Пошук по сайту


Робоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу

Робоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
юридичний факультет

Кафедра кримінального права

та кримінології

Укладачі: Яценко С.С.,

Куцевич М.П.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

зі спеціального навчального курсу

«Порівняльне кримінальне право»
для студентів спеціалізації «Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат»,

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»,

денної форми навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1

від „21” вересня 2009р.

Зав. кафедри

_____________ ____________

Підпис Глушков В.О.

Декан факультету

_____________ ____________

Гриценко І.С.

КИЇВ – 2009
Робоча навчальна програма з дисципліни «Порівняльне кримінальне право».

Укладачі: д.ю.н., проф. Яценко Станіслав Сергійович

к.ю.н. Куцевич Максим Петрович


Рецензент: к.ю.н, доцент Шапченко Сергій Дмитрович


Лектор: к.ю.н. Куцевич Максим Петрович
Викладач: к.ю.н. Куцевич Максим Петрович


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету

Вступ

Навчальна дисципліна «Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» в обсязі 43 годин, з яких лекцій 18 год., семінарських 18 год., самостійна робота 7 год. Форма підсумкового контролю залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни:

а) розширення світогляду фахівця в галузі права;

б) вироблення у студентів навичок опрацювання джерел зарубіжного кримінального права;

в) вивчення основних інститутів кримінального права зарубіжних держав та вироблення на цій основі у студентів навичок виявляти основі відмінні і подібні риси з відповідними інститутами кримінального права України;

Предмет навчальної дисципліни

Предмет даної дисципліни складають:

а) поняття, зміст, завдання порівняльного кримінального права як окремої галузі юридичної науки;

б) зміст нормативних положень основних інститутів кримінального права зарубіжних держав;

в) результати порівняльних досліджень нормативних положень кримінального права зарубіжних держав, представниць різних правових сімей, та України.

Вимоги до знань та вмінь студентів:

Студенти повинні знати:

 • зміст нормативних положень основних інститутів кримінального права зарубіжних держав, законодавство яких вивчається в межах спецкурсу «Порівняльне кримінальне право»;

 • специфіку джерел кримінального права зарубіжних держав, законодавство яких вивчається в межах спецкурсу «Порівняльне кримінальне право»;

 • відмінні та спільні змістовні риси нормативних положень основних інститутів кримінального права зарубіжних держав, законодавство яких вивчається в межах спецкурсу «Порівняльне кримінальне право», та відповідних нормативних положень кримінального права України.

Студенти повинні вміти:

 • працювати з джерелами кримінального права зарубіжних країн, законодавство яких вивчається в межах курсу «Порівняльне кримінальне право»;

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

Ця навчальна дисципліна займає самостійне місце в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця в галузі права за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», оскільки сприяє набуттю студентом знань про основні інститути кримінального права зарубіжних держав, що дозволяє глибше зрозуміти зміст нормативних положень кримінального права України, виявити його вади та визначити можливі шляхи вдосконалення.

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

І. Система контролю вивчення студентами цього спецкурсу складається з двох частин: поточний контроль, в межах якого проводиться модульний контроль, та підсумковий, й полягає у виконанні студентами, передбачених цією програмою, видів робіт.

Кожен з видів роботи студента оцінюється в балах.

Загальна сума балів, яку заробить студент в результаті проходження всіх видів контролю, визначає успішність вивчення студентами спецкурсу.

Загальна кількість балів, яку може заробити студент в результаті проходження всіх видів контролю становить 100 (сто) балів.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо»);

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

не зараховано

1 – 34


Загальна сума балів, яка визначає успішність вивчення студентами спецкурсу, складається з двох частин:

 1. загальна сума балів, яку студент може заробити в результаті проходження поточного контролю – 60 балів;

 2. загальна сума балів, яку студент може заробити в результаті проходження підсумкового контролю – 40 балів.II. Поточний контроль включає наступні види роботи:

а) усна відповідь / доповідь, в якості основного доповідача – 1– 5 балів;

б) доповнення до відповіді основного доповідача – 1– 2 бали;

в) коротке реферативне повідомлення з домашньої письмової роботи 1 – 5 балів;

г) участь в обговоренні проблемних питань – 1 – 3 бали;

д) проміжна модульна контрольна робота № 1 (ПМК №1) – 1 – 15 балів;

е) проміжна модульна контрольна робота № 2 (ПМК №2) – 1 – 15 балів;
Дата проведення проміжних модульних контрольних робіт визначається викладачем, що проводить семінарські заняття.

Друга проміжна модульна контрольна робота повинна бути проведена не пізніше дати останнього семінарського заняття перед заліком.

Пропущена проміжна модульна контрольна робота може бути відпрацьована протягом одного тижня після її пропуску. Дату відпрацювання визначає викладач, який веде семінарські заняття.
ІІІ. Допуск до складання заліку

Студент не допускається до складання заліку якщо:

а) станом на останнє семінарське заняття має невідпрацьовані проміжні модульні контрольні роботи;

б) станом на дату проведення заліку загальна сума балів, яку студент заробив в результаті проходження поточного контролю менше 20 балів.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

ПМК

Змістовий модуль 1

1

Тема 1. Поняття, предмет, метод, завдання і система спеціального курсу “Порівняльне кримінальне право”

Тема 2. Джерела кримінального права зарубіжних країн

2

2

1
2

Тема 3. Поняття злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь

2

23

Тема 4. Суб’єктивні ознаки злочинного діяння

2

2

2
4

Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння

Тема 6. Стадії вчинення злочинного діяння

2

2Модульна контрольна робота


3

Змістовий модуль 2

5

Тема 7. Співучасть у злочинному діянні

2

26

Тема 8. Покарання за злочинні діяння

2

2

2
7

Тема 9. Призначення покарання

2

28

Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання

2

29

Тема 11. Характеристика окремих видів злочинних діянь

2

2

2
Модульна контрольна робота


3
ВСЬОГО

18

18

7

6


Загальний обсяг 43 год., в тому числі:

Лекцій18 год.

Семінари 18 год.

Самостійна робота - 7 год.

Залікова робота – 5 год.

Змістовий модуль 1
Тема 1. Поняття, предмет, метод, завдання і система спеціального курсу «Порівняльне кримінальне право»

Лекція 1. Поняття, предмет, метод, завдання і система спеціального курсу «Порівняльне кримінальне право»

В лекції розкриваються поняття, предмет, метод, завдання і система спеціального курсу «Порівняльне кримінальне право»

Тема виноситься повністю на самостійне опрацювання
Тема 2. Джерела кримінального права зарубіжних країн

Лекція 1. Джерела кримінального права Франції, Російської Федерації, Англії та США.
Семінар 1.

1. Джерела кримінального права Франції.

2. Джерела кримінального права Російської Федерації.

3. Джерела кримінального права Англії.

4. Джерела кримінального права США.

5. Дія закону про кримінальну відповідальність (прецеденту) в просторі і часі.
Тема 3. Поняття злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь

Лекція 1.

1. Поняття і ознаки злочинного діяння у праві Франції, Російської Федерації, Англії, США.

2. Класифікація злочинних діянь у праві Франції, Російської Федерації, Англії та США (за Кримінальним кодексом штату Нью-Йорк).
Семінар 1.

1. Поняття і ознаки злочинного діяння у праві Франції, Російської Федерації, Англії, США.

2. Класифікація злочинних діянь у кримінальному праві Франції, Російської Федерації, Англії та США (за Кримінальним кодексом штату Нью-Йорк).
Тема 4. Суб’єктивні ознаки злочинного діяння

Лекція 1.

1. Форми вини за кримінальним правом Франції, Російської Федерації, Англії, США (за КК штату Нью-Йорк). Об’єктивне інкримінування.

2. Суб’єкт злочинного діяння за правом Франції, Російської Федерації, Англії, США (фізичні та юридичні особи, вік кримінальної відповідальності, осудність, обмежена осудність).
Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння

Лекція 1.

1. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним правом Франції.

2. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним правом Російської Федерації.

3. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним правом Англії та США.

Семінар 1.

1. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним правом Франції.

2. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним правом Російської Федерації.

3. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним правом Англії та США.
Тема 6. Стадії вчинення злочинного діяння

Лекція 1.

1. Стадії вчинення злочинного діяння за КК Франції.

2. Стадії вчинення злочину за КК Російської Федерації.

3. Незакінчені злочини за англійським кримінальним правом: невдале підбурювання, змова, замах на вчинення злочину.

4. Добровільна відмова від вчинення злочинного діяння: поняття і правові наслідки.
Семінар 1.

1. Стадії вчинення злочинного діяння за КК Франції.

2. Стадії вчинення злочину за КК Російської Федерації.

3. Незакінчені злочини за англійським кримінальним правом: невдале підбурювання, змова, замах на вчинення злочину.

4. Добровільна відмова від вчинення злочинного діяння: поняття і правові наслідки.

Контрольні запитання до ЗМ 1

 1. Розкрийте предмет порівняльного кримінального права як галузі юридичної науки.

 2. Назвіть джерела кримінального права Англії.

 3. Назвіть класифікацію злочинних діянь у праві Франції, Англії та США.

 4. Охарактеризуйте суб’єкта злочинного діяння за правом Франції, Російської Федерації, Англії, США.

 5. Розкрийте змістовні відмінності в обставинах, що виключають злочинність діяння за правом Франції та Російської Федерації.

 6. Назвіть стадії вчинення злочинного діяння в праві Англії.Змістовий модуль 2
Тема 7. Співучасть у злочинному діянні

Лекція 1.

1. Співучасть у злочинному діянні за КК Франції.

2. Співучасть у злочині за КК Російської Федерації.

3. Співучасть у злочині за англійським кримінальним правом. Виконавці і співучасники (підбурювачі, пособники) – значення їх розрізнення.
Семінар 1.

1. Співучасть у злочинному діянні за КК Франції.

2. Співучасть у злочині за КК Російської Федерації.

3. Співучасть у злочині за англійським кримінальним правом. Виконавці і співучасники (підбурювачі, пособники) – значення їх розрізнення.
Тема 8. Покарання за злочинні діяння

Лекція 1.

1. Поняття і функції покарання за французьким кримінальним правом. Види покарань для фізичних і юридичних осіб.

2. Поняття, цілі і види покарань за КК Російської Федерації.

3. Поняття, цілі і види покарань за англійським кримінальним правом.

4. Види покарань за кримінальним правом США. Невизначені вироки за КК штату Нью-Йорк.

5. Заходи безпеки за кримінальним правом зарубіжних країн.
Семінар 1.

1. Поняття і функції покарання за французьким кримінальним правом. Види покарань для фізичних і юридичних осіб.

2. Поняття, цілі і види покарань за КК Російської Федерації.

3. Поняття, цілі і види покарань за англійським кримінальним правом.

4. Види покарань за кримінальним правом США. Невизначені вироки за КК штату Нью-Йорк.

5. Заходи безпеки за кримінальним правом зарубіжних країн.
Тема 9. Призначення покарання

Лекція 1.

1. Призначення покарання за КК Франції. Інститути відстрочки призначення покарання та відстрочки виконання покарання.

2. Призначення покарання за КК Російської Федерації. Умовне засудження.

3. Призначення покарання за англійським кримінальним правом. Відстрочка винесення вироку та умовна відстрочка виконання покарання.
Семінар 1.

1. Призначення покарання за КК Франції. Інститути відстрочки призначення покарання та відстрочки виконання покарання.

2. Призначення покарання за КК Російської Федерації. Умовне засудження.

3. Призначення покарання за англійським кримінальним правом. Відстрочка винесення вироку та умовна відстрочка виконання покарання
Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання

Лекція 1.

1. Звільнення від покарання за правом Франції.

2. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за КК Російської Федерації.

3. Умовне, дострокове та умовно-дострокове звільнення від покарання за англійським кримінальним правом.

4. Інститут амністії та помилування в праві зарубіжних держав.
Семінар 1.

1. Звільнення від покарання за правом Франції.

2. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за КК Російської Федерації.

3. Умовне, дострокове та умовно-дострокове звільнення від покарання за англійським кримінальним правом.

4. Інститут амністії та помилування в праві зарубіжних країн.

Тема 11. Характеристика окремих видів злочинних діянь

Лекція 1.

1. Система Особливої частини КК Франції, Російської Федерації, Федерального кримінального кодексу США, КК штату Нью-Йорк, а також англійського кримінального права. Критерії систематизації норм.

2. Злочинні діяння проти людини за правом Франції, Російської Федерації, Англії.

3. Злочинні діяння проти власності за правом Франції, Російської Федерації, Англії.
Семінар 1.

1. Система Особливої частини КК Франції, Російської Федерації, Федерального кримінального кодексу США, КК штату Нью-Йорк, а також англійського кримінального права. Критерії систематизації норм.

2. Злочинні діяння проти людини за правом Франції, Російської Федерації, Англії.

3. Злочинні діяння проти власності за правом Франції, Російської Федерації, Англії.
Контрольні запитання до ЗМ 2

1. Які змістовні відмінності в інституті співучасті за кримінальним правом Російської Федерації, Франції, Англії, США та України?

2. Що таке невизначені вироки в кримінальному праві США?

3. Що таке заходи безпеки в кримінальному праві Англії та США?

4. Принципи призначення покарання за кримінальним правом Англії та США?

5. Який порядок звільнення від покарання в кримінальному праві Англії та Франції?

6. Охарактеризуйте ознаки злочинних діянь проти власності за кримінальним правом Франції та Англії.
Проблемні теми для обговорення

 1. Відмінності в інституті співучасті за кримінальним правом Франції, Англії, США, Російської Федерації та України.

 2. Відмінності в стадіях вчинення злочинного діяння за кримінальним правом Франції, Англії, США, Російської Федерації та України.


Нормативні матеріали та рекомендована література:

 1. Уголовный кодекс Франции. – СПб., 2002. – 648 с.

 2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 2002. – 127 с.

 3. Уголовное право Соединенных Штатов Америки: Сборник нормативных актов. – М., 1986. – 160 с.

 4. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. – М., 2001. – 352 с.

 5. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. – М., 2003. – 400 с.

 6. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. – М., 2002. – 1068 с.

 7. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. Сухарев А.Я. – 2-е изд., изм. и доп. – М., 2001. – 840 с.

 8. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (Основные правовые системы современности). – М., 2000. – 448 с.

 9. Бажанов М. І. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав// Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ – Харків, 2001. – с. 384 – 393.

 10. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. – К., 1999. – С. 292 – 293, 455 – 475.

 11. Гуценко К.Ф. Уголовная юстиция США. – М., 1979. – С.164-197.

 12. Есаков Г.А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части: монографія. – М., 2007. – 736 с.

 13. Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права. –М., 2007. – 152 с.

 14. Козочкин И. Д. Уголовное право США: Успехи и проблемы реформирования. – М.: Юридический центр Пресс, 2007.

 15. Козочкин И.Д. Строгая ответственность в уголовном праве Англии и США// Правоведение. – 2000. - № 1. – С. 136 – 149.

 16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской федерации / Под ред. проф. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М., 2000. – С. 17 – 386.

 17. Кросс, Руперт. Прецедент в английском праве. – М., 1985. – С.155-174.

 18. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). – М., 2002. – 208 с.

 19. Крылова Н.Е. Новый Уголовный кодекс Франции: Особенная часть // Вестник Московского университета. – Серия 11. – Право. – 1995. – № 2. – С.69-75.

 20. Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. – М., 1996. – 124 с.

 21. Крылова Н.Е. Понятие и признаки преступного деяния в уголовном праве Франции // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2000. - № 2. – С. 29 – 43.

 22. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении/ Под ред.проф. Н.Ф. Кузнецовой, доц. И.М. Тяжковой. – М., 1999. – С. 80 – 498, 533 – 563.

 23. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании/ Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, доц. И.М. Тяжковой. – М., 1999. – С. 1 – 387.

 24. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3 / Под ред.проф. Г.Н. Борзенкова., проф. В.С. Комиссарова. – М., 2002. – С. 91 – 468.

 25. Лейленд, Пітер. Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство (Англійській підхід). – К., 1996. – 207 с.

 26. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. – М., 2002. – 376 с.

 27. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т.1. Общая часть. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – 736 с.

 28. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т.2. Особенная часть (главы I-X). – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – 504 с.

 29. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т.3. Особенная часть (главы XI-XXI). – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – 656 с.

 30. Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. Комментарий. – М., 2000. – 60 с.

 31. Оксамытный В.В. Система уголовных наказаний в Англии. – К., 1977. – 144 с.

 32. Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право – орудие защиты частной собственности. – М., 1982. – С.68-86.

 33. Решетников Ф.М. Особенная часть уголовного права зарубежных государств (Преступления против личности). – М., 1976. – С.3-41.

 34. Романов А.К. Правовая система Англии. – М., 2000. – 344 с.

 35. Серебренникова А.В., Крылова Н.Е., Есаков Г.А. Уголовное право зарубежных стран: Учебное пособие для вузов. – М, 2009. – 336 с.

 36. Трахтеров В.С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве (исторический очерк). – Харьков, 1992. – С.38-51, 72-83.

 37. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть (Англия, США, Франция, ФРГ, Япония, Италия). – М., 2003. – С. 3 – 362.

 38. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. и с предсил. И.Д. Козочкина. – М, 2003. – 576 c.

 39. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: Учебное пособие / Под ред. и с предсил. И.Д. Козочкина. – М, 2004. – 528 c.

 40. Уголовное право зарубежных государство. Вып.3. Стадии преступления и соучастие. – М., 1973. – С.5-47, 101-161.

 41. Уголовное право России. Особенная часть /Отв. редакторы проф. И.Я. Козаченко, проф. З.А. Незнамова, доц. Г.П. Новоселов/. – М., 1997. – С.29-87, 101-139, 182-256.

 42. Уголовное право России. Особенная часть /Отв.ред.проф. Рарог/. – М., 1996. – С.13-78, 111-141.

 43. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть /Отв.ред. проф. Б.В.Здравомыслов/. – М., 1996. – С.19-177.

 44. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998 – 512 с.

 45. Фролова Е.Г. Системы уголовных наказаний зарубежных стран. – Донецк, 1990. – С.3-49, 105-141.

 46. Чубарєв В.Л. Кримінальне право іноземних країн (питання Загальної частини) // Кримінальне право України. Загальна частина/ Відп. ред.проф. Я.Ю. Кондратьєв. – К., 2002. – С. 407 – 425.

 47. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии. – М., 2007. – 208 с.

 48. Яценко С.С. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав // Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. проф. П.С. Матишевського, доцентів П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. – К., 2000. – С. 438 – 495.

 49. Allen, Michael J. Textbook on Criminal Law. – London, 1999. – 457 p.

 50. Bassiouni, M. Cherif. Substantive Criminal Iaw. – Springfield, 1978. – P. 3 – 353.

 51. Code pénal. Nouveau Code pénal. Ancien Code pénal. Textes, jurisprudence, annotations. – Editions Dalloz, 2000. – P. 1 – 534.

 52. Commentarie des articles du nouveau code pénal, mode d’emploi. – Paris, 1993. – P. 21 – 191.

 53. Criminal Law. 1981 – 1982 Graybook. – New York, 1981. – 328 p.

 54. Cross, Rupert and Ashword, Andrew. The English Sentensing System. – London, 1981. – 244 p.

 55. Curzon, L. B. Criminal Law. Fifth edition. - London, 1987. – P. 3 – 298.

 56. Federal Criminal Code and Rules. 1991 Edition. West Publishing Company. – P. 375 – 733.

 57. Gifis, Steven H. Law Dictionary. – New York, 1996. – 561 p.

 58. Reed, Alan and Seago, Peter. Criminal law. 2 nd edition. – Sweet and Maxwell, 2002. – P. 1 – 577.

 59. Reid, Sue Titus. Criminal Law. Fourth Edition. – Mc Graw Hill, 1998. – P.1 –106.

 60. Smith, J.C. and Hogan, Brian. Criminal Law. Sixth Edition. – London, Edinburg, 1988. – P. 3 – 477, 488 – 739.

 61. Smith, J.C. The Law of Theft. – London, 1989. – 265 p.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Пояснювальна записка Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі»
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка