Пошук по сайту


Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметуДовідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету

«Людина і світ» у загальноосвітніх навчальних закладах районуСьогодні перед школою стоять складні завдання, одне з яких – виховання сучасного громадянина України на основі формування життєвих компетентностей особистості. Молоді українці мають бути толерантними, здатними швидко орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, критично мислити, бачити альтернативи, знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

Визначальними якостями особистості мають бути світогляд, компетентність, толерантність, громадянська позиція.

Важлива роль у цьому процесі належить курсу «Людина і світ”, тому що зміст предмета спрямований не тільки на засвоєння інформації про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально- економічні основи життя демократичного суспільства, а передусім на формування в учнів емоційно-ціннісних орієнтацій відповідно до етичних цінностей людства загалом й українського народу зокрема. Вивчення курсу має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті. Знання учнів про людину і світ як специфічну цілісність мають підгрунтям сучасну наукову базу, тому в структурі курсу інтегровані знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології,правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології, філософії. Цей курс дає можливість формувати в учнів такі якості, як почуття власної гідності, порядність, чесність, і на основі етичних категорій розвивати уміння здійснювати моральний вибір, пояснювати свою позицію, моделювати свою поведінку в конкретних ситуаціях.

Відповідно до плану роботи відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації, наказу відділу освіти від 04.02.2016 № 17 з 15 лютого по 29 лютого 2016 року експертною групою вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету «Людина і світ» у загальноосвітніх навчальних закладах району.

У 2015/2016 навчальному році викладання предмету «Людина і світ» в ЗНЗ району здійснюється відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України за навчальною програмою, затвердженою наказом МОНУ від 28.10.2010 №1021 (11 клас, 17 год.). Підручники та методичні посібники, що використовуються вчителями, відповідають переліку рекомендованої літератури (Лист Міністерства освіти і науки «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015 -2016 навчальному році» від 04.09.2015 № 1/9-422).

У 2015/2016 навчальному році учні 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району на 100% забезпечені підручниками з предмету(Назаренко Н.В., Воронянський

У загальноосвітніх навчальних закладах району курс «Людина і світ» викладає 21 вчитель, з них 12 (57 %) - вищої, 5 (23 %) – першої кваліфікаційної категорії, 2 (10 %) – другої, 2 (10%) – «спеціаліст». Звання «старший вчитель» – 5 (24 %), 3 вчителі мають педагогічний стаж до 3-х років, 7 – понад 35 років. Усі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Курсовою перепідготовкою охоплені всі вчителі відповідно до перспективного плану. Підвищення кваліфікації на базі Комунального Вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» у 2015/2016 навчальному році пройшли 5 учителів курсу «Людина і світ» загальноосвітніх навчальних закладів району.

Учителі курсу «Людина і світ» підвищують власну кваліфікацію шляхом самоосвіти, через участь у роботі РМО вчителів суспільних дисциплін. Як свідчать результати вивчення, особливо ефективними є такі форми роботи як семінари – практикуми, круглі столи, інструктивно-методичні та проблемно-тематичні засідання, заняття школи молодого вчителя.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів, співбесід, усного опитування учнів, вивчення шкільної документації свідчать, що вчителі предмету «Людина і світ» обізнані з навчальними програмами, листами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з питань викладання предмету у 2015/2016 навчальному році, Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, іншими нормативно-правовими документами; мають належну науково-теоретичну підготовку, володіють сучасною методикою викладання навчальних предметів, вдумливо і науково організовують навчально-виховний процес, працюють над підвищенням рівня навченості школярів, стимулюють інтерес учнів до предмету, формують у них національну свідомість, загальнолюдські моральні якості, поглиблюють знання про державу і світ, народні традиції та звичаї, розкривають особливості взаємозвязків людини та держави, застосовують різноманітні форми і методи навчання, використовують цікавий додатковий матеріал з доступним, зрозумілим і захоплюючим викладом.

Календарно-тематичні плани, за якими працюють вчителі, відповідають діючим державним програмам, погоджені заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджені директором навчального закладу.

Ведення сторінок класних журналів в основному відповідає чинним вимогам.

У навчальних закладах вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предмету «Людина і світ» здійснюється 1 раз на 5 років відповідно до перспективного та річного планів роботи закладів. Результати контролю узагальнюються довідками та наказами.

Програма предмета «Людина і світ» не передбачає проведення уроків тематичного контролю. Для перевірки навчальних досягнень учнів учителі проводять усне опитування, термінологічні міні-диктанти, тестування, контрольні завдання, які виконуються фронтально, групою, або індивідуально, за підготовленими картками-інструкціями. Учителі дотримуються Критеріїв оцінювання, поточні оцінки виставляються об’єктивно та своєчасно, що є доброю мотивацією до навчання. Рівень знань, умінь, та навичок учнів з предмету, передбачених програмою МОНУ, у переважної частини учнів сформований на достатньому рівні-понад 60%, та високому – понад 25%.

Уроки вчителів НВК «Узинська гімназія» Балахонової Р.Ф., Узинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Діденко І.А., Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» Шатковської І.М., Озернянської ЗОШ І-ІІІ ст. Кравченко В.В., Трушківської ЗОШ І-ІІІ ст. Масалової С.О., Пилипчанського НВК « ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок» Письменного Ю.М., Острійківської ЗОШ І-ІІІ ст. Пилипенко Т.В., свідчать про високий професіоналізм та ерудицію педагогів. Учителі намагаються зацікавити учнів предметом, переконують їх у необхідності знань про світ та місце людини в ньому, показують практичне значення набутого знання, наголошують, що формування життєвих компетентностей (комунікативної, інформаційної, мовленнєвої та ін.) є необхідним елементом вихованості та освіченості людини. Уроки цих вчителів побудовані на поєднанні особистісно - орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання. Так, Балахонова Р.Ф., вивчаючи тему «Людина Особистість. Громадянин.» пропонує учням створити фотоколаж: «Світ, в якому я живу», а під час вивчення теми «Засоби масової інформації» пропонує творче завдання: «У якому телевізійному проекті Ви хотіли б узяти участь?». Учні Пилипенко Т.В. при вивченні теми «Соціальна мобільність» обгрунтовують свою точку зору, обговорюючи питання: «Чи повинна молодь України брати активну участь у громадському та політичному житті країни?».

Важливим критерієм оцінки роботи вчителя та учнів на уроці є не стільки обсяг матеріалу, що вивчається, скільки формування в учнів вмінь аналізувати та узагальнювати інформацію, робити відповідні висновки. Тому вчителі Маловільшанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Саженюк З.Д., Дроздівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ковальчук О.П., Макіївського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» Блощенко Г.М. навчають учнів працювати з підручником, аналізувати документи, порівнювати суспільні явища та процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки , орієнтуючись на активну творчу працю. Серед активних методів – евристичне спостереження, порівняння,моделювання. Уроки проходять у формі лекцій,бесід, семінарів, диспутів. Атмосфера невимушеності та участь кожного учня сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу. Під час вивчення навчального матеріалу ці учителі використовують рубрики «Поміркуємо разом», «Прокоментуй ситуацію», міні-диспути, метод «Прес» при поясненні понять,що активізує мислення, сприяє самоствердженню учня, діалогу на уроці. Навчально-виховний процес на уроках чітко спланований, темп уроків високий.

Уроки курсу, які проводять Гапоненко В.М.( Фурсівська ЗОШ І-ІІІст.), Стукалюк І.Г.(Поправське НВО), Руденко Т.С.(Розаліївське НВО) насичені науковою і пізнавальною інформацією, формують в учнів інтерес і повагу до демократичних цінностей. Урокам притаманна оптимальна структура, логічність, послідовність. При плануванні обов’язково враховуються навчальний потенціал, інтереси учнів. Вдало організовується робота в групах. Інтерактивні технології, які застосовують учителі,сприяють підвищенню інтересу до навчання, дозволяють зробити уроки більш цікавими, різноманітними, продуктивними. Наприклад, при вивченні теми «Соціум» 11-класники Поправського НВО підготували змістовні презентації з тематики: «Природні та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці», вдало використані інтернет-ресурси (матеріали і презентації) при вивченні тем «Молодіжні субкультури», «Конфлікти», «Демократія» у Фурсівській ЗОШ І-ІІІ ст., ефективно використовує мультимедійні презентації, відеоматеріали Руденко Т.С.

Позакласна робота з предмету «Людина і світ» планується і проводиться учителями в основному в рамках тижнів історії, правознавства, інтегрованих виховних заходів, вшанування традиційних державних і родинних свят. У всіх перевірених школах така робота добре налагоджена. У рамках тижнів проводяться тематичні уроки, заочні подорожі, екскурсії по історичних місцях рідного краю та в музеї, конкурси стінних газет, зустрічі з видатними людьми Білоцерківщини та Київщини, ветеранами, членами громади, успішними людьми, диспути, конференції, вікторини, перегляд та обговорення фільмів.

Викладання предмету «Людина і світ» здійснюється на базі кабінетів історії, обладнання яких в цілому відповідає типовому переліку, тому при вивченні предмету використовуються електронні засоби та дидактична база кабінетів, матеріали шкільних бібліотек, додаткові джерела інформації, зокрема, інтернет. Окремі кабінети (напр. Поправське НВО) обладнані мультимедійними системами, що дає змогу вчителям максимально ефективно впроваджувати ІКТ – демонструвати презентації, наукові фільми, використовувати програмне забезпечення уроків. У переважній частині ЗНЗ для проведення занять учителі використовують комп’ютер, проектор, розміщені у мультимедійному класі чи лекційній залі. Як показала перевірка, використання вчителями предмету «Людина і світ» комп’ютерної техніки, програмних засобів є досить ефективним. Особливо активно використовують інтернет-ресурси учителі Узинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2, №1, «Узинської гімназії», Трушківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. , Поправського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок», Фурсівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Піщанського НВО.
Проте у викладанні предмету «Людина і світ» в загальноосвітніх навчальних закладах району є проблеми. Зокрема, навчально-матеріальна база кабінетів історії, на базі яких здійснюється викладання предмету у багатьох випадках ще не повною мірою відповідає сучасним вимогам і не сприяє якісному засвоєнню програмового матеріалу.

РМО варто приділити більше уваги методичним заходам, присвяченим питанням викладання предмету «Людина і світ».
Методист РМК К.А. Паустовськаподілитися в соціальних мережахСхожі:

Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів...
Добропільської міської ради, методичний кабінет з травня по листопад 2014р вивчав стан викладання та рівень навчальних досягнень...

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Класний журнал (далі журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних...

Стан викладання та рівень грамотності учнів початкової школи з української мови
Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення...

Довідка про результати вивчення стану викладання зарубіжної літератури у 5-9 класах знз району
Відповідно до наказу №18 від 04. 02. 2016 Про вивчення стану викладання зарубіжної літератури у районі вивчався стан викладання зарубіжної...

28. 12. 2015 Рокитне №146 Про вивчення стану викладання зарубіжної літератури
Рокитненського нвк на 2015/2016 н р., наказу Рокитненського нвк від 17. 09. 2016 №112 «Про вивчення стану викладання предметів у...

Стан викладання предмету «світова література»
Ххі століття”, комп’ютеризованого “інформаційного суспільства”, що є необхідним для кожної сучасної людини

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури здійснюється...
Мон україни від 05. 05. 2008 р. №371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої...

Урок української мови тема. Контрольна робота. «Речення з однорідними членами»
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів за темою; розвивати логічне мис­лення, вміння аналізувати мовний матеріал; виховувати...

Наказ
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...

05. 10. 2011 №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій...
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка