господарських операцій. Для виправлення помилок цим методом неправильну суму перекреслюють тонкою лінією, зверху роблять правильний запис і поряд матеріально відповідальна особа проставляє свій підпис.

Якщо при відображенні суми в обліку запис проведено в більшому розмірі, то для виправлення такої помилки використовують методи «червоного сторно», або «сторно».

Якщо помилку допущено в бухгалтерському проведенні, а саме якщо суму записано у меншому розмірі чим потрібно то таку помилку можна виправити методом додаткового проведення. Для цього на суму різниці складають додаткове проведення.

Тема: Облік грошових коштів та розрахункових операцій.

План

1. Характеристика, документальне оформлення та особливості обліку готівкових касових операцій.

2. Порядок відкриття банківського рахунку. Види рахунків. (сам. робота)

3. Документальне оформлення банківських операцій та особливості обліку.

4. Облік розрахунків з підзвітними особами.

3. Кожне підприємство повинно відкрити для здійснення розрахункових операцій банківський рахунок. Більшість підприємств відкривають поточні рахунки для здійснення готівкових та безготівкових операцій. Основним документом, що оформляється на безготівковий рахунок виступає платіжне доручення. Цей документ представляє собою письмове розпорядження підприємства платника до банківської установи про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача. Максимальний термін дії платіжного доручення – 10 днів. Для того щоб здати грошові кошти на банківський рахунок потрібно оформити заяву на переказ готівки. Цей документ оформляється в одному примірнику, але складається з двох частин: заяви та квитанції. Заява – передається в банк, а квитанція передається на руки особі, яка здає готівку. Для того щоб отримати кошти з банківського рахунку потрібно оформити грошовий чек, який також оформляють в одному примірнику і складається з двох частин: грошового чеку та корінця. Чек передається до банку, а корінець залишається при чековій книжці.

4. Підзвітна особа – це штатний працівник підприємства, який є матеріально-відповідальною особою.

Підзвітна сума – це готівка видана, як аванс працівнику на господарські, операційні та службові витрати.

Відрядження в межах України

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службових обов’язків. За час відрядження, за працівником зберігається місце роботи та середня заробітна плата. Крім того працівнику на час перебування у відрядженні виплачуються добові, розмір яких в Україні встановлений в сумі 30грн. за час перебування працівника у відрядженні йому виписують наступні компенсації:

  1. витрати по найму житла

  2. витрати на проїзд

  3. телефонні, телеграфні витрати

  4. інші витрати передбачені інструкцією «Про розрахунки з підзвітними особами»

Авансовий звіт - це зведений документ бухгалтерського обліку, який є підставою для визначення фактичної суми витрат, в тому числі і добових, а також підтверджуючим документом за використані підзвітні суми.

Тема: Облік розрахунків

План

1. Характеристика супровідних документів постачальника та вимоги щодо їх оформлення.

2. Облік матеріальних цінностей на підприємствах туризму та готелях.

1. Супровідні документи постачальника – це документи, які підтверджують відпуск та передачу товарних цінностей покупцеві або споживачеві. Основними супровідними документами постачальника є:

- накладні

- товарно-транспортні накладні

- податкові накладні

- рахунки-фактури

- дорожні листи

- акт на приймання товару

- цінні акти та інше.

Товаро-транспортна накладна – складається у тих випадках, коли товар завозиться на підприємство транспортом постачальника або посередницькою організацією.

Для отримання товарів від постачальника власним транспортом або на внутрішні переміщення товарно-матеріальних цінностей складаються накладні у двох примірниках через копірку. Поділяються накладні на внутрішні та зовнішні. Завіряються підписами: особи яка відпустила товар, особи яка прийняла товар, головного бухгалтера та керівника підприємства.

Разом із супровідними документами на отримання товару надходить податкова накладна. У цій накладній зазначається сума отриманих товарів та сума ПДВ, яка відображена у податкових накладних і є податковим кредитом для підприємства-замовника. Податкові накладні реєструються в журналі реєстрації податкових накладних і є підставою для зменшення суми ПДВ, яка сплачується до бюджету.

При отриманні товару від баз постачальника складаються довіреності. Вони виписуються працівникам підприємств, які несуть матеріальну відповідальність, тобто є матеріально відповідальними. Довіреності є бланками стандартної форми які виписує бухгалтер підприємства.

2. Розрахунки з постачальниками виникають внаслідок отримання товарно-матеріальних цінностей. Такими цінностями в готелях та туристичних фірмах можуть виступати:

 • продукти, які використовують для приготування страв з метою організації харчування туристів

 • столові прибори та інший малоцінний інвентар, меблі, побутова техніка, які є матеріальною основою номерного фонду. Комп’ютерна техніка, яка використовується при організації розрахунку з клієнтами.

Усі матеріальні цінності в обліку поділяють на 2 великі групи:

1) Оборотні активи

2) Необоротні активи

До оборотних активів включають сировину, продукти, столовий посуд та інвентар, канцелярські товари та інше. В обліку оборотні активи відображаються на рахунках другого класу. Для обліку оборотних активів, у туризмі, з рахунків 2-го класу можуть бути використані №20 «Виробничі запаси» та №22 «Малоцінні швидко зношуючі предмети».

До необоротних активів відносять основні засоби (обладнання, устаткування, транспортні засоби, комп’ютерна техніка, тощо) та нематеріальні активи (дозволи на здійснення певних видів підприємницької діяльності, права на володіння водними та іншими природними ресурсами). Для обліку основних засобів використовують рахунок №10, а для обліку не матеріальних активів рахунок №12. Усі рахунки, які призначені для обліку оборотних та необоротних активів є активними рахунками.

Тема: Облік основних засобів

План

1. Поняття, класифікація та завдання обліку основних засобів.

2. Документальне оформлення операцій основними засобами. Види оцінки та зносу основних засобів. (сам. робота)

1. Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік).

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям для нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій.

Для чіткого обліку основних засобів необхідно їх правильно класифікувати.

Класифікація основних засобів

Основні засоби в Україні можна згрупувати за їх функціональним призначенням, за галузевою ознакою незалежності, за натурально-економічним складом.

1. За функціональним призначенням розрізняють:

а) основні засоби виробничого призначення

б) основні засоби не виробничого призначення

2. За галузевою ознакою

а) основні засоби промисловості

б) основні засоби транспорту

в) основні засоби торгівлі, с\г, зв’язку та інші

3. За використанням

а) діючі основні запити

б) не діючі основні запити

в) передані в оренду

4. За належністю

а) власні

б) орендовані

Згідно чинного законодавства всі основні засоби поділяються на 3 групи:

Група – 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування)

Група – 2 – автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього меблі, телефони, мікрофони і рації, інше конторське (офісне) обладнання.

Група – 3 – інші основні засоби, що не ввійшли до груп 1 і 2 включаючи с\г машини і знаряддя, робочу продуктивну худобу та багаторічні насадження.

Завдання обліку основних засобів

Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити:

 • контроль за збереженням основних засобів

 • своєчасне, правильне, документальне відображення обліку надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення, ефективного використання, вибуття.

 • Своєчасне (щомісячне) відображення обліку зносу (амортизації) основних засобів

 • Відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів

 • Визначення результатів від ліквідації, а також збитки від списування не повність амортизованих об’єктів основних засобів

 • Виявлення зайвих та моральних застарілих основних засобів.

Усі основні засоби підлягають зношуванню, тобто до них нараховується амортизація. Розрізняють 2 види зносу:

 • фізичний

 • моральний

Для нарахування зносу затверджені такі річні норми амортизації по групах основних засобів:

1 – 5%

2 – 25%

3 – 15%

Види оцінки основних засобів

В обліку основні засоби відображаються за такими видами вартості (оцінки):

Балансова вартість – це вартість, за якою основні засоби зараховуються на баланс. До її складу включають витрати на придбання, витрати на монтаж, транспортні витрати, витрати на будівництво, та інші витрати.

Залишкова вартість – це різниця між балансовою вартістю та сумою нарахованою зносом

ЗВ = БВ – З

Ліквідаційна – це вартість, за якою основні засоби списуються з балансу.

Задача 1. Розрахувати залишкову вартість придбаного комп’ютера, якщо підприємство в момент його придбання сплатило грошові кошти в сумі 4200грн, понесло транспортні витрати 30грн, а також оплатило витрати програмісту за встановлення комп’ютера 120грн.

Розв’язання : БВ = 4200 + 30 + 120 = 4350грн

З = (4350 * 25%) 12 = 90,6грн

ЗВ = 4350 – 90,6 = 4259,4грн

Задача 2. Розрахувати балансову вартість збудованого туристичного комплексу, якщо на його будівництво понесені наступні витрати

1)витрати на виготовлення архітектурно-технічної документації – 510грн

2)витрати на придбання будівельних матеріалів – 60000грн

3)витрати на заробітну плату працівникам, що зайняті у будівництві 5000грн

4)витрати на страхування 610грн

5)проведені відрахування від заробітної плати працівників до державних цільових фондів згідно діючого законодавства (36,2 від фонду оплати праці)

Розв’язання : БВ = 510 + 60000 + 5000 + 610 + (5000 * 36,2%) =

Тема: Облік витрат в туризмі та готелях

План

1. Поняття та класифікація витрат.

2. Документальне оформлення та порядок розрахунку собівартості готельних та туристичних послуг.

3. Методи обліку, витрат на виробництво та калькулювання собівартості готельних послуг. (сам. робота)

1. Облік витрат здійснюється у відповідності з вимогами положення стандарту бухгалтерського обліку №16 «Витрати». Згідно цього нормативного акту під витратами в обліку розуміють зменшення активів внаслідок збільшення зобов’язань.

Витрати класифікують за такими ознаками:

Класифікація витратознаки класифікаціїЗа економічним змістом

По відношенню до обсягів діяльності

По способу включення до структурного підрозділу

За видами діяльності

- матеріальні

- на оплату праці

- на страхування

- амортизація

- інші витрати

- постійні витрати

- змінні

- прямі

- не прямі

- основної дія-сті

- витрати фінан. дія-сті

- витрати інвестиційної дія-сті

До постійних витрат відносять витрати, які при зміні обсягів доходів залишаються незмінними. Прикладом постійних витрат можуть бути витрати на оренду, амортизацію та інші.

Змінні витрати – це витрати, величина яких змінюється одночасно із збільшенням чи зменшенням обсягів діяльності.

Прямі витрати – це витрати, які можна безпосередньо віднести на витрати того чи іншого структурного підрозділу.

Не прямі витрати – в обліку називають загально - виробничими і до них відносять витрати, які пов’язані з управлінням підприємства.

Прямі витрати, які включають до собівартості готельних послуг, представлені такими основними групами.

Прямі витратиГотелів

- матеріальні витрати, що використовуються для оснащення номерного фонду (меблі, постільна білизна).

- витрати на оплату праці працівників.

- амортизація номерного фонду.

- відрахування до державних цільових фондів від заробітної плати працівників готелю.

Тур. Фірми

- витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу.

- відрахування від заробітної плати персоналу.

- витрати на розміщення та обслуговування туристів.

- страхування туристів.

- витрати на транспортне обслуговування.

- витрати на харчування туристів.

- вартість оформлення візових документів.

2. Сукупність прямих та загально – виробничих витрат називається собівартістю готельних послуг. Для розрахунку собівартості усі підприємства, які працюють у сфері туризму складають калькуляцію.

Основними етапами калькулювання собівартості готельних та туристичних послуг є наступні:

  1. збір та групування витрат за об’єктами обліку

  2. визначення собівартості одиниці туристичного продукту.

Основним документом, який оформляється на цьому етапі, виступає – калькуляція, яка повинна відображати таку інформацію:

Калькуляція собівартості готельних послугп/п

Назва статті витрат (калькуляції)

Сума в грн.

1.

Витрати на відкриття візи
2.

Страхування туристів
3.

Транспортні витрати
4.

Проживання
5.

Харчування
6.

Організація екскурсій
7.

Разом прямих витрат
8.

Загально – виробничі витрати
9.

Виробнича собівартість готельних послуг
10.

Прибуток
11.

Ціна
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка