Пошук по сайту


Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта. „ 26 ” грудня, 20 14 року- 17 с. Шеріх Ю. Б., викладач дисципліни «Екологія»

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта. „ 26 ” грудня, 20 14 року- 17 с. Шеріх Ю. Б., викладач дисципліни «Екологія»

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

_Дніпропетровський педагогічний коледж

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

Кафедра (циклова комісія) природничих дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Екологія(ДО-13-(1-2)/11)

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Дошільне відділення

(назва інституту, факультету, відділення)

2014 рік

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 5.01010101 Дошкільна освіта. „26грудня , 2014 року- 17 с.


Шеріх Ю.Б., викладач дисципліни «Екологія»___________

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_______________

природничих дисциплін__________________________
Протокол від. “26 грудня 2014 року № 5
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (Коваль Ю.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___26грудня 2014 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) ______________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”______ _____20___ року № _
“___” ___________20__ року Голова _______________ (________________.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік
  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.01010101

Дошкільна освіта


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 54

4-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

22 год.

год.

Практичні, семінарські

8 год.

год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

24 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:диф. залік
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...

Робоча програма «Основи екології» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма «Основи екології» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю 02020401 Музичне мистецтво....

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»
Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка