Пошук по сайту


Сучасний урок в педагогічній та

Сучасний урок в педагогічній та

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Академія педагогічних наук України

Донецький інститут післядипломної освіти

інженерно-педагогічних працівників

Шевчук С.С., Сілаєва І.Є.
СУЧАСНИЙ УРОК В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ КАДРІВ ПТНЗ

Донецьк  2003
ББК 64.9(11) 722

Ш 30
Шевчук С.С., Сілаєва І.Є Сучасний урок в педагогічній та організаційно-методичній діяльності керівних кадрів ПТНЗ / Методичні рекомендації. -

Донецьк, ДІПО ІПП, 2003р. - 60 с.
Методичні рекомендації містять матеріали науково-дослідницької роботи кафедри методики професійного навчання та охорони праці ДІПО ІПП з проблеми безперервної освіти керівних кадрів професійних навчальних закладів, основний довідково-інформаційний матеріал та методичні рекомендації щодо підготовки, організації та проведення сучасних уроків виробничого та теоретичного навчання в ПТНЗ, їх аналізу за різними методиками.
Розраховано на керівні кадри та педагогічних працівників професійних навчальних закладів, навчально-курсових комбінатів, а також методистів навчальних закладів.

Рецензенти: С.О. Заславська,   к.т.н., доцент,

проректор ДІПО ІПП
Н.П. Сєчкін – директор ПТУ

№ 18 м.Донецька

Методичні рекомендації друкуються у відповідності до рішення Вченої Ради ДІПО ІПП від 24.11.2003р., протокол № 9.

© С.С. Шевчук, І.Є. Сілаєва, 2003 р.

ЗМІСТ
Стор.
Вступ ……..………………………………………………………………………..

6

1.

І.

Розділ 1

Загальні питання…………………………………………………………….


8

1.1.

Концепція сучасного уроку…………………………………………………………

8

1.2.

Вимоги до сучасного уроку .………………………………………………………..

9

1.3.

Цілі і принципи професійного навчання ..………………………………………..

10

1.4.

Традиційні та інноваційні методи професійного навчання …………………..

12

1.5.

Типи і види уроків теоретичного і виробничого навчання .…………………...

15

1.6.

Порівняльна характеристика традиційного і сучасного уроку в ПТНЗ .……

19

2.

ІІ.

Розділ 2

Практичні рекомендації щодо організації проведення уроку………………..


20

2.1.

Алгоритм підготовки педагога до занять……………………………………….

20

2.2.

Рекомендації щодо визначення цілей уроку…………………………………….

20

2.3.

Плани уроків теоретичного та виробничого навчання………………………..

22

2.4.

Вимоги до структурних елементів уроку………………………………………..

24

2.5.

Аналіз уроку та його значення для мотивації діяльності педагога…………..

29

2.6.

Аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання в ПТНЗ……………....

30

2.7.

Оцінювання навчальних досягнень учнів…………………………………………

40
Додатки ……………………………………………………………………………...

44
Додаток 1……………………………………………………………………….……

44
Додаток 2……………………………………………………………………….……

49
Література……………………………………………………………………….…..

56

ВСТУП
Докорінна перебудова нашого суспільства на основі принципово нових економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищені вимоги до підготовки робітничих кадрів, їх загальноосвітнього рівня і професійної майстерності.

Особливості науково-технічного розвитку, які викликали глибокі зміни у сфері виробництва, потребують уточнень у визначенні мети, структури, форм, методів і засобів навчання. Ці зміни полягають, насамперед, у демократизації й гуманізації освіти, введенні різних рівнів професійної підготовки, багатоваріативності і гнучкості в питаннях конструювання змісту і форм навчання з урахуванням специфіки підприємств та виробничих організацій, для яких здійснюється підготовка робітничих кадрів; створення навчальних закладів з різною структурою, що відповідає особливостям галузі і регіонів.

Протягом останніх років зміни в характері професійного навчання відбуваються в контексті глобальних освітніх тенденцій, які отримали назву "мегатенденцій". Серед них:

 • масовий характер освіти та її безперервність, як нова якість;

 • значимість як для індивіда, так і для суспільства його запитів і норм;

 • орієнтація на активне засвоєння учнями способів пізнавальної діяльності;

 • адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;

 • інноваційність навчання, як соціально-філософський аспект.

Найважливіша риса сучасного професійного навчання  його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін.

Інноваційне навчання  процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання, крім підтримки існуючих традицій, стимулює активну участь в рішенні проблемних ситуацій, які виникають як перед окремою людиною, так і перед суспільством в цілому.

Перебудова професійної освіти вимагає зміни статусу керівників, викладачів і майстрів ПТНЗ, значного підвищення їх особистої відповідальності у виборі форм і методів навчання і виховання, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, забезпеченні їх участі в різних навчально-виробничих госпрозрахункових кооперативах, технічних, раціоналізаторських, художніх та інших самодіяльних об'єднаннях. А це вимагає від педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних закладів постійного творчого пошуку, високої педагогічної і професійної майстерності.

Сучасний навчальний заклад   складна динамічна система, життєдіяльність якої забезпечується постійним регулюванням і координуванням як процесів, які в ній відбуваються, так і взаємовідносин та взаємодії її окремих підсистем.

Структура діяльності професійного навчального закладу має складний характер, обумовлений єдиним, багатогранним та динамічним педагогічним процесом. За період навчання необхідно:

 • підготувати кваліфікованого і конкурентноздатного на ринку праці робітника;

 • надати учню (якщо це необхідно) загальну середню освіту;

 • сформувати особистість учня як активного, національного свідомого громадянина.

Успішне вирішення цих навчально-виховних завдань неможливе без впровадження інноваційних освітніх технологій, підвищення педагогічної інтелектуальної культури, подолання установлених стереотипів та консерватизму в педагогічній діяльності.

Навчально-виробничий процес в ПТНЗ включає теоретичну та професійно-практичну підготовку і характеризується наступними чинниками:

 • орієнтованість учнів на одержання конкретної професії;

 • професійно-практична підготовка учнів є складовою педагогічного процесу в ПТНЗ;

 • професійна спрямованість загальнотехнічних дисциплін;

 • необхідність встановлення міжпредметних зв’язків або інтегрування загальнотехнічних і спеціальних дисциплін;

 • різнорідність педагогічного колективу (викладачі загальнотехнічних, загальноосвітніх та спеціальних дисциплін і майстри виробничого навчання).

Складність і багатогранність професійної діяльності керівників професійної школи вимагають, окрім виконання організаційної та господарсько-фінансової діяльності, проявлення особистої педагогічної майстерності та методичної активності, використання інноваційних форм, методів та передового педагогічного досвіду для успішного виконання завдань, поставлених реформою професійно-технічної освіти.

Дані методичні рекомендації   це спроба систематизувати довідково-інформаційний матеріал щодо цілей, принципів і методів професійного навчання, типів і видів сучасних уроків теоретичного і виробничого навчання та дидактичних вимог до їх структури і аналізу. Вони містять практичні рекомендації керівникам і педагогічним працівникам ПТНЗ щодо планування, організації і проведення уроків на будь-якому етапі навчання професії.

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


  1. Концепція сучасного уроку


Основною формою теоретичної і практичної підготовки в ПТНЗ є урок. Урок   це динамічна фронтально-групова організаційна форма навчального процесу, обмежена визначеним відрізком часу, яка проводиться педагогом із групою учнів постійного складу і включає мету, зміст, форми, методи і засоби навчання для рішення задач навчання, розвитку і виховання. Урок, як форма навчання, має визначену структуру, обумовлену педагогом в залежності від дидактичних цілей і реальних умов навчального процесу.

Концепція сучасного уроку базується на особистісно-орієнтованих цінностях освіти, коли учень є центральною фігурою навчального процесу. При цьому педагог у більшій мірі виступає в ролі організатора самостійної, активної, пізнавальної діяльності учнів, компетентного консультанта і помічника. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не лише на контроль знань і умінь, але на проектування, діагностику і корегування дій учнів, щоб вчасно допомогти своїми кваліфікованими діями усунути утруднення в одержанні й застосуванні учнями необхідної інформації.

Відповідно з даною концепцією, урок   це цілісна система, яка характеризується тісним взаємозв’язком усіх компонентів: комплексна мета уроку досягається за рахунок єдності й узгодження задач уроку, змісту навчального матеріалу, методів і засобів навчання, форм організації навчальної діяльності. Сучасна освітня парадигма характеризується принципово новими положеннями в порівнянні з традиційними в питаннях формування цілей, змісту, вибору методів і засобів навчання. Особлива увага при цьому приділяється формуванню навичок самоосвіти, економізації, інтеграції формуємих знань, впровадженню диференціації навчання; пріоритетним напрямком є комп’ютеризація. Провідними повинні стати етапи дослідницькі, евристичні та проблемно-розвиваючі методи навчання, які дозволяють найбільш повно реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні.

Найбільш загальна характеристика сучасного уроку   це показник активності учнів. Чим меншу активність під час уроку виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів до активності – тим інтенсивнішим стає розвиток учня.

Навчання не може уникнути репродуктивності, яка має бути оптимальною, а частка її використання повинна поступово зменшуватися на всіх ланках навчання. Основними елементами сучасного уроку є практична діяльність, аналіз практики, дослідження і пошук.

Сучасний урок є майстернею аналізу та обробки інформації, яка привноситься учасниками навчального процесу з різних джерел інформаційного простору (література, телебачення, комп’ютерні мережі, спілкування). Сучасний і майбутній роботодавець у системі маркетингу зацікавлені в працівникові, який має наступні якості:

 • уміння логічно мислити;

 • уміння вирішувати проблеми;

 • уміння приймати рішення; уміння одержувати і використовувати інформацію;

 • уміння планувати свою діяльність;

 • уміння вчитися;

 • багатокультурні навички;

 • комунікативні (уміння слухати і правильно інтерпретувати інформацію);

 • уміння співпрацювати, (робота в колективі і взаємонавчання).

Розвиток цих особистісних якостей сучасного працівника можливий, насамперед, шляхом удосконалення навчально-виробничого процесу за рахунок впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій навчання, які передбачають диференційований підхід до навчання з урахуванням інтелектуального розвитку учня, його підготовленості до навчання і навченості, індивідуальних здібностей.

Багатоплановість сучасного уроку дозволяє сформулювати декілька груп, вимог до нього.
1.2. Вимоги до сучасного уроку
Дидактичні вимоги до уроку теоретичного навчання:

 • реалізація основних принципів дидактики;

 • чітке визначення цілей уроку в цілому, місця і ролі конкретного уроку в загальній системі навчальних занять;

 • визначення змісту уроку відповідно до вимог програми навчальної дисципліни і цілей уроку;

 • висока педагогічна майстерність педагога, творче застосування ним різних методів і прийомів навчання, вміле володіння сучасною дидактичною технікою;

 • забезпечення високої пізнавальної активності учнів на уроці, оптимальне сполучення викладання педагогом навчального матеріалу із самостійною пошуковою роботою учнів, рішенням проблемних задач і виконанням завдань творчого характеру;

 • взаємозв’язок форм організації навчальної діяльності учнів;

 • диференційований підхід до учнів відповідно їх рівню підготовленності до засвоєння навчального матеріалу, широке використання дидактичного матеріалу різного ступеню складності;

 • раціональне чередування різних видів діяльності учнів;

 • наступність у навчанні (зв’язок визначеного уроку з попередніми і наступними заняттями, реалізація міжпредметних зв’язків);

 • застосування раціональних та ефективних методів контролю, об’єктивність й мотивованість оцінювання знань та умінь учнів.


Дидактичні вимоги до уроку виробничого навчання:

 • нерозривність навчальних, розвиваючих та виховних цілей і задач уроку;

 • поєднання теорії з практикою;

 • наявність оптимального матеріально-технічного забезпечення занять;

 • організація робочих місць учнів у відповідності до вимог техніки безпеки; наявність справного обладнання, інструменту, пристосувань;

 • наявність необхідної навчально-технічної документації, її методична ефективність;

 • раціональний вибір форм організації занять (інтегрованої, диференційованої, індивідуальної, змішаної);

 • раціональний вибір об’єктів роботи для учнівської групи, бригади, кожного учня;

 • правильний вибір методичних прийомів інструктажів з урахуванням організаційних форм навчання, особливостей виробничого завдання;

 • використання на уроці передових методів праці, інноваційних виробничих і педагогічних технологій;

 • логічність, доступність і посильність викладання навчального матеріалу, вибір ефективних прийомів закріплення й розвинення практичних умінь і навичок учнів.


Виховні вимоги:

 • реалізація виховних можливостей, закладених у змісті, цілях і методах навчання;

 • вплив на мотиваційну сферу особистості учнів, стимулювання і формування позитивного відношення до навчання, розвиток самостійності і творчих здібностей;

 • висока вимогливість педагога, що сполучається з повагою до особистості учнів; дотримання педагогічної культури й такту.


Психологічні вимоги:

 • спрямованість уроку на розвиток інтелектуально-пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, мислення, просторової уяви, абстрактного мислення тощо;

 • врахування психологічних особливостей і психологічного стану учнів на уроці;

 • зібраність педагога під час проведення уроку, його вміння розподіляти свою увагу між всіма учнями, самоволодіння та самоконтроль, доброзичливість й справедливість по відношенню до учнів.


Організаційні вимоги:

 • чітка структура уроку, яка відповідає його меті, змісту, методам навчання;

 • раціональне використання навчального часу впродовж проведення всіх структурних елементів уроку.


Гігієнічні вимоги:

 • попередження розумової й фізичної перевтоми;

 • забезпечення чистого повітря, сприятливого температурного режиму, норм освітлення в навчальних приміщеннях;

 • відповідність матеріально-технічного обладнання навчальних приміщень фізичним даним учнів.


1.3. Цілі і принципи професійного навчання
До основних цілей професійної освіти в сучасних умовах слід віднести такі [8]:

 • створення умов для набуття професії кожною людиною і включення її в суспільно корисну, продуктивну працю у відповідності до її інтересів та здібностей;

 • задовільнення поточних та перспективних потреб народного господарства у кваліфікованих конкурентноздатних працівниках, які мають широкий політехнічний світогляд, професійну мобільність, загальну культуру;

 • забезпечення підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, підвищення їх кваліфікації відповідно до сучасних вимог науково-технічного процесу та потреб сучасного виробництва, які швидко змінюються.


Таким чином:Цілі теоретичної і професійно-практичної підготовки можна визначити таким чином:

Навчальна мета:

 • засвоєння міцного та усвідомленого обсягу загальнотехнічних та спеціальних знань, умінь і навичок за обраним фахом;

 • формування науково-обґрунтованого світогляду;

 • формування знань, умінь і навичок планування і реалізації теоретичного і практичного навчання;

 • формування вмінь і навичок щодо ефективності застосування теоретичних знань на практиці;

 • формування готовності до оволодіння сучасною технікою і технологією виробництва;

 • формування ділової активності учнів.

Розвиваюча мета передбачає формування:

 • логічного, аналітичного, критичного, раціонального мислення;

 • уваги і спостережливості;

 • абстрактного мислення у поєднанні з наочно-образним;

 • пізнавальної активності, творчості і самостійності;

 • умінь і навичок до самоконтролю та планування своєї діяльності тощо.

Виховна мета спрямована на виховання:

 • культури навчального процесу;

 • поваги до праці, обраної професії;

 • моральних якостей учнів як особистостей;

 • дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи;

 • поваги до державних, культурних цінностей;

 • національної свідомості.


Принципи сучасного професійного навчання

Принципи навчання   це вихідні положення, якими повинні користуватися педагогічні працівники при плануванні та організації навчально-виробничого і виховного процесів.

Організація ефективного навчання учнів, всебічний розвиток їх особистості шляхом застосування традиційних та інноваційних технологій навчання передбачають дотримання таких принципів:

 • відповідність професійно-технічної освіти державному стандарту;

 • політехнічний характер навчання та науково-технічна спрямованість;

 • системність і послідовність у навчанні;

 • доступність та посильність навчання;

 • принцип випереджуючого навчання;

 • індивідуальний та диференційований підхід у навчанні професії;

 • принцип самонавчання;

 • принцип проблемності;

 • поєднання наочності з розвитком абстрактного мислення;

 • активність у навчанні, свідомість засвоєння знань.


1.4. Традиційні та інноваційні методи професійного навчання
Методи навчання   це дидактична система, яка включає прийоми та способи діяльності педагога і учнів, за допомогою яких досягається оволодіння учнями знань, вмінь і навичок та вирішуються цілі уроку.

Прийом – окрема визначена дія, складова процесу здійснення будь-якого методу навчання.

Методи професійно-практичної підготовки   основні способи діяльності майстра та учнів ПТНЗ, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями, навичками, професійною майстерністю, розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили.

Існують різні підходи до здійснення класифікації методів професійного навчання залежно від вибору основи (табл.1). У теорії і практиці професійного навчання найпоширенішою є класифікація методів за ознакою джерел інформації та характеру і активністю пізнавальної діяльності учнів.

Я. Голант* ще в 60-х роках ХХ ст. поділив типи і методи навчання на активні і пасивні залежно від участі учнів у навчальній діяльності.

Пасивний (репродуктивний) тип навчання

Учень виступає “об’єктом” навчання, має засвоїти і відтворити матеріал, переданий йому педагогом, текстом, підручником – тобто джерелом інформації. До відповідних методів навчання належать методи, за яких учні лише слухають, дивляться і відтворюють дії педагога на рівні копіювання. Учні, як правило, не спілкуються один з одним і не виконують жодних творчих завдань.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Матеріал для виступу на педагогічній раді
Останнім часом в педагогічній літературі часто можна зустрітися зі словами " важка дитина ", " деліквентний підліток ", " діти з...

Педагогічна майстерня як освітня технологія. Модельне заняття зі...
У педагогічній майстерні, що прийшла з Франції І несла ідеї Міжнародного руху «Нова освіта», викладені такі положення, як

Урок 1
Тема. Фізична географія України, предмет І методи дослідження. Фор­мування території України. Сучасний адміністративно-територіальний...

Урок №1Дж. Г. Байрон англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму....
Застосування інтерактивних форм та методів діяльності на уроках Світової літератури. Село Старий Кривин: Старокривинська зош І-ІІІ...

“Українська мова державна мова України. Сучасний статус української...
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови”

Анотація опрацьованої додаткової літератури з курсу дисципліни, бібліографічний...
...

«Формування навичок зняття емоційної напруги»
Мета тренінгу: зняття емоційної напруги для зміцнення психологічного здоров'я педагога; профілактика синдрома емоційного вигорання...

Затверджено на педагогічній раді
Це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує наукову організацію праці учнів І вчителів біології, що сприяє підвищенню ефективності...

План-конспект уроку столярної справи Клас: 10 Тема: «Сучасний токарний...
Тема: Сучасний токарний верстат: його будова та призначення. Наладка токарного верстату. Правила охорони праці при роботі на токарному...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка