Пошук по сайту


Робоча навчальна програма з дисципліни

Робоча навчальна програма з дисципліни

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний застава

"Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К.Д. Ушинського"

Навчально- консультаційний пункт в м Севастополі

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

___________ Н.І. Вавілова

"____ " ___________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

"Спеціальна Психодіагностика"

для студентів 6 курсів очно- заочної форми навчання

освітньо - кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Севастополь, 2012
Друкується за рішенням Методичної заради НКП ПНПУ

протокол № _____ від "_____" _______ 2012 р.
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А.В. Кірейчев.- Севастополь: НКП ПНПУ, 2012. - с.


ЗМІСТ

2.2. Зміст тем курсу 6

Характеристика пізнавальної сфери старшого дошкільника Порушення уваги у дітей. Методи діагностики та корекції уваги. 7

Характеристика пізнавальної сфери старшого дошкільника Порушення уваги у дітей. Методи діагностики та корекції уваги. 11

Характеристика пізнавальної сфери старшого дошкільника Порушення уваги у дітей. Методи діагностики та корекції уваги. 14

2.7. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ. 16

ЛІТЕРАТУРА 18


Вступ
Робоча програма дисципліни "Спеціальна психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем і призначенням цієї дисципліни в структурно-логічній схемі учбового плану охоплює усі теми навчальної програми, із загальною кількістю 162 години, передбачених навчальним планом.

Предметом вивчення є використання різноманітних методів розпізнавання індивідуальних психологічних особливостей дитини що мають порушення в психічному розвитку.

Міждисциплінарні зв'язки: Даний курс опирається на теоретичну базу загальної і експериментальної психології, вікову та педагогічну психологію. Особливу увагу курс приділяє методам і засобам психологічного експерименту, практичному вивченню сучасних психологічних методів дослідження психічних явищ, використанню ЕОМ для збору і обробки експериментальних даних.

На лекціях студенти знайомляться з психометричними основами спеціальной психодіагностики, поняттями валидности, надійності і стандартизації, з основними методологічними принципами діагностики дитини, з поняттям проектного методу і так далі .

На практичних заняттях студенти опановують методичні прийоми, які використовуються в психологічній практиці.

Самостійна робота студентів включає доопрацювання лекційного матеріалу, вивчення додаткової літератури по дисципліні, підготовку повідомлень, підготовку до практичних занять, написання звітів за результатами виконаної роботи на практичних заняттях. Самостійна робота ведеться під контролем викладача і залучає студентів до систематичної цілеспрямованої роботи, розширення і поглиблення знань з цієї дисципліни, а також сприяє розвитку навичок теоретичної науково-дослідної роботи.
І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Сучасна психологічна діагностика визначається як наукова дисципліна, розробляюча методи виявлення і вивчення індивідуально–психологічних особливостей людини.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з найважливішими методичними положеннями науки, розкриття теоретичних і практичних аспектів її застосування, формування у студентів системи психологічних знань, їх загальної психологічної культури, підготовка до комплексного використання психологічних знань в професійному саморозвитку.

Основними завданнями курсу є засвоєння студентами поняття про предмет і завдання спеціальної психодіагностики, підготовка студентів до самостійного виконання психологічних спостережень, закріплення на практиці знання про організацію і планування психологічного експерименту, ознайомлення студентів з основними методами спеціальної психодіагностики, їх застосуванням і інтерпретації, ознайомити студентів із специфікою і проблемами психодіагностичного процесу, чинниками, що чинять на нього вплив, передати студентові знання про психодіагностичні інструменти, їх теоретичні і методологічні підстави, засвоєння основних знань, придбання практичних навичок і умінь; використання отриманих знань, навичок і умінь в практичній і педагогічній роботі, засвоєння і закріплення студентами основних психологічних і психодіагностичних понять і термінів.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

– Основні поняття методології, методи, методичні прийоми і методики;

– Основні особливості конструювання і апробації методик, принципи і вимоги, яким вони повинні задовольняти психодіагностики особистості

– Основні правила проведення обстежень, способів обробки і інтерпретації результатів

– Методологічні і теоретичні основи діагностики особистості, темпераменту, характеру, інтелектуальною і мотивационно–потребностной сфери.

В результаті вивчення курсу студент повинен уміти:

– проводити вироблення, вибір і теоретичне обгрунтування критеріїв зіставлення результатів;

– застосовувати методи діагностики особистості, інтелекту, темпераменту, мотивації і так далі;

– розробляти прийоми, сприяючих швидкому і правильному ухваленню рішення по постановці діагнозу;

– визначати валидности і надійність тесту;

– користуватися інструментарієм, методами організації і проведення психологічного дослідження;

– обробляти і представляти результати експерименту;

– аналізувати і узагальнювати теоретичні і емпіричні знання.

Форма навчання

Курс

Семестри

Лек–ції (год.)

Практичні /

семінарські (год.)

Лабо–раторні (год.)

ВСЬОГО годин

Самос–тійна робота (год.)

ІРС

Заліки (семестр)

Денна

6

4

20

4
162

81

81

4

2.1. Тематичний план дисципліни
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка