Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни стратегічний менеджмент галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

Робоча програма навчальної дисципліни стратегічний менеджмент галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

Форма Н-3.04

Затверджена

Наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29.03.2012 р. № 384
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського
КАФЕДРА ГОТЕЛЬНОЇ І РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор ________ Л.О.Омелянович

«_____» ____________ 2014 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки _______________________________

спеціальність 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

  (шифр і назва спеціальності)
спеціалізація ____________________________

Факультет ресторанно-готельного бізнесу

курс V

навчальний рік 2014-2015

ДонНУЕТ

Донецьк

2014

Робоча програма «Стратегічний менеджмент» для студентів
за напрямом підготовки
____________________________

Спеціальністю (спеціалізацією) 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

«10» червня 2014 року - 10 с.


Розробники
: Власова Ірина Олександрівна, доцент, к.е.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Готельної і ресторанної справи

Протокол від «10» червня 2014 року № 19

Завідувач кафедри

___________ Заремба П.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Директор інституту (декан факультету)

Гніцевич В.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

«___»_________________2014 р.


Схвалено Навчально-методичною Радою університету

Протокол від «___» _______ 2014 року № ___

«___» ________________ 2014

Голова

_________________
(підпис)

(Л.О.Омелянович)
(прізвище та ініціали)


  Власова І.О., 2014 рік

  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського , 2014 рік 

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS – 3

Галузь знань
1401 «Сфера обслуговування»
(шифр і назва)

НормативнаНапрям підготовки


(шифр і назва)

Модулів - 1

Спеціальність (професійне спрямування):
7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

Рік підготовки:

Змістових модулів - 3

V - й

V, VІ - й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
курсова робота
               (назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

108

9 - й

10,11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 2

аудиторних - 34
самостійної роботи
студента - 74

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

17 год.

14 год.

Практичні, семінарські

17 год.

8 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

74 год.

86 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

0 год.

Вид контролю: екзамен
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 34/74

     для заочної форми навчання – 22/86

 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів комплексу знань у сфері стратегічного управління, в тому числі в сфері готельного та ресторанного господарства

Завдання: теоретична та практична підготовка фахівців з питань стратегічного менеджменту, практична підготовка студентів в сфері стратегічного управління в різних типах підприємств та навчити розв’язувати проблемні ситуації в процесі виконування функції менеджменту

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: організацію процесу управління у закладах готельного та ресторанного господарства різних типів та класів.

вміти: розв’язувати проблемні ситуації в процесі виконування функцій стратегічного менеджменту


3. Програма навчальної дисципліни

модуль 1 Теоретичні основи стратегічного управління

Тема 1. Стратегічне управління: концептуальні основи і необхідність використання на сучасному етапі

Тема 2. Стратегія як системний підхід до управління перспективним розвитком підприємства

Тема 3. Моделі стратегічного управління

модуль 2 Стратегічне планування у системі стратегічного менеджменту

Тема 4. Цілеполягання у стратегічному плануванні

Тема 5. Стратегічний аналіз і діагностика

Тема 6. Вибір стратегії та розробка стратегічного набору підприємства

модуль 3 Управління реалізацією стратегії

Тема 7. Управління стратегічним потенціалом підприємства

Тема 8. Організація стратегічного управління на підприємстві


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.с

л

п

лаб

інд

с.р.с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного управління

Тема 1. Стратегічне управління: концептуальні основи і необхідність використання на сучасному етапі

13

2

29

13

2

110

Тема 2. Стратегія як системний підхід до управління перспективним розвитком підприємства

13

2

29

13

2

110

Тема 3. Моделі стратегічного управління

13

2

29

13

2

110

Разом за змістовим модулем 1

39

6

627

39

6

330

Змістовий модуль 2. Стратегічне планування у системі стратегічного менеджменту

Тема 4. Цілеполягання у стратегічному плануванні

13

2

29

13

2

110

Тема 5. Стратегічний аналіз і діагностика

17

3

311

19

2

116

Тема 6. Вибір стратегії та розробка стратегічного набору підприємства

13

2

29

13

2

110

Разом за змістовим модулем 2

43

7

729

45

6

336

Змістовий модуль 3. Управління реалізацією стратегії

Тема 7. Управління стратегічним потенціалом підприємства

13

2

29

12

1

110

Тема 8. Організація стратегічного управління на підприємстві

13

2

29

12

1

110

Разом за змістовим модулем 3

26

4

418

24

2

220

Усього годин

108

17

1774

108

14

886

5. Теми семінарських занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

не заплановано

 


6. Теми практичних занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Стратегічне управління: концептуальні основи і необхідність використання на сучасному етапі

2

2

Стратегія як системний підхід до управління перспективним розвитком підприємства

2

3

Моделі стратегічного управління

2

4

Цілеполягання у стратегічному плануванні

2

5

Стратегічний аналіз і діагностика

3

6

Вибір стратегії та розробка стратегічного набору підприємства

2

7

Управління стратегічним потенціалом підприємства

2

8

Організація стратегічного управління на підприємстві

2


7. Теми лабораторних занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Не заплановано
8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Стратегічне управління: концептуальні основи і необхідність використання на сучасному етапі

9

2

Стратегія як системний підхід до управління перспективним розвитком підприємства

9

3

Моделі стратегічного управління

9

4

Цілеполягання у стратегічному плануванні

9

5

Стратегічний аналіз і діагностика

11

6

Вибір стратегії та розробка стратегічного набору підприємства

9

7

Управління стратегічним потенціалом підприємства

9

8

Організація стратегічного управління на підприємстві

9


9. Індивідуальні завдання
Підготовка рефератів та їх захист з використанням презентацій за тематикою дисципліни

10. Методи навчання

Навчальні заняття, розв’язування ситуаційних завдань, ділова гра

11. Методи контролю

Експрес опитування, тестування, ситуаційні завдання

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума в балах

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль
3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т85

5

5

5

5

5

5

5

60

100

Т1, Т2... Т12 - теми змістових модулів

Для курсової роботи

Теоретична частина

Практична частина

Захист роботи

Сума в балах

30 балів

30 балів

40 балів

100Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

80 - 89

B

добре

75 - 79

C

70 - 74

D

задовільно

60 - 69

E

20 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 - 19

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

 1. Заремба П.О., Власова І.О. Стратегічний менеджмент: Електронний конспект лекцій / П.О. Заремба, І.О. Власова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 186 с.

 2. Балабанова, Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід [Текст] : моногр. / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. – Донецьк : ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, 2006. – 294 с.

 3. Балабанова Л.В., Стельмашенко О.В. Стратегічне управління персоналом підприємства[Текст] :навч.посіб./ Л.В. Балабанова, –Київ: ЗНАННЯ, 2011.– 220 с.

 4. Балабанова, Л.В. Управление персоналом на основе маркетинга [Текст] : моногр. / Л.В. Балабанова, Е.К. Воробьева. – Донецк : ДонГУЭТ, 2004. – 212 с.

 5. Садеков, А.А. Стратегическое управление предприятием: управление изменениями [Текст] : учеб. пособ. / А.А. Садеков, О.Ю. Гусева. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 203 с.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Ансофф И. Стратегическое управление /пер. с англ./ - М.: Экономика, 1989.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – М.: Питер, 1999.

 3. Антикризисный менеджмент / Под редакцией проф. Грязновой А.Г. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1999. – 368 с.

 4. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению (Под ред. Иванова Г.П.).- М.: Закон и право, ЮНИТИ. 1995.- 320 с.

 5. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 1999.

 6. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175 с.

 7. Вайсман А. Стратегия менеджмента: пять факторов успеха. – М.: Экономика, 1995.

 8. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада. Длт», 1997. – 384 с.

 9. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 - 160 с.

 10. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для экон. спец. вузов. – М.: Высш. школа, 1994. – 224 с.

 11. Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Издательство московского университета, 1995. – 250 с.

 12. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. – 685 с.

 13. Гудушаури Г.В. Управление современным предприятием: Учебник, 1998.

 14. Гончаров В.В. В поисках совершенстврвания управления: руководства для высшего управленческого персонала. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Восточной Европы, - М., 1994.

 15. Грейсон Д. Американский менеджмент на пороге ХХ века, -М., 1993.

 16. Дафт Р.Л. Менеджмент – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 832 с.

 17. Демб А., Нойбацер Ф. Корпоративне управлыння. Выч – на – вывч з парадоксами. – К.: 1997.- 302 с.

 18. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. – М.: Финпресс, 1998.

 19. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб.пособие. – М.: Информационно-внедренческий ценрт «Маркетинг», 1998. – 195 с.

 20. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. / Под общ. ред. С.А.Панова, - М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1997. - 288 с.

 21. Контроллинг как инструмент управления предприятием/ Е.А. Ананькина, С.В.Данилочкин, Н.Г.Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г.Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 279 с.

 22. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. –М.: Русская Деловая Литература, 1998.

 23. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

 24. Куприянов Н.С., Михенков О.В., Щербакова Т.С. Стратегический менеджмент в строительстве. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 336с.

 25. Кэмпбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент: Учеб./Пер. с англ. Н.И. Алмазовой. – М.: ООО «Издательство Проспект», 2003. – 336 с

Допоміжна

 1. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. – СПб.: Наука, 1996.

 2. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой. – М.: Финпресс. 1997.

 3. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. М.: ИНФРА – М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. – 288 с.

 4. Мізюк Б.М. Стратегічне управління підприємством. – Львів: “Коопосвіта” ЛКА, 1999.

 5. Минцберг Г., Альстренд Б., Лємпел Дж. Школы стратегий. – СПб: Издательство “Питер”, 2000.

 6. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристической фирмой. – М.: “Финансы и статистика”, 2001.

 7. Наливайко А.П. Теория стратегии предприятия.Современное состояние и направления развития: Монография. – К.:КНЕУ, 2001.- 227 с.

 8. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Київ, 2001.

 9. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. К.: МАУП, 2000. – 128 с.

 10. Пивоваров И.С. Стратегический менеджмент холдинга. – Санкт-Пет.: Спец. лит-ра., 1996.

 11. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации».Модуль 4. – М.: «ИНФРА –М», 1999.

 12. Пятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму: Монографія. – К.: “Логос”,2006. – 568 с.

 13. Ревуцька H. В. Харчова промис­ловість України: оцінка діючих біз­нес-моделей в галузі//Актуальні проблеми економіки. -2003. - №12. - С. 89-96.

 14. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів:”Новий Світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003,- 272 с.

 15. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

 16. Соловьев В.С. Стратегический менеджмент: Учебник. – Ростов –на -Дону: Фенікс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. –448 с.

 17. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. Под общ. ред. Градова А.П., Кузина Б.И. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1996. – 510 с.

 18. Стратегія підприємства та стра­тегічний менеджмент: Навч. посібник / Ю. В. Соболев, В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова. - X.: ТОВ "Олант", 2002. - 416с.

 19. Стратегические планирование / Под ред. Уткина Э.А. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство Экмос, 1998. - 440 с.

 20. SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій підприємства: навчальний посібник. /під ред. Балабанової Л.В./ Донецьк: Дон ДУЕТ, 2001.

 21. Токарев Б.Е. Маркетиновые исследования: учебник. – М.: Экономистъ, 2005. – 624 с.

 22. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 175 с.

 23. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: учебное пособие для вузов. – М.: “Издательство ПРИОР”,2002. – 288 с.

 24. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 669 с.

 25. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - М.: ЗАО "Бизнес-школа" Интел-Синтез", 1997. - 304 с.

 26. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. - 512 с.

 27. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

 28. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М . Стратегічне управління: Навч.-метод. Посібник для сам ост. Вивч. Диск. - К.:КНЕУ, 2001. – 232 с.

 29. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие. / Под ред. Градова А.П. - Санкт-Петербург: Специальная литература, 1995. – 414 с.

 30. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика / Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.


15. Інформаційні ресурси


 1. Національна електронна бібліотека (Електрон. Ресурс) / Спосіб доступу www.3t.ru.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста...
Спеціальність 05070205 «Обслуговування І ремонт електроустаткування автомобілів І тракторів»

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 с

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча програма навчальної дисципліни гендерна філософія
Робоча програма з гендерної філософії: теорія, методологія та вимірювання для студентів усіх спеціальностей

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»
Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка