Пошук по сайту


Українська мова

Українська мова

Орієнтоване календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік

Пор.
УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема уроку


К-сть

год.

Дата


1


Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України.


1
2

Урок мовленнєвого розвитку № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.


1Повторення вивченого в початкових класах


10
3

Частини мови; основні способи їх розпізнавання.


1
4

Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.


1
5

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.


1
6

Урок мовленнєвого розвитку № 2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично).


1
7

Числівник.


1
8

Займенник.


1
9

Урок мовленнєвого розвитку № 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.


1
10

Урок мовленнєвого розвитку № 4. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.


1
11

Дієслово. Голосні у відмінкових закінченнях дієслів.


1
12

Не з дієcловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів.


1
13

Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Апостроф. Знак м’якшення.


1
14

Урок мовленнєвого розвитку № 5. Належність тексту до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення). Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання.


1
15

Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови.


1
16

Сполучник. Використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні.


1
17

Тематична контрольна робота № 1. Тестування. Повторення вивченого в початкових класах. Текст.


1Відомості з синтаксису й пунктуації


18
18

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.


1
19

Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).


1
20

Урок мовленнєвого розвитку № 6. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.


1
21

Урок мовленнєвого розвитку № 7. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.


1
22

Урок мовленнєвого розвитку № 8. Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність).

Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Аналіз переказу.


1
23

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).


1
24

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).


1
25

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. (повторення). Окличні речення (повторення).


1
26

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.


1
27

Урок мовленнєвого розвитку № 9. Усний докладний переказ тексту наукового стилю.


1
28

Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.


1
29

Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.


1
30

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин.


1
31

Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.


1
32

Урок мовленнєвого розвитку № 10. Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша.


1
33

Тематична контрольна робота № 2. Тестування. Словосполучення й речення.


1
34

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.


1
35

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.


1
36

Тренувальні вправи.


1
37

Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).


1
38

Урок мовленнєвого розвитку № 11. Контрольний переказ тексту (підготовча робота).


1
39

Урок мовленнєвого розвитку № 12. Контрольний переказ тексту (написання переказу).


1
40

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.


1
41

Тренувальні вправи. Аналіз контрольного переказу.


1
42

Тематична контрольна робота № 3. Тестування. Просте ускладнене речення. Контрольне аудіювання.
43

Складні речення із безсполучниковим і сполучни­ковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучнико-вим і сполучниковим зв’язком.

1
44

Тренувальні вправи.


1Пряма мова. Діалог


5
45

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.


1
46

Тренувальні вправи.1
47

Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою.


1
48

Діалог. Тире при діалозі.


1
49

Тренувальні вправи. Контрольний диктант №1.


1
50

Урок мовленнєвого розвитку №13. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів.


1


Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

27
51

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

1
52

Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.


1
53

Тренувальні вправи. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків.


1
54

Урок мовленнєвого розвитку №14. Лист рідним, друзям. Адреса.


1
55

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.


1
56

Фонетична транскрипція.


1
57

Склад. Основні правила переносу.


1
58

Урок мовленнєвого розвитку №15. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі (підготовча робота).


1
59

Урок мовленнєвого розвитку №16. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі ( виконання роботи).


1
60

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично).


1
61

Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Аналіз твору.


1
62

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.


1
63

Тренувальні вправи.


1
64

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) у коренях слів. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.


1
65

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфо­графічний словник.


1
66

Тренувальні вправи. Фонетичний розбір слова.


1
67

Тематична контрольна робота №4. Тестування. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

1
68

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.


1
69

Спрощення в групах приголосних.


1
70

Тренувальні вправи. Фонетична транскрипція (повторення).

Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.


1
71

Урок мовленнєвого розвитку №17. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.


1
72

Урок мовленнєвого розвитку №18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису.


1
73

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]; [о],[е] з [і]; [е]—[о] після [ж],[ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].


1
74

Основні випадки чергування у — в, і — й . Аналіз переказу.


1
75

Позначення м’якості приголосних на письмі бук­вами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо.


1
76

Правила вживання знака м’якшення.


1
77

Тренувальні вправи.


1
78

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.


1
79

Тренувальні вправи. Навчальне читання мовчки.1
80

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.


1
81

Тренувальні вправи.


1
82

Урок мовленнєвого розвитку №19. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру.


1
83

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.

1
84

Тренувальні вправи.


1
85

Тематична контрольна робота №5. Тестування. Орфоепія. Орфографія.

1


Лексикологія

8
86

Лексичне значення слова. Однозначні й багато­значні слова (повторення). Використання багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях (повторення).


1
87

Лексична помилка (практично). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.


1
88

Урок мовленнєвого розвитку №20. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.


1
89

Урок мовленнєвого розвитку №21. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті (відступи, підзаголовки тощо). Зміст книжки, журналу. Словникові статті у словниках різних типів.

Виразне читання вголос художніх, науково-популярних текстів різних типів мовлення.


1
90

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.


1
91

Урок мовленнєвого розвитку №22. Контрольний переказ тексту (підготовча робота).


1
92

Урок мовленнєвого розвитку №23. Контрольний переказ тексту (виконання роботи).


1
93

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів.


1
94

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів.


1
95

Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словниками омонімів.


1
96

Використання слів відповідно до їх значення. Аналіз переказу.


1
97

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.


1
98

Тематична контрольна робота №6. Тестування. Лексикологія.


1


Будова слова. Орфографія

9
99

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).


1
100

Тренувальні вправи. Контрольне читання мовчки.


1
101

Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова.


1
102

Тренувальні вправи.


1
103

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з- (зі-, с-).


1
104

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів роз-, без.


1
105

Тренувальні вправи.


1
106

Урок мовленнєвого розвитку №24. Усний твір-оповідання про випадок із життя.


1
107

Урок мовленнєвого розвитку №25. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.


1
108

Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-.


1
109

Тренувальні вправи.


1
110

Тренувальні вправи. Контрольний диктант №2.


1
111

Тематична контрольна робота №7. Тестування. Будова слова. Орфографія.

1Повторення й узагальнення в кінці року


6
112

Синтаксис і пунктуація.

1
113

Лексикологія.

1
114

Будова слова й орфографія.

1
115

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

1
116

Лексикологія.

1
117

Тематична контрольна робота №8. Тестування. Узагальнення вивченого за рік.


1
118

Аналіз контрольної роботи.

1
119

Урок мовленнєвого розвитку №26. Контрольний твір (підготовча робота).

1
120

Урок мовленнєвого розвитку №27. Контрольний твір (виконання роботи).

1
121

Урок мовленнєвого розвитку №28. Аналіз твору.

1
122

Підсумково - узагальнювальний урок.

1
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання

“Українська мова державна мова України. Сучасний статус української...
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови”

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова 5 клас
О. М. Авраменко – тестові завдання №12 – 24, с. 218– 220; №12 – 28, с. 224 – 229, №12 – 18, с. 228 – 240 (О. М. Авраменко. Українська...

Законспектувати у зошиті «Українська мова», який потім Ви надасте викладачеві
Увага! Захист тем буде очний! Наявність зошита «Українська мова» з усіма темами та практичними завданнями обов’язкова! При захисті...

Законспектувати у зошиті «Українська мова», який потім Ви надасте викладачеві
Увага! Захист тем буде очний! Наявність зошита «Українська мова» з усіма темами та практичними завданнями обов’язкова! При захисті...

Пробне зно 2017
Нам відомо, що у 2017 році результати зно з трьох предметів (українська мова І література (українська мова), математика або історія...

Підручник «Українська мова» є основним дидактичним засобом реалізації...
Особливості роботи за підручником «Українська мова» 2 клас (авт. М. Д. Захарійчук), який входить в навчально – методичний комплект...

1. Державна мова – мова професійного спілкування
Під час вивчення дисципліни «Українська мова професійного спілкування» наголошується переважно на тих особливостях мовних норм, які...

Середня освіта інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка