Пошук по сайту


Програма роботи гуртка «загадки фразеології»

Програма роботи гуртка «загадки фразеології»

ОЛЕНА КОСТІЙЧУК
ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА

«ЗАГАДКИ ФРАЗЕОЛОГІЇ» ДЛЯ УЧНІВ 6 КЛАСУ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАВажливим принципом гурткової роботи є посилення практичної спрямованості вивчення мови. Керуючись цим принципом, учитель має приділяти увагу вдосконаленню комунікативних умінь, збагаченню й активізації словникового й фразеологічного запасу школярів, умінь роботи зі словниками та довідниками, принагідному закріпленню орфографічних і пунктуаційних навичок.

Ознайомлення з відомостями з фразеології рідної мови має розвивати інтерес до вивчення лінгвістики, спонукати дітей до самоосвіти. Робота з додатковою літературою, виступи із доповідями, ознайомлення з творчістю видатних мовознавців, самостійне складання гуртківцями лінгвістичних задач, виготовлення роздавального матеріалу, – усе це сприятиме профорієнтації школярів.

Мета роботи гуртка:

  • поглиблювати відомості про фразеологію;

  • збагачувати й активізувати словниковий та фразеологічний запас учнів;

  • сприяти розвиткові комунікативної компетенції школярів;

  • підвищувати комунікативну активність дітей;

  • удосконалювати вміння школярів працювати колективно, в групах та самостійно.

Завдання гуртка:

  • стимулювати інтерес школярів до вивчення рідної мови;

  • підвищувати загальний рівень мовленнєвої підготовленості учнів;

  • активізувати вміння й навички живого спілкування, розвиток видів мовленнєвої діяльності;

  • сприяти всебічному розвиткові особистості кожного школяра.

На гуркових заняттях учні мають усвідомити роль і значення рідної мови для розвитку людської особистості. Цьому сприятиме застосування різноманітних видів робіт (інтелектуальні змагання, ігрові й рольові завдання творчого характеру, мовні загадки, шаради тощо), використання міжпредметних зв’язків. Гурткові заняття покликані розвивати інтелектуальну, емоційну, естетичну сфери особистості, удосконалювати уміння спілкуватися, культуру мовлення.

На заняттях гуртка, до складу якого входять зацікавлені школярі, можна й треба створювати ситуацію пошуку, даруючи дітям радість від розв’язання посильної для них проблеми. Керівник гуртка має створювати ситуацію дискусії, шляхом евристичної бесіди скеровувати пошук учнів, визначати його етапи. Словесник не повинен підказувати розв’язання проблеми, гуртківці мають самостійно відшукати правильне рішення, зробити висновки, перевірити їх. Бажане застосування проблемного викладу матеріалу, а також частково-пошукового, дослідницького методів навчання. Ураховуючи вікові особливості гуртківців і запас їхніх знань, учитель має висувати різні гіпотези, показувати шляхи розв’язання суперечностей, доводити правильність одних підходів і обмеженість інших, підтверджувати висновки прикладами. Гуртківці мають усвідомлювати способи розв’язання проблеми, ознайомитися з основами евристичного мислення, способами творчої, пошукової роботи. Перевага має надаватися інтерактивним формам і методам організації гуркових занять.

Важливо показати шляхи розвитку і збагачення рідної мови, розкрити учням багатство, образність рідного слова, показати фразеологічні скарби української мови.

Програму гуртка розраховано на навчальний рік (35 год, одне заняття на тиждень)

п/п


Год

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1

1

Вступ. Фразеологія як розділ науки про мову. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

Учень:

називає предмет вивчення фразеології;

пояснює відмінність між фразеологізмом і словом, фразеологізмом і вільним словосполученням;

витлумачує значення найбільш поширених фразеологізмів.

2

2

Фразеологічні словники та довідники як джерело ознайомлення із значенням та походженням окремих фразеологізмів. Види фразеоло гічних словників. Будова фразеологічних словників та довідників..

Учень:

знає будову фразеоло гічного словника;

витлумачує значення і з»ясовує походження фра зеологізмів за допомогою фразеологічного словника;

3

22


Походження фразеологізмів

Зв’язок фразеології з народним життям. Фразеологізми, що сягають корінням у народні звичаї, обряди, вірування (на рушник ставати; піднести гарбуза; стоіть, як засватана; колупати піч). Фразеологізми, що походять з народного побуту (заварити кашу, побити горщики, розбити глек)

Фразеологізми фольклорного походження (на ясні зорі, на тихі води,казка про курочку рябу, жива вода,битий небитого везе, хатка на курячій ніжці).

Прислів’я і приказки як різновид фразеологізмів (хлібом не годуй, ні живий ні мертвий, ложка дьогтю в бочці меду)

Фразеологізми біблійного походження (вавілонське стовпо творіння,у поті чола, адамове ребро, каїнове діло, всесвітній потоп, земля обіцяна, терновий вінець,нести свій хрест, блудний син, Хома невірний).

Фразеологізми з античної міфології (олімпійський спокій, канути в Лету, вогонь Прометея, ахіллесова п’ята, прокрустове ложе, сізіфів труд, золоте руно, аріаднина нитка)

Фразеологізми історичного походження (Перейти Рубікон. Прийшов, побачив, переміг . І ти, Бруте!)

Крилаті вислови літературного походження (Дантове пекло, бути чи не бути,,у всякого своя доля, лупайте сю скалу, тіні забутих предків, голий король,конотопська відьма, ведмежа послуга)

Фразеологізми з мовлення представників різних професій (шито білими нитками, кинути якір, грати першу скрипку, ставити знак рівності, питома вага, відпускати гальма, запустити на орбіту, вийти з цейтноту)

Афоризми як різновиди фразеологізмів (Заговори, щоб я тебе побачив. Борітеся – поборете.Важко в навчанні, легко в бою.).

Учень:
пояснює значення і походження найбільш уживаних фразеологізмів біблійного, античного, літературного походження;

пояснює значення при слів’їв, приказок, крилатих висловів, афоризмів;

визначає фразеологізми у реченнях і текстах, пояснює їхнє значення і роль;

складає речення і мікро тексти із засвоєними фразеологізмами,афоризмами.

вміє вживати фразеологізми, прислів’я та приказки, крилаті вислови доречно, стилістично вмотивовано.


4

2

З історії фразеологізмів пов’язаних із числівниками. (Як п»яте колесо до воза. Семеро одного не ждуть. Наговорив сім мішків гречаної вовни. Під сімома вітрами. Сім п’ятниць на тиждень. Без сьомої клепки)

Учень:

пояснює значення і коментує походження фразеологізмів, що містять числа;

вміє доцільно викорис товувати такі фразеологізми в усному й писемному мовленні.

5

4

Синонімія фразеологізмів. Фразеологічні антоніми.

Фразеологічні синоніми та фразеологічні варіанти. Антонімія фразеологізмів.


Учень:

вміє добирати фразеологічні синоніми й антоніми за допомогою словників;

використовує фразеологічні синоніми й антоніми в усному й писемному мовленні.

6

2

Фразеологічні відповідники у різних мовах. Переклад речень і текстів, що містять фразеологізми.

Учень:

вміє користуватися україн сько-російським словником фразеологізмів;

вміє перекласти текст рідною мовою із використанням запропонованих фразеоло гічних відповідників.

7

2

Повторення й узагальнення засвоєного протягом року.

Учень:

вміє доцільно використо вувати фразеологізми в усних і письмових висловлюваннях різних стилів.


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

РОБОТИ ГУРТКА “ЗАГАДКИ ФОРАЗЕОЛОГІЇ” ДЛЯ УЧНІВ 6 КЛАСУЗміст навчального матеріалу

Кількість

годин

Дата

1

Вступ. Фразеологія як розділ науки про мову. Поняття про фразеологізм

1
2, 3

Фразеологічні словники та довідники. Види фразеологічних словників, їхня будова.

2ПОХОДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ4-6

Зв’язок фразеології з народним життям. Фразеологізми, що сягають корінням у народні звичаї, обряди, вірування. Фразеологізми, що походять з народного побуту

3
7-9

Прислів’я і приказки як різновид фразеологізмів

3
10-12

Фразеологізми біблійного походження

3
13-15

Фразеологізми з античної міфології

3
16-18

Фразеологізми історичного походження

3
19,20

Крилаті вислови літературного походження

2
21-23

Фразеологізми з мовлення представників різних професій

3
24,25

Афоризми як різновиди фразеологізмів

2З ІСТОРІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЧИСЛІВНИКИ26,27

Походження та значення фразеологізмів,до складу яких уходять числа.

2СИНОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АНТОНІМИ28,29

Фразеологічні синоніми та фразеологічні варіанти.

2Антонімія фразеологізмів.

2
30,31

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНИКИ В РІЗНИХ МОВАХ32,33

Переклад речень і текстів, що містять фразеологізми.

2
34,35

Повторення та узагальнення засвоєного протягом року

2
ЛІТЕРАТУРА

Українська мова. Енциклопедія. - К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана», 2000. – С. 161.

Білоноженко В.М., Винник В.О., Гнатюк І.С., Горобець В.Й. та ін. Фразеологічний словник української мови. – К.: Наукова думка, 1993.

Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови. – К.: “Вища школа”, 1984.

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. – К.: Освіта, 1998.

Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів/ За ред. В.О. Винника – К.: Рад.шк.. – 1988.

Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. – К.: Довіра, 2001.

Олійник І.С.,Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. – К.: Рад.школа, 1978.

Міщенко Н, Міщенко М. Слово батьків - з усіх віків: Прислів’я, приказки, фенологічний календар, загадки. – К.: Богдана, 1998.

Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К., 1975.

Коваль А.П. Крилате слово. – К., Рад. школа, 1983.

Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. – Харків: Вища школа, 1977.

Мовчун А. І. Мовні скарби: Вивчення фразеологізмів у школі: Навчально-методичний посібник. – К.,: Либідь, 2000.

Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах: Посібник для вчителя. – К., Рад. шк., 1989.

Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Рад.школа, 1988.

Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі: Посібник для вчителя. – К., Рад. шк., 1990.

Ярчук Н. Реалізація принципу наступності у процесі вивчення лексики і фразеології // Українська мова і література в школі. – 2002. - № 2.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма гуртка «юний інтелектуал»
Запорукою успіху роботи гуртка є доброзичливі відносини, творча атмосфера в дитячому колективі. Запропонований план І програма не...

Програма гуртка
Мирна Галина Миколаївна, керівник гуртка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Програма гуртка
Мирна Галина Миколаївна, керівник гуртка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Програма гуртка "природа І фантазія"
Дашко Тетяна Олександрівна, керівник гуртка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Програма гуртка «основи екологічних знань»
Програма гуртка передбачає ознайомлення з основами екологічних знань І природоохоронною діяльністю людини. Ця сукупність знань може...

Програма роботи гуртка «цікава етимологія»
Перевага має надаватися інтерактивним формам І методам організації гуркових занять

Програма роботи гуртка «цікава етимологія»
Перевага має надаватися інтерактивним формам І методам організації гуркових занять

Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
Програма гуртка «Юні знавці лікарських рос­лин» розрахована на творчі учнівські об'єднання початкового рівня (учні середнього шкільного...

Програма гуртка «Прикладна зоологія»
Васильєва Ольга Олександрівна – керівник гуртка Полтавського обласного еколого – натуралістичного центру учнівської молоді, кандидат...

Програма гуртка В»язання гачком «чарівний клубок»
Ручне в'язання гачком один з найстаріших та найцікавіших видів ужиткового мистецтва. Заняття гуртка— це одна з форм естетичного виховання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка