Пошук по сайту


Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 000003

Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 000003

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Методичні вказівки


до написання магістерської роботи

для спеціальності “Управління проектами” 8.000003

Київ - Миколаїв

2007
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 8.000003 / Укл. Бушуєв С.Д., Захарова О.О., Казарєзов А.Я., Кошкин К.В., Чернов С.К., Чубчик Т.Т. – Київ - Миколаїв :КНУБА, НУК 2007. - 25 с.

Укладачі: д.т.н., професор Бушуєв Сергій Дмитрович,

аспірант Захарова Олена Олександрівна,

д.т.н., професор Казарєзов Анатолій Якович,

д.т.н., професор Кошкин Костянтин Вікторович,

д.т.н., доцент Чернов Сергій Костянтинович,

викладач Чубчик Тетяна Тимофіївна


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..…………4

1. Основи державної атестації випускників вищих навчальних заходів україни…...6

2. Місце і значення магістерської роботи в навчальному процесі…………………………11

3. Вибір і затвердження теми магістерської роботи …………………………………12

4. Вивчення літературних джерел………………………………………………………14

5. Концепція, план та організація виконання магістерської роботи……………….17

6. Вимоги до змісту магістерських досліджень та авторефератів…………………18

7. Оформлення магістерської роботи……………………………………………….30

8. Рецензування магістерської роботи…………………………………………………329. Відгук на магістерську роботу……………………………………………………35

10. Захист магістерської роботи……………………………………………………36

11. Зберігання магістерських робіт…………………………………………………………………………………….41


Додатки……………………………………………………………………………….43

Використана література …………………….………………………….…..53Вступ


Методичні вказівки призначені для студентів, що навчаються на магістерській програмі з метою підготовки роботи на здобуття академічного ступеня магістр з спеціальності "Управління проектами" (8.000003) за для присвоєння кваліфікації "керівник проектів та програм". Завдання посібника полягає в тому, щоб надати студентам допомогу у виконанні ними магістерського дослідження, присвяченого науковому вирішенню конкретної управ­лінської, економічної, соціальної або політико-економічної проблеми.

Методичні вказівки визначають організацію, послідовність виконання магістерської роботи та вимоги до її змісту. Правила оформлення магістерських робіт можуть бути використані студентами при оформленні дипломних робіт, рефератів, курсових та поза аудиторних робіт. Зміст, обсяг та структура магістерської роботи, які наведені у методичних вказівках, є типовими і у окремих випадках за письмовим дозволом випускаючої кафедри можуть бути змінені.

У додатках наведені зразки оформлення необхідних документів. Головний акцент у методичному посібнику зроблено на задоволення потреб магістерської програми, яка пов’язується з підготовкою до виконання науково-аналітичних задач. Отже, більшість термінів, які використовуються у методичному посібнику, відповідають офіційним термінам, що використовують ВАК України та норми по управлінню проектами.

Порядок оформлення і захисту магістерської роботи наближаються до відповідних нормативних вимог, що пред’являються ВАК України до дисертаційних робіт.

Першим кроком у світову науку є отримання студентом (пошукувачем, здобувачем, магістрантом) академічного ступеня магістра.

«Магістр» – слово латинського походження (magister). Воно означає «наставник», «вчитель», «керівник», майстер своєї справи, визнаний спеціаліст у тій чи ін­шій сфері діяльності.

У Стародавньому Римі слово «магістр» означало титул деяких посадових осіб, наприклад, магістр вершників. Було в римській державі і особливе наймену­вання «магістр-популі», що означало «вчитель народу», в значенні «диктатор». «Магістрами» значилися і старшини різного роду колегій, у тому числі і жрецьких. У Візантії «магістр» – це високий придворний титул, у Західній Європі в середні віки – голова духовно-лицарського католицького ордену.

Пізніше «магістр» – це нижча, порівняно з докторською, вчена ступінь на філософських факультетах західноєвропейських університетів. У сучасній англо-американській системі вищої освіти ступінь магістра посідає проміжне місце між бакалавром і доктором наук. Він присуджується особам, які закінчили уні­верситет, або тим, хто має академічний ступінь бакалавра і пройшов додатковий курс протягом 1-2 років, здав спеці­альні екзамени і захистив магістерську дисертацію. Перелік і зміст дисциплін для екзаменів, а також вимоги до обсягу магіс­терської дисертації встановлюються самими університетами. Як правило, з юридичних та медичних спеціальностей ступінь магістра не присуджується. Замість неї прийнято ступінь доктора права і доктора медицини.

У Російській імперії вчений ступінь магістра поряд з вченими ступенями кандидата і доктора наук було започатковано спеціальним імператорським ука­зом у січні 1803 року. Такий ступінь вводився на всіх університетських факуль­тетах, окрім медичного. У 1819 року було розроблено і в тому ж році затверджено «Положення про присвоєння вчених ступенів», яке встановлювало чіткий порядок здачі екзаме­нів, захисту дисертацій, присудження вчених ступенів. Зокрема, цим Положен­ням передбачався публічний захист магістерської дисертації.

Університетським статутом у 1884 році вчену ступінь кандидата наук було скасовано. З того часу присуджувалися тільки два вчених ступені – магістра та доктора наук, а самі дисертації на здобуття наукового ступеня стали подаватись до захисту тільки в письмовому вигляді. Автореферат дисертації не друкувався, однак до дисертації додавались тези обсягом не більше чотирьох сторінок.

Починаючи з другої половини XIX століття, магістерські дисертації, як і до­кторські, почали друкуватися у “Вчених записках” і повідомленнях університе­тів, а також у журналах за фахом наук. Захист дисертацій проходив на засіданні ради факультету, в якому дозволялось брати участь всім бажаючим, тобто за­хист магістерської дисертації проходив завжди публічно.

Для захисту магістерської дисертації призначались два офіційних опонен­ти, як правило, з числа професорів даного факультету. Після доповідей опонен­тів могли виступити усі запрошені на захист. При особливо видатних достоїнс­твах магістерської дисертації факультет міг клопотати про присудження магіс­транту одразу ступеня доктора наук. При вступі на державну службу магістри наук отримували право на чин IX класу, могли подавати прохання щодо зарахування до потомствених почес­них громадян. Магістри отримували такі самі академічні знаки, як і доктори, тільки не золоті, а срібні. Таким чином, ступінь магістра мав вельми високий науковий статус, а самі магістерські дисертації носили характер серйозних нау­кових праць.

Після революції 1917 року існуючі на той час вчені ступені були відмінені. Однак в 1934 році їх було відновлено, окрім магістерських. Останні почали присуджуватися в Росії тільки в 1993 році.

В структурі вищої освіти України ступінь магістра йде за ступенем бакала­вра та спеціаліста і передує ступеню кандидата наук. Ступінь магістра є не нау­ковим, а академічним, оскільки він відображає передусім освітянський рівень випускника вищої школи і свідчить про наявність у нього умінь і навичок, які властиві починаючому науковцю.

Законом України “Про вищу освіту” від 2002 р. зазначено, що магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Отже, головним змістом магістерських програм має бути підготовка студентів на основі отримання ними знаково-практичних та знаково-розумових умінь до розв’язання діагностичних та евристичних задач дослідно-технологічного рівня професійної діяльності. У загальному розумінні це означає підготовку магістрів до специфічного науково-аналітичного типу діяльності.

Ступінь магістра присуджується по завершенню навчання з відповідної освітньо-професійної програми, успішного складання державного іспиту, захи­сту магістерської роботи (саме роботи, а не дисертації, як це прийнято у деяких країнах) .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки для написання курсових, бакалаврських та магістерських...
Методичні вказівки для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів спеціальності 030400 «Міжнародний бізнес»...

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічне управління»
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 27 листопада...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації...
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 27 листопада...

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при виконанні контрольних робіт за курсом «сапр тп» (для студентів...

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при виконанні контрольних робіт за курсом «сапр тп» (для студентів...

Методичні вказівки з дисципліни “менеджмент”
Методичні вказівки з дисципліни “Менеджмент” для виконання курсової роботи, контрольної роботи студентів –заочників та проведення...

Методичні вказівки з дисципліни «Корпоративне управління»
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 29. 11. 2012...

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів окр «Спеціаліст»
Методи І моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів окр «Спеціаліст» з напряму...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка