Пошук по сайту


Лекція №2 Тема: Технологія активного пошуку роботи

Лекція №2 Тема: Технологія активного пошуку роботи

Сторінка1/3
  1   2   3
ЛЕКЦІЯ № 2
Тема: Технологія активного пошуку роботи
ПЛАН

 1. Пошук роботи та побудова кар’єри. Міфи щодо працевлаштування.

 2. Процес працевлаштування як необхідний момент самореалізації молоді.

 3. Механізм подолання певних страхів у випускників на початку пошуку роботи.

 4. Алгоритм пошуку роботи. Агентства з працевлаштування.

 5. Використання новітніх технологій під час пошуку роботи.

 6. Розповсюджені засоби шахрайства з боку роботодавців.

 7. Пошук випускниками вільних вакансій в глобальній мережі Інтернет.Література:

1.

Випускники ВНЗ у реальному бізнесі: яких навичок і знань їм бракує? // Вісник Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – 2010. – Лютий, с. 3

2.

Діденко В.М. Менеджмент: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 584с.

3.

Корпоративна культура: Навчальний посібник / Під заг. ред. Г.Л. Хаєта. – Київ: 2003. – 403 с.

4.

Берг В. Карьера-супер-игра.-М.,1998.

5.

Занюк С. С. Психологія мотивації /С. С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.
 1. ПОШУК РОБОТИ ТА ПОБУДОВА КАР’ЄРИ. МІФИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Перш ніж розпочинати розмову про пошук роботи та початок кар'єри, потрібно звернути увагу на сучасні міфи щодо працевлаштування.

Міф № 1. Знайти зараз роботу нереально.

Звичайно, якщо сидіти, склавши руки, працевлаштуватися навряд чи вдасться. Щоб знайти підходяще місце, треба активно діяти: дзвонити по опублікованим ого­лошенням, розсилати резюме, брати участь у різних ярмарках вакансій, переглядати сайти з працевлаштування.

Міф № 2. Диплом престижного вузу - гарантія працевлаштування.

Диплом відомого інституту - ще не панацея від кадрових труднощів. На спів­бесіді кожному доведеться мати справу з професійними питаннями і серйозними те­стовими завданнями, спрямованими на визначення реальних знань людини

Міф № 3. Головне при працевлаштуванні - зв'язки.

Корисні знайомства - лише один з інструментів пошуку роботи, і зневажати ними, звичайно, не варто. Однак наявність хороших зв'язків може допомогти далеко не завжди. У багатьох фірмах сімейні зв'язки не вітаються.

Міф № 4. Скрізь потрібний досвід роботи.

Є вакансії, де досвід роботи не так принциповий. Якщо у людини немає досві­ду, але він готовий вчитися, для багатьох він стає підходящим кандидатом.

Міф № 5. Чим більше грошей ви попросите, тим вище вас оцінять.

Роботодавці стали вельми скептично ставиться до здобувачів з нереальними зарплатними очікуваннями. Щоб не потрапити в халепу, краще заздалегідь вивчити тенденції кадрового ринку і розрахувати діапазон зарплат для фахівців вашої квалі­фікації.

Міф 6. Розмістивши своє резюме на кількох інтернет-сайтах, ви неодмінно отримаєте достатню кількість вигідних пропозицій.

Лише близько п'яти відсотків претендентів знаходять роботу за допомогою інтернету.

Міф 7. Оголошення про вакансії в повній мірі відображають обсяг і різномані­тність ринку праці.

За різними даними, тільки 15-20 відсотків всіх вакансій на ринку праці публі­куються в засобах масової інформації. Величезна частина вакантних посад - це при­хований ринок праці. І чим вище позиція і зарплата, тим менше вірогідності, що оголошення про цю посаду буде опубліковано в ЗМІ.

Міф 8. Найбільш кваліфіковані фахівці отримують кращу роботу.

Роботодавець, як правило, вибирає того, в кому бачить з'єднання професійних якостей, навичок презентації та вміння знайти контакт з інтерв'юером Якщо ви отримали запрошення на інтерв'ю, значить роботодавець вважає, що ваших умінь, знань і досвіду достатньо для цієї позиції. При особистій зустрічі потрібно лише пі­дтвердити, що ви гідні цієї роботи.

Міф. 9. Якщо Ви - випускник вузу, - за вас повинен турбуватися вуз.

Це твердження невірне в тому випадку, якщо ви володієте унікальними навич­ками і знаннями.

Грамотний пошук роботи - перший крок на шляху створення і розвитку діло­вої кар'єри. Термін кар'єра у самому загальному розумінні означає успішне просування в області суспільної, службової, наукової й іншої діяльності.

Щоб отримати гідну роботу, кожен повинен вміти реально оцінювати свої ділові якості, співвідносити свою професійну підготовку з тими вимогами, які ставлять перед ним організація, його робота. Багато в чому від цього буде залежати ус­піх всієї його подальшої кар'єри.

Необхідна правильна самооцінка своїх навичок і ділових рис, яка передбачає знання себе, своєї сили, слабостей та недоліків. Тільки за цієї умови можна прави­льно визначити цілі кар'єри.

В якості цілей кар'єри часто називають наступні:

отримати роботу чи посаду, яка відповідала б самооцінці, бажано в місцевості, природні умови якої сприятливо діють на стан здоров'я і дозволяють організувати гарний відпочинок;

займатися видом діяльності чи мати посаду, яка відповідає самооцінці і тому доставляє моральне задоволення;

мати роботу чи посаду, яка добре оплачується;

обіймати посаду, посилюючу професійні можливості людини і розвиваючу їх;

мати роботу чи посаду, яка носить творчий характер;

працювати за фахом чи обіймати посаду, яка дозволяє досягти певного ступе­ня незалежності;

мати роботу чи посаду, яка дає можливість продовжувати активне навчання;

мати роботу чи посаду, яка одночасно дозволяє займатися вихованням дітей чи домашнім господарством.

Які саме фактори (сучасні) впливають на розвиток кар'єри особистості?

Оскільки особистість - це явище соціальне, а соціальність полягає у тому, що вона є продуктом спілкування людей, то до основних факторів, що впливають на особистість та її поведінку (див. таблицю 1.1), відносять:

Таблиця 1.1

Основні фактори, що впливають на розвиток кар’єри особистості


На макрорівні

На мікрорівні

На мезорівні

соціальні

особистісні

інтегруючі

куди відносять ситуації, що складаються на рин­ку праці;

правове забезпечення; національний менталітет та ін.

природні властивості індивіда,

його індивідуа­льно-психологічні особливості;

систему потреб,

мотивів,

інтересів;

систему керу­вання особистістю,

її «Я - образ»

соціальний статус,

рівень матеріальної забезпече­ності,

соціальні зв'язки індивіда, виховання,

освіта,

культурні традиції та ін.


Кожен з цих факторів вкладає свій внесок в формування та розвиток ділової кар'єри працівника, та ведучу роль все частіше відводять інтеграційним факторам.

Чи можна керувати процесом кар'єрного росту?

Можна, але при цьому необхідно керуватися наступними життєвими прави­лами:

- не втрачати час на роботу з безініціативним, неперспективним начальником, а зробиться потрібним ініціативному, оперативному керівнику;

- розширювати свої знання, здобувати нові навички;

- готувати себе до більш високооплачуваної посади, яка стає (або незабаром стане) вакантною;

- пізнавати й оцінювати інших людей, важливих для вашої кар'єри (батьків, сім'ю, друзів);

- пам'ятати, що все в житті змінюється: ви, ваші знання і навички, ринок, орга­нізація, середовища, оцінити ці зміни - важлива для кар'єри якість;

- при оцінці і відборі кандидатів для висунення на вакантну посаду зазвичай користуються спеціальними методиками, які враховують систему ділових і особистісних характеристик, що охоплюють такі групи якостей:

1. Громадянська зрілість.

До неї відносяться:

-здатність підпорядковувати осо­бисті інтереси інтересам фірми;

-уміння прислухатися до людей, бути самокритич­ним, вміння володіти собою;

-впевненість у собі.

2. Ставлення до праці.

Ця група охоплює такі якості:

-почуття особистої відпо­відальності за доручену справу;

-чуйне та уважне ставлення до людей;

-працьовитість;

-особисту дисциплінованість і вимогливість до дотримання дисципліни іншими;

-рі­вень естетики роботи.

3. Рівень знань.

Ця група включає такі якості:

- як наявність кваліфікації, що ві­дповідає займаній посаді;

-знання можливостей сучасної техніки управління та вмін­ня використовувати її у своїй праці;

-вміння вчасно приймати рішення;

-здатність забезпечити контроль їх виконання;

-вміння швидко орієнтуватися в складній обста­новці;

-загальна ерудиція,

4. Організаторські здібності.

До них відносяться:

-уміння організувати свою працю;

-розуміння працювати в колективі;

-вміння коротко і ясно формулювати цілі, викладати думки в ділових листах, наказах, розпорядженнях, дорученнях, завдан­нях;

-здатність до самооцінці своїх можливостей і своєї праці;

5. Здатність підтримувати передове.

У цю групу входять: - уміння побачити но­ве; -ініціативність; -сміливість і рішучість у підтримці та впровадженні нововведень; -мужність і здатність йти на обґрунтований ризик.

6. Морально-етичні риси характеру.

До цієї групи відносяться: -чесність, -по­рядність, -принциповість, -врівноваженість, -витриманість, -ввічливість, -наполегли­вість, -товариськість, -чарівність, -скромність, -простота, -охайність зовнішнього вигля­ду.

З усього цього можна зробити висновок:

щоб досягти успіху і зробити гідну кар'єру, потрібно постійно піклуватися про свій імідж, вміти відстоювати свою дум­ку, завжди керуватися розумом, а не тільки почуттями, мужньо шукати вихід у будь-якій ситуації, у що б то не стало зберігати оптимізм, вміти знаходити спільну мову з кожною людиною незалежно від посади, використовувати будь-яку можливість для просування вперед, бути цілеспрямованим, творчо підходити до роботи і ніколи не зупинятися на досягнутому.

На підтвердження цього можливо привести складові кар'єрного успіху, які, на думку Лі Якокки, дозволили йому зробити успішну кар'єру менеджера компанії «Форд», а пізніше - «Крайслер» ( Якокка Ли. Карьера менеджера:,- Пер. с англ. Р.И. Столпер.- МН.: «Парадокс», 1966. - 432с.):

-рішучість;

-везіння («Я виявився на належному місці в належний час»); -сила волі;

«допомога багатьох гарних людей»; -оптимізм;

-ввічливість і гарні манери;

-заповзятливість;

-ораторське мистецтво;

-уміння викладати свої думки на папері;

-ерудиція;

-комунікабельність;

-гарна освіта в області гуманітарних наук (Головне - це закласти міцні основи знань в області літератури, добре опанувати усну й письмову мову»; -посидючисть; -ціліспрямованність;

-уміння зосередитися й раціонально користуватися своїм часом;

-зовнішній вигляд;

-уміння визначати пріоритети;

-уміння розпізнавати характер людей;

-уміння визнавати помилки;

-уміння йти на ризик;

-уміння слухати так само, як говорити;

-самореклама.

Якщо сгрупувати означени складові частини кар'єрного успіху видатного ме­неджера, то їх можливо поділити на чотири складові:

-зовнішній вигляд;

-особистісні ділові риси;

- модель поведінки;

-стиль самопрезентації.

Та саме ці складові - є складовими іміджу ділової людини.


 1. ПРОЦЕС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ МОМЕНТ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ


Самореалізація - в ​​ієрархії потреб А. Х. Маслоу - вища - бажання людини реалізувати свої таланти і здібності. Прагнення людини виявити себе в суспільстві, відбивши свої позитивні сторони.

Молодість охоплює період життя від 14 до приблизно 29 років, коли людина більш-менш міцно затверджується в дорослому житті. Верхня межа молодості може істотно зрушуватися. Деякі автори продовжують її до 35-ти років.

Молодість - це, насамперед, час створення родини і сімейного життя, час освоєння обраної професії, визначення відношення до громадського життя і до своєї ролі в ньому.

Молодості властивий оптимізм.

Людина приступає до реалізації свого життєвого задуму, вона повна сил і енергії, бажання здійснити свої мрії та ідеали.

У молодості найбільш доступні найскладніші види професійної діяльності, найбільш повно й інтенсивно відбувається спілкування, найлегше встановлюються і розвиваються відношення дружби і любові.

Молодість вважається оптимальним часом для самореалізації.

Відповідаючи самому собі на питання: Хто я? Який я? До чого я прагну? молода людина формує самосвідомість - цілісне уявлення про самого себе, емоційне відношення до самого себе, самооцінку своєї зовнішності, розумових, моральних, вольових якостей, усвідомлення своїх достоїнств і недоліків, на основі чого виникають можливості цілеспрямованого самовдосконалення і самовиховання; власний світогляд як цілісну систему поглядів, знань, переконань своєї життєвої філософії, яка спирається на засвоєну раніше значну суму знань і здатність, що сформувалася, до абстрактно-теоретичного мислення, без чого розрізнені знання не складаються в єдину систему; прагнення з початку і критично осмислити все навколишнє, самоствердити свою самостійність і оригінальність, створити власні теорії сенсу життя, любові, щастя, політики і т п.

Життєвий план охоплює всю сферу особистого самовизначення: вигляд, стиль життя, рівень домагань, вибір професії і свого місця в житті. Усвідомлення своїх цілей, життєвих прагнень, вироблення життєвого плану - важливий елемент самосвідомості.

У молодості людина максимально працездатна, витримує найбільші психічні й фізичні навантаження. Вона найбільш здатна до оволодіння складними способами інтелектуальної діяльності. У молодості легше здобуваються всі потрібні для обраної професії знання, уміння і навички, розвиваються необхідні спеціальні особистісні і функціональні якості (організаторські здібності, ініціативність, мужність і спритність, чіткість, акуратність і т.д.).

У період молодості людина розвивається і реалізується, стверджує себе в обраній справі, здобуваючи професійну майстерність і компетентність. Центральне вікове новоутворення цього періоду можна вважати почуття професійної компетентності.


 1. МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ ПЕВНИХ СТРАХІВ У ВИПУСКНИКІВ НА ПОЧАТКУ ПОШУКУ РОБОТИ

В яких випадках виникає страх?

Насамперед всього, перед невідомим.

Ми не знаємо що з нами відбудеться через хвилину, з’являється розрив, який заповнений невизначеністю. Людина починає боятися того, що її чекає попереду.

Все колись в нашому житті буває вперше. Ви також відчували деякий страх перед тим як піти у школу, вищий навчальний заклад. Виходячи з того, що ви змогли пройти всі попередні етапи життя та з усіма іншими ви впораєтеся з легкістю. Інколи саме почуття страху допомагає людям здійснювати неможливе.

Для пошуку роботи повинен бути лад в думках та бажаннях.

Починаючи пошук роботи вперше прийдеться немало попрацювати. Головне – набратися терпіння та не опускати руки.

Ваше перше місце роботи – це старт, перша можливість реалізувати свої знання, відчути справжнє життя, придбати досвід спілкування з людьми.

Коли ви влаштовуєтесь на роботу вперше думати потрібно насамперед про те який досвід можна отримати в конкретно обраній організації а не про те яку зарплатню хочеться отримувати. Тому починаючи пошук роботи вперше необхідно замислитися про свої найбільш відділені кар’єрні цілі.

Спочатку потрібно проаналізувати потрібність своєї професії на ринку праці, вимоги роботодавця. Для цього треба звернутися в відділ зайнятості населення, де спеціалісти нададуть кваліфіковану допомогу.

Для того щоб скласти грамотний план пошуку роботи насамперед всього потрібно навести порядок в думках та бажаннях. Для цього сформулюйте відповіді на декілька питань:

 • Яку роботу ви шукаєте?

 • За якою професією?

 • Чи хочете ви займатися спеціальністю за дипломом, будувати кар’єру саме в цієї професії?

 • Чи буде вона вам приносити задоволення та достатній заробіток?

Наприклад ви хочете працювати не просто секретарем а особистим помічником керівника. Як що ви вирішили змінити професію зважте всі «за» та «проти».

 • Які реальні вигоди ви отримаєте при цьому?

 • З якими проблемами можете зштовхнутися?

 • Чи достатньо ви маєте ресурсів для їх подолання?

 • Які власні вміння та навички в даній сфері: що ви можете запропонувати роботодавцю?

 • Чим ви краще інших?

Після цього вам потрібно скласти правильне резюме. Потрібно пам’ятати: що для кожного роботодавця для кожної посади необхідне окреме, індивідуальне резюме, тобто у вас в арсеналі повинно бути не одно а декілька його варіантів.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література
Методика та технологія профілактичної роботи з учнями з девіантною поведінкою. Матеріали роботи творчої групи/Авторський колектив:...

Лекція №6 Тема лекції: Основні характеристики І використання силіконових...
Ю. П. Колонтаєвський „Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія І практикум” – 2003. ст. 26, 50-59

Тема. Тема жіночої долі в поемах Т. Шевченка “Катерина” та “Наймичка”
Мета: ознайомити учнiв із творами Т. Г. Шевченка, в яких розкрита трагічна доля жінки; розглянути поетичні роздуми автора над долею...

Повідомлення «конференція Технологія 2015»
Запрошуємо Вас взяти участь у XVIII міжнародній науково-технічній конференції „Технологія-2015”, яка відбудеться 17-18 квітня 2015...

Тема. Поняття про матеріали та інструменти для виготовлення іграшок...
...

План уроку з професійно-теоретичної підготовки з мультимедійним супроводом Предмет
Тема програми: Технологія приготування бездріжджових видів тіста та виробів з них

Методи аналізу І синтезу структури систем
На другому етапі рішення проблеми — етапі пошуку варіантів конструктивного виконання технічного засобу (при пошуку конфігурацій)...

Тема: Формування слухо-вимовних навичок
Ніколаєва С. Ю., Скляренко С. К., Смєлякова Л. Т. "Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу" (Бібліотечка журналу "Іноземні...

Лекція №7 тема: «зовнішні та внутрішні грижі живота та їх ускладнення»

Лекція №4 Тема: Співбесіда з роботодавцем
Створення іміджу ділової людини, розробка портрета особистості успішного пошукачаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка