Пошук по сайту


Бюлетень нових надходжень

Бюлетень нових надходжень

Сторінка1/4
  1   2   3   4


БІБЛІОТЕЧНИЙ СЕКТОР

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2013 р.


АВТОРЕФЕРАТИ08.00.03

Б 11


Білаш О. В.

Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / О. В. Білаш. –– Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – 20 с.08.00.03

Н 19


Назаренко Г. В.

Державна підтримка виробництва і споживання соціально значимої продукції засобами податкової політики : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / Г. В. Назаренко. – Х. : Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. НАНУ, 2012. – 20 с.08.00.03

Ч 75


Чопко Н. С.

Державне регулювання фінансової бази розвитку підприємств аграрного сектора України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец.08.00.03 / Н. С. Чопко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 20 с.08.00.03

Ш 59


Шило К. М.

Організаційно-економічний механізм державного регулювання процесу формування трудового потенціалу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / К. М. Шило. – Бердянськ : Бердянський унівенситет менеджменту і бізнесу, 2013. – 20 с.08.00.03

Ш 97


Шушкова Ю. В.

Державне регулювання фінансової системи в трансформаційній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / Ю. В. Шушкова. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 20 с.08.00.04

З–38


Заціна Л. Я.

Маркетинг інноваційних молочних продуктів на засадах дегустаційного підходу : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.04 / Л. Я. Заціна. – Т. : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012. – 20 с.21.04.01

Ю 74


Юрків Н. Я.

Пріоритети та механізми забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки України : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 21.04.01 / Н. Я. Юрків. – К. : Акад. фінанс. упр. , 2012. – 20 с.25.00.01

О–53


Олефіренко О. В.

Удосконалення державного екологічного управління : досвід Європейського Союзу для України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / О. В. Оле-фіренко. – Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2012. – 20 с.25.00.01

О 66


Орлов О. В.

Методологія становлення і розвитку інноваційної теорії державного управління : автореф. дис. ... докт. наук з держ упр. : спец. 25.00.01 / О. В. Орлов. – Х. : ХарРІ НАДУ, 2013. – 36 с.25.00.01

С 60


Солових В. П.

Політико-адміністративні відносини в контексті сучасної державно-управлінської парадигми : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец.25.00.01 / В. П. Солових. – Х. : ХарРІДУ НАДУ, 2112. – 31 с.25.00.01

Ш 66


Шкіндюк І. Ю.

Державне управління процесом зайнятості населення на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / І. Ю. Шкіндюк. – Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2012. – 20 с.25.00.01

Я 14


Яблунівський С. В.

Розвиток системи державного регулювання театральної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец.25.00.01 / С. В. Яблунівський. – Х. : ХарРІДУ НАДУ, 2012. – 20 с.25.00.02

Г 16


Галушка В. О.

Механізми реалізації державної податкової політики в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / В. О. Галушка. – Х. : ХарРІДУ НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

К 45


Кіцак Т. М.

Формування та реалізація державної політики у сфері підготовки державних службовців : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Т. М. Кіцак. – Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2012. – 20 с.25.00.02

К17


Калюга О. О.

Механізми державного регулювання фондового ринку України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / О. О. Калюга. – Х. : ХарРІДУ НАДУ, 2012. – 20 с.25.00.02

М 79


Мороз В. В.

Розвиток механізмів державного регулювання діяльності інститутів суспільного інвестування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / В. В. Мороз. – К. : НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

П 13


Писаренко В. П.

Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органів публічної влади : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / В. П. Писаренко. – Х. : ХарРІДУ НАДУ, 2013. – 36 с.25.00.02

С 98


Сюсяйло О. М.

Державний механізм запобігання та протидії корупції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / О. М. Сюсяйло. – Донецьк : Донецьк. держ. ун-т управлiння, 2012. – 20 с.25.00.02

Ф 11


Фільц Ю. О.

Удосконалення механізмів державного управління спеціалізованою амбулаторною медичною допомогою : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Ю. О. Фільц. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

Ч–16


Чала Н. Д.

Механізми державного управління економічним розвитком України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.09.02 / Н. Д. Чала. – К. : Академія муніципального управління, 2013. – 36 с.25.00.02

Ш 83


Шпачук В. В.

Державне управління банківською системою: антикризовий аспект : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / В. В. Шпачук. – К. : Академія муніципального управління, 2012. – 36 с.25.00.04

В 17


Ваніна Я. А.

Реалізація принципів відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 / Я. А. Ваніна. – Х. : ХарРІДУ НАДУ, 2013. – 19 с25.00.04

С 24


Свєшнікова Н. М.

Активізація діяльності органів місцевого самоврядування в управлінні інноваціним розвитком регіону : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 / Н. М. Свєшнікова. – Донецьк : Донецьк. держ. ун-т управлiння, 2012. – 20 с.

НАУКА001.89 (075.8)

Ш 39

Шейко В. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання , 2011. – 310 с.

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА03:342 (477) (091)

Щ 95

Щукін В. В.

Історія держави і права України : словн. терм. і пон. / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк. – К. : Кондор, 2011. – 284 с.

ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ141.7 (076)

П 30


Петровський П. М.

Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку : навч.-метод. рек. для слухачів спеціальності 8.150000 "Державне управління" / П. М. Петровський. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.159.9 (075.8)

Т 88

Туркот Т. І.

Психологія педагогіки вищої школи в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2012. – 516 с.17(075.8)

Н 20


Найдьонов І. М.

Етика-естетика : дидактичний зміст : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. – К. : Кондор, 2011. – 550 с.18(075.8)

Е 86


Газнюк Л. М.

Естетика : навч. посіб. / Л. М. Газнюк, С. В. Могильова, Н. О. М'яснікова. – К. : Кондор, 2011. – 124 с.


СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ31

С 79


Стегней М. І.

Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Ірти-щева. – К. : Кондор, 2012. – 306 с.316.722 (075.8)

І-90

Історія української культури : навч. посіб. / ред. О. Ю. Павлова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 340 с.316.722 (075.8)

Ш 39

Шейко В. М.

Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2010. – 264 с.

ПОЛІТИКА32 (075.8)

Г 63

Гольцов А. Г.

Геополітика та політична географія : підручник. / А. Г. Гольцов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с.327 (477) (075.8)

Ч–37

Чекаленко Л.

Зовнішня політика України : підручник. / Л. Чекаленко. – К. : Кондор, 2012. – 290 с.
327:061.1 (ЄС)

Ш 19

Шамборовський Г. О.

Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамборовський. – К. : Знання , 2011. – 187 с.327:061.1 (ЄС) (075.8)

Є 24

Михайлова Л. І.

Євроекономічна інтеграція України : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. – К. : ЦУЛ, 2013. – 136 с.
327:061.1 (ЄС) (075.8)

П 68

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / ред. В. М. Бесчастний. – К. : Знання , 2011. – 366 с.


ЕКОНОМІКА33 (075.8)

К 84


Круш П. В.

Національна економіка: регіональний і муніципальний вимір : підручник. / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320 с.33 (075.8)

Н 35

Національна економіка : навч. посіб. / В. І. Мельникова. – 2–е вид., перероб та доп. . – К. : ЦУЛ, 2012. – 248 с.33 (075.8)

С 77


Старостенко Г. Г.

Національна економіка : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Пос-нова. – К. : Ліра-К, 2012. – 432 с.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література для дітей
Пропонуємо Вашій увазі бюлетень нових надходжень літератури до бібліотек Вознесенської цбс

Бюлетень нових надходжень вересень
Основи методології та організації наукових досліджень : навч посіб. – К. Цул, 2010. – 352 с

Бюлетень нових надходжень
Державне регулювання розвитку вищої освіти в Україні: автореф дис д-ра екон наук: спец. 08. 00. 03 / М. Ю. Авскєнтьєв. К.: Ндеі,...

Бюлетень нових надходжень
Управління технічним розвитком підприємств на стратегічних засадах : автореф дис канд екон наук: спец. 08. 00. 04 / В. О. Данилюк....

Бюлетень нових надходжень
Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку : автореф дис д-ра екон наук: спец. 08. 00. 03 / О. П. Крайник....

Бюлетень нових надходжень
Активізація контрольної функції держави в умовах фінансової нестабільності : автореф дис канд екон наук спец. 08. 00. 03 / Р. М....

Бюлетень нових надходжень за жовтень 2016 року
Нікітченко, М. С. Прикладна логіка : навчальний посібник / М. С. Нікітченко, С. С. Шкільняк; мону, кну ім. Т. Шевченка. – Київ :...

Бюлетень нових надходжень
Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина ХVI початок XVII ст.) : автореф дис д-ра іст наук: спец. 07. 00. 01 / Н....

Бюлетень нових надходжень за червень 2013 року
А. В. Іпатов, О. М. Лисунець, І. Я. Ханюкова [та ін.]; Моз україни; Український державний нді медико-соціальних проблем інвалідності...

Бюлетень нових надходжень літератури
Методологiя наукових дослiджень та методика менеджменту : навч посiб для студ напр. 0502 "Менеджмент" спец. 050203 "Менеджмент зовнiшньоекономiчної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка