Пошук по сайту


Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній освіті для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній освіті для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра дошкільної освіти


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
для спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра дошкільної освіти


«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

_____________ О.Б. Жильцов
від «_____» _______ 2012 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № ____ «____» 2012 р.
Учений секретар ____________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
CУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
для спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри дошкільної освіти

протокол № ____

від «_____» ____________ 2012 р.

Завідувач кафедри

____________ Кудикіна Н.В.

Сучасні інформаційні технології в дошкільній освіті. Робоча навчальна програма. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 32 с.

Укладач: Пасічник Алла Володимирівна, старший викладач.

Рецензенти:

Карабаєва Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту

Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса ГрінченкаЗМІСТ

І

ІІ

ІІІ


ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІПояснювальна записка………………………………………………

Структура програми навчальної дисципліни……………………

Опис предмета навчальної дисципліни………………………………

Тематичний план навчальної дисципліни………………………..

Програма……………………………………………………………

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади та методичний аспект застосування інформаційних технологій в дошкільній освіті…………………………………………………….

Змістовий модуль ІІ. Особливості використання інформаційних технологій в освітній роботі з дітьми дошкільного віку…………

Змістовий модуль ІІІ. Використання комп’ютера в управлінні освітнім процесом …………………………………………………..

Навчально-методична карта дисципліни…………………………..

Завдання для самостійної роботи………………………………….

Карта самостійної роботи студента……………………………….

Індивідуальна науково-дослідна робота………………………….

Система поточного та підсумкового контролю………………….

Методичне забезпечення курсу…………………………………….

Методи навчання…………………………………………………….

Рекомендована література……………………………………………

Основна………………………………………………………………

Додаткова…………………………………………………………….

Ресурси Інтернет ……………………………………………………..


5

7

7

8

9

9
12
16

18

19

20

21

24

27

27

28

28

29

30


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в дошкільній освіті» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, яким повинен опанувати магістрант з даної дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технології оцінювання навчальних досягнень студентів.

Курс «Сучасні інформаційні технології в дошкільній освіті» є складовою частиною дисциплін за вибором. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки магістрів дошкільної освіти, удосконалення якості освітнього процесу дошкільної галузі за допомогою інтенсифікації навчального-виховного процесу на основі новітніх інформаційних технологій навчання: розвиток інформаційної культури, оволодіння системою знань, формування професійних умінь та навичок, необхідних для застосування інформаційних технологій в роботі з дошкільниками.

Мета курсу – формування інформаційної компетентності як складової професійної компетентності майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти.

Завдання курсу:

  • теоретико-методологічні - знання наукових засад побудови освітнього процесу з використанням інформаційних технологій, їх розумного застосування в роботі з дошкільниками, впливу освітньо-інформаційного середовища на різні сторони розвитку особистості дошкільника;

  • когнітивні – поглиблення знань методики застосування інформаційних технологій в освітньо-виховному процесі ДНЗ;

  • практичні - удосконалення умінь та навичок використання інформаційних ресурсів у професійній діяльності.

Під час семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички аналізу комп’ютерних програм для дошкільників, роботи в програмах Power Point, Windows Movie Maker, графічними редакторами з метою безпосереднього застосування інформаційних технологій для розвитку дітей дошкільного віку; удосконалюють навички роботи з ресурсами Інтернет в цілях опосередкованого застосування ІТ в освітньо-виховному процесі ДНЗ.

Робоча навчальна програма передбачає вивчення курсу в процесі поєднання лекційних, семінарських, самостійної і індивідуальної роботи. Питома вага вивчення курсу припадає на самостійну роботу студента, що передбачає формування умінь здобуття нових знань для їх використання в ході вирішення практичних завдань, педагогічної практики. Семінарські заняття мають на меті узагальнення, систематизацію, корекцію знань, засвоєних студентами в процесі лекцій та самостійного вивчення матеріалу. В ході практичних занять відбувається комплексне застосування отриманих знань та оволодіння проектно-конструктивними уміннями.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 90 год., з них 18 год. – лекції, 18 год. – семінарські заняття, 6 год. – індивідуальна робота; 6 год. – модульний контроль; 42 год. – самостійна робота.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКурс

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

2,5 кредиту


Змістові модулі:

2 модулі

Загальний обсяг дисципліни: 90 год.

Шифр та назва галузі знань
0101 «Педагогічна освіта»


Шифр та назва спеціальності:
8.01010101 «Дошкільна освіта»


Освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр»

Дисципліна за вибором
Рік підготовки: VІ
Семестр: ІІІ
Аудиторні заняття: 48 год.

З них:

Лекції: 18 год.
Семінарські заняття:

18 год.

Індивідуальна робота:

6 год.
Модульний контроль:

6 год.
Самостійна робота:

42 год.
Вид контролю: ПМК (залік)
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...

Робоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу
«Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка