Пошук по сайту


Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Перелік матеріалів методичного комплексу

Предмет «Бухгалтерський облік»

Професія: Агент організації готельного сервісу і туризму

 1. Робоча навчальна програма

 2. Поурочно-тематичний план

 3. Тематика контрольних робіт

 4. Тематика ЛПР

 5. Плани ЛПР

 6. Тести для тематичного оцінювання

 7. Перелік питань для іспиту (заліку)

 8. Каталог матеріалів на електронних носіях.

Івано-Франківське ВПУ ГСіТ
Затверджую

Заступник директора з з НВР в НТЦ

_______________________

Робоча програма

Предмет «Бухгалтерський облік»

Кількість годин 36 год.

Професія: Агент з організації туризму

Група АТ-12

Викладач Болотинюк І.М.

Розглянуто і схвалено

на засіданні МК

туристичних дисциплін

Голова МК __________

____________________

Пояснювальна записка

Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики та вимог положення про ступеневу освіту.

Предмет вивчається на 3 курсі навчання. Відповідно до навчального плану на вивчення предмета відведено 36 год. з них практичних 10 годин.

Учні вивчають основи первинного обліку. Документація господарчих операцій. Програмою передбачено вивчення тем: "Документація господарських операцій", "Облік наявності та руху товарів і тари", "Облік касових операцій", "Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей". Вивчення цих тем допоможуть учням оформляти звітну документацію, супровідні документи, товарно-касові книги, інвентаризаційні описи, та бухгалтерську звітність в туризмі та готелях. В программу включены регіональний та варіативні компоненти:

Облік грошових коштів та розрахункових операцій.

Характеристика рахунків з обліку грошових коштів .Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів. Облік валютних операцій. Облік інших грошових коштів. Облік розрахунків з підзвітніми особами.

Облік основних засобів та МШП.

Характеристика ЦСБО №7 ''Основні заходи". Документальне оформлення надходження та вибуття основних засобів, оцінки та зносу. Синтетичний облік нарах. 10 ''Основні засоби''

Визначення МШП їх характеристика Порядок нарахування зносу. Будова та структура рах22 "МШП". Кореспонденція рахунків.

Практичні роботи: №4 «Облік основних засобів та МШП».

Облік витрат на виробництво туристичного та готельного продукту.

Облік витрат. Призначення та характеристика рахунків 8 і 9класів. Характеристика П(С)БО№16. Витрати; умови визнання витрат. Синтетичний облік витрат.

Закінчується вивчення курсу заліком.

Тематичний план

п/п

Назва теми

Аудиторні заняття

Всього

Теорія

ЛПР

План. К/р.Суть та необхідність ведення бух. обліку в туризмі.

6

4

2


Документація. Вимоги до оформлення документів.

2

2

Облік грошових коштів та розрахункових операцій.

8

4

4

1Облік основних засобів та МШП.

4

2

2


Облік витрат на виробництво туристичного та готельного продукту

8

6

2


Облік фінансових результатів.

6

6

Підсумкове заняття

2

2
1
Всього

36

26

10

2

Викладач: Болотинюк І.М.

Навчальна програма

Тема 1. Суть та необхідність ведення бух. обліку в туризмі.

Поняття про господарський облік, його значення. Види обліку, їх характеристика. Облікові вимірники. Завдання бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку у торговельних підприємствах.

Практичні роботи: № 1 «Рахунки бухгалтерського обліку»

Тема 2. Документація господарських операцій

Поняття про документи і документацію. Реквізити документів. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів. Поняття про документообіг і організацію зберігання документів на торгових підприємствах.

Тема 3. Облік грошових коштів та розрахункових операцій.

Характеристика рахунків з обліку грошових коштів .Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів. Облік валютних операцій. Облік інших грошових коштів. Облік розрахунків з підзвітніми особами.

Практичні роботи: № 2 «Облік грошових коштів».

Практичні роботи: № 3 «Облік з підзвітніми особами».

Тема 4. Облік основних засобів та МШП.

Характеристика ЦСБО №7 ''Основні заходи". Документальне оформлення надходження та вибуття основних засобів, оцінки та зносу. Синтетичний облік нарах. 10 ''Основні засоби''

Визначення МШП їх характеристика Порядок нарахування зносу. Будова та структура рах22 "МШП". Кореспонденція рахунків.

Практичні роботи: №4 «Облік основних засобів та МШП».

Тема 5.Облік витрат на виробництво туристичного та готельного продукту.

Облік витрат. Призначення та характеристика рахунків 8 і 9класів. Характеристика П(С)БО№16. Витрати; умови визнання витрат. Синтетичний облік витрат.

Практичні роботи: №5 «Облік витрат на виробництво туристичного та готельного продукту».

Тема 6. Облік фінансових результатів.

Синтетичний облік на pax.79 "Фінансові результати". Алгоритм розрахунку фінансового результату підприємства Порядок нарахування податку на прибуток. Методика відображення фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку.
Івано-Франківське ВПУ ГСіТ
Затверджую

Заступник директора з ПТП

_____________ Швець Л.П.

_______________________

Навчальна програма та тематичний план

на 2011-2012 навчальний рік

Дисципліна «Бухгалтерський облік»

Кількість годин: 36год.

Професія: Агент з організації туризму

Група АТ-12

Викладач Болотинюк І.М.

Розглянуто і схвалено

на засіданні МК

туристичних дисциплін

Голова МК __________

____________________

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета

"Основи бухгалтерського обліку"

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

Учень може розрізняти терміни об'єктів, що вивчаються. Називає їх окремими словами чи реченнями.

2

Учень намагається дати визначення окремих бухгалтерських понять.

3

Учень відтворює менше половини навчального матеріалу з допомогою викла­дача, виконує найпростіші задачі .

Середній

4

Учень знає близько половини навчального матеріалу, вміє оформляти деякі бухгалтерські документи.

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал. Знає класифікацію документів.

6

Учень самостійно виконує основну частину практичної роботи.

Достатній

7

Учень усвідомлює мету практичної роботи. Оперує основними поняттями і тер­мінами.

8

Відповідь учня повна, логічна. Робить висновки, узагальнення. Аргументує Влас­ні дії.

9

Учень вільно володіє вивченим матеріалом і застосовує знання на практичних роботах. Виявляє особливу допитливість при вивченні матеріалу. Самостійно складає товарні документи.

Високий

10

Учень володіє глибокими і міцними знаннями. Самостійно вивчає окремі пробле­ми господарської діяльності. Бере участь у розробці роздаткового матеріалу.

11

Приймає участь у розробці роздаткового матеріалу. Учень володіє узагальненими знаннями з предмету. Вміє складати звіт про рух товарів і тари на виробництві. Приймає участь у розробці унаочнення.

12

Учень виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності. Самостійно здобуває і використовує інформацію. Пропонує свої ідеї щодо вивчання того чи іншого матеріалу. Бере участь у виготовленні унаочнення з предмету.

Тематика контрольних робіт

Контрольна робота №1.

Варіант 1

1. Що таке господарський облік, та його види.?

2. Поняття та класифікація документального обліку.

3. Будова та порядок оформлення касових звітів.

4. Охарактеризувати види банківських рахунків.

Варіант 2

1. Охарактеризувати будову рахунків обліку.

2. Характеристика форм введення обліку на підприємствах.

3. Описати порядок відкриття банківських рахунків.

4. Поняття, класифікації та документальних оформлень операцій з тарою.

Варіант 3

1. Що собою являє предмет та метод бухгалтерського обліку?

2. Охарактеризувати вимоги до оформлення документів та способи виправлення помилок в документах.

3. Які є види кас, описати їх, і для чого вони призначені?

4. Документальне оформлення банківських операцій.

Варіант 4

1. Що таке бухгалтерський баланс? Та який його зміст?

2. Описати джерела поступання товарів.

3. Що таке інвентаризація? Яка її мета, види та порядок проведення?

4. Охарактеризувати порядок розрахунку ціни на товар.

Варіант 5

1. Охарактеризувати завдання бухгалтерського обліку та взаємозв’язок з іншими дисциплінами.

2. Описати вимоги до оформлення облікових регістрів.

3. Характеристика та вимоги до оформлення первинних касових документів.

4. Порядок видачі коштів під звіт.

Варіант 6

1. Порядок відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

2. Охарактеризувати супровідні документи.

3. Види та документальне оформлення матеріальної відповідальності.

4. Характеристика торгових знижок та надбавок.

Перелік питань для заліку

 1. Охарактеризуйте види господарського обліку.

 2. Охарактеризуйте предмет та метод бухгалтерського обліку

 3. Опишіть види облікових вимірників та їх використання.

 4. Опишіть завдання бухгалтерського обліку

 5. Опишіть поняття та класифікацію документів.

 6. Вимоги до оформлення документів

 7. Способи виправлення помилок в документах.

 8. Види та документальне оформлення матеріальної відповідальності.

 9. Види та порядок проведення інвентаризації.

 10. Характеристика супровідних документів постачальника.

 11. Порядок складання та вимого оформлення товарних звітів.

 12. Поняття призначення та види кас.

 13. Порядок ведення касових книг та оформлення касових звітів.

 14. Порядок розрахунку природних втрат.

 15. Облік відшкодування матеріальних збитків.

 16. Облік переоцінки товарів.

 17. Облік повернення товарів.

 18. Порядок видачі коштів під звіт.

 19. Будова та порядок оформлення авансового звіту.

 20. Поняття класифікація та документальне оформлення операцій з тарою.

 21. Порядок розрахунку ціни на товар.

 22. Характеристика торгових знижок та надбавок.  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка