Пошук по сайту


Програми Образотворче (візуальне) мистецтво для 5 6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Програми Образотворче (візуальне) мистецтво для 5 6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Сторінка1/2
  1   2

Програми

Образотворче (візуальне) мистецтво


для 5 – 6 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

для розумово відсталих дітей


Автор:

канд. пед. наук, доцент Дмитрієва Ірина Володимирівна,

завідувачка кафедри методик корекційного навчання

Слов’янського державного педагогічного університету

Київ

2009

Пояснювальна записка


Значний соціально-педагогічний потенціал образотворчого мистецтва дозволяє реалізовувати корекційно-виховні завдання особистісного розвитку учнів з інтелектуальними порушеннями, плідно розвивати пізнавальну та емоційно-чуттєву сфери, збагачувати, поглиблювати й систематизувати знання, формувати художні здібності, естетичні потреби та інтереси. Впливаючи на внутрішній світ школяра, мистецтво залучає його до людських емоцій, виховує здатність орієнтуватися в навколишньому житті, пробуджує сприйнятливість до прекрасного, стимулює розвиток образного мислення, асоціативної пам’яті, елементів творчої уяви. Стаючи зв’язкою для ідей та почуттів, воно олюднює інші сфери пізнання, збагачує духовне життя.

Шкільний курс «Образотворче мистецтво» переслідує мету особистісного розвитку учнів на основі досягнення освітньої (засвоєння елементарних художньо-естетичних знань та оволодіння графічно-практичними уміннями і навичками) та корекційно-розвиткової (сенсорний, інтелектуальний, емоційний розвиток) цілей. Зміст курсу реалізується в процесі опанування художньо-естетичних знань, сприймання, розуміння й репродукування художніх образів та оволодіння графічно-практичними уміннями й навичками за обов’язкової корекційної спрямованості навчального процесу.

Програмою передбачено активне впровадження різних форм діяльності учнів, а саме: пізнавальної, художньо-практичної, оцінної у вербальних та невербальних варіантах. При цьому важливо зацікавити, захопити, примусити відчути й захотіти пізнавати красу навколишньої дійсності та мистецтва й відтворювати її на елементарному художньо-естетичному рівні.

Підвалинами програми стали принципи: від простого до складного (від елементарної вправи до тематичної композиції); від дійсності через мистецтво до життя; єдність пізнавально-репродуктивної та творчої діяльності; систематичний розвиток здібностей емоційного сприймання художнього образу в мистецтві та житті й посильного відтворення його у самостійних роботах з урахуванням психофізичних особливостей розвитку та практичного досвіду учнів.

Головні завдання викладання образотворчого мистецтва:

 1. Збагачення знань і уявлень про види та жанри образотворчого мистецтва, його роль у житті людей; ознайомлення учнів із кращими творами декоративно-ужиткового та народного мистецтва, живопису, скульптури, архітектури, графіки.

 2. Активізація, корекція і спеціальна спрямованість пізнавальної діяльності учнів шляхом систематичного, цілеспрямованого розвитку вмінь: розпізнавати й визначати форму, будову, розміри та пропорції окремих частин, колір, просторове розташування предметів у навколишній дійсності й у творах мистецтва; аналізувати, порівнювати (виявляти подібність і відмінність) предмети та явища, знаходити суттєві ознаки, встановлювати логічні зв'язки; визначати послідовність роботи під час малювання, здійснювати контроль за своєю роботою, відповідно оцінювати результати.

 3. Розвиток адекватності проявів емоційних реакцій у процесі сприймання творів образотворчого мистецтва; стимулювання свідомого емоційно-ціннісного ставлення до естетичних явищ дійсності й мистецтва; розвиток усвідомленості, відповідності та самостійності оцінних суджень, інтересу до художньої творчої діяльності; здатності до сприймання, розуміння і відтворення художніх образів.

 4. Формування елементарних навичок декоративного малювання, малювання з натури, з пам’яті, за уявою та уміння застосовувати їх в навчальній, трудовій та суспільно корисній діяльності.

 5. Виправлення недоліків моторно-рухової сфери, розвиток елементів сенсорної культури (чуття кольору, форми, ритму, симетрії, пропорції, розмірів тощо).

 6. Збагачення, уточнення й активізація словникового запасу за рахунок спеціальної лексики, удосконалення фразового мовлення.

 7. Виховання в школярів основних моральних якостей особистості, працелюбності, охайності, наполегливості, уміння працювати самостійно й у колективі.

 8. Розвиток особистісної цілісності, духовності, національної самосвідомості та послідовне формування елементів естетичної культури.

Для вирішення цих завдань у програмі передбачено такі різновиди занять: декоративне малювання, малювання з натури, тематичне малювання, бесіди про образотворче мистецтво.

Малювання з натури. Змістом уроків малювання з натури є зображення різноманітних предметів, дібраних з урахуванням графічних можливостей учнів. Об'єкти зображення розташовуються зазвичай дещо нижче за рівень зору. Для роботи слід організовувати дві-три однотипні постановки, що забезпечить хорошу видимість для всіх учнів. Моделі невеликих розмірів роздаються на робочі місця.

Малюванню з натури обов'язково передує вивчення зображуваного предмета: визначення його форми, конструкції, розміру складників, їх кольору та взаєморозташування. Важливо виробити в учнів потребу порівнювати свій малюнок із натурою і окремі деталі малюнка між собою. Істотне значення для цього має розвиток у школярів уміння застосовувати середню (осьову) лінію, а також користуватися допоміжними (додатковими) лініями для перевірки правильності малюнка.

Декоративне малювання. Змістом уроків декоративного малювання є складання різних візерунків, призначених для прикраси предметів ужитку, а також оформлення святкових листівок, плакатів, запрошень тощо.

Паралельно з практичною роботою на уроках декоративного малювання учні ознайомлюються зі зразками народного декоративно-ужиткового мистецтва. Демонстрація творів народних майстрів дозволяє дітям зрозуміти красу виробів і доцільність використання їх у побуті. Під час занять школярі отримують відомості про застосування візерунків на тканинах, килимах, шпалерах, посуді, іграшках, ознайомлюються з художнім різьбленням по дереву і кістці, склом, керамікою та іншими виробами – предметами побуту.

Завдання з декоративного малювання мають подаватися з дотриманням певної послідовності: складання візерунків за готовими зразками, за поданою схемою, з поданих елементів, самостійне складання візерунків. У ході уроків відпрацьовуються уміння гармонійно поєднувати кольори, ритмічно повторювати або чергувати елементи орнаменту, що має корекційно-розвиткове значення для розумово відсталих школярів.

Малювання за темою. Змістом уроків тематичного малювання є зображення предметів і явищ навколишнього світу та ілюстрація уривків із літературних творів. У 5 – 6-х класах малювання за темою має тісно пов'язуватися з уроками малювання з натури. Уміння й навички, отримані на уроках малювання з натури, учні переносять на малюнки тематичного характеру, які зазвичай зображують групу предметів, об'єднаних загальним сюжетом і певним чином розташованих у просторі.

Корекційно-виховні завдання уроків тематичного малювання вирішуватимуться значно ефективніше, якщо перед практичною роботою школярів проводити відповідну підготовчу роботу. Необхідно запропонувати школярам визначити сюжет, назвати й усно описати об'єкти зображення, розповісти, як, де й у якій послідовності їх намалювати. Для точнішої передачі предметів на малюнку доцільно використовувати, за можливості, реальні об'єкти, а для чіткішого розташування елементів малюнка на аркуші паперу слід активізовувати комбінаторну діяльність учнів із моделями та макетами. З метою збагачення зорових уявлень школярів доцільно використовувати книжкові ілюстрації, плакати, листівки.

Бесіди про образотворче мистецтво. У 5 – 6-х класах для бесід виділяються спеціальні уроки. На одному уроці рекомендується показувати не більше 3 – 4-х творів живопису, скульптури, графіки однієї тематики чи 5 – 6 предметів декоративно-ужиткового мистецтва. Учитель має приділяти увагу виробленню в учнів умінь визначати сюжет, розуміти зміст твору та його головну думку, а також усвідомлювати деякі, доступні для осмислення, засоби художньої виразності. Розуміння художнього образу має спиратися на створення емоційного контакту з твором, на вдосконалення навичок аналітико-синтетичної діяльності, а також на збагачення емоційно-особистісного досвіду школяра з урахуванням виховних, освітніх та коригувальних аспектів, закладених у самому змісті мистецтва. Слід постійно спонукувати учнів розповідати про характер зображених персонажів, композиційне та колористичне рішення, техніку митця тощо.

У програмі передбачається звернення до одночасного охоплення спільних елементів художньої мови різних мистецтв: образотворчого мистецтва, музики, художнього слова, театральних, екранних видів мистецтва, – адже всі види мистецтва споріднені між собою і взаємозв’язок між ними означає як встановлення внутрішніх зв’язків між живописом, музикою, літературою тощо, так і знаходження зв’язку між цими видами мистецтва й життям. Поєднання елементів мистецтв у процесі художнього сприймання певного твору (музики, поезії, живопису, вистави тощо) вимагає цілісного його бачення, результатом якого є повне й осмислене сприймання художнього образу як єдності виражальних засобів і задуму автора; наявності уміння не лише проаналізувати художній твір, а й висловити своє ставлення, адекватно мотивувати його, дати емоційно-особистісну, морально-естетичну оцінку твору.

Організовуючи бесіди про мистецтво, слід проводити екскурсії до музеїв, картинних галерей, майстерень художників та скульпторів, на місця народних художніх промислів.

Сприймання образотворчого мистецтва та практично-художня діяльність передбачають створення на уроці особливої атмосфери творчості, що зобов’язує вчителя обирати найбільш оптимальні шляхи подання навчального матеріалу та структурування уроку. Зважаючи на це, наводимо орієнтовну структуру уроку образотворчого мистецтва, що включає кілька етапів.

Структура уроку образотворчого мистецтва

I. Підготовча частина.

 1. Організаційний етап (загальна організація дітей, підготовка необхідних матеріально-технічних засобів).

 2. Вступна бесіда (мобілізація уваги, створення емоційної зацікавленості, підвищення мотивації практично-художньої діяльності школярів).

 3. Установлення зв'язку між новим і попереднім матеріалом (проведення вправ, закріплення чи повторення пройденого).

II. Основна частина.

 1. Аналіз об'єкта зображення (натури або зразка), його форми, розміру, будови, забарвлення, положення в просторі чи визначення сюжету малюнка (у тематичному малюванні).

 2. Визначення послідовності виконання малюнка (планування діяльності).

 3. Вказівки до початку роботи (рекомендації щодо композиції й техніки виконання зображення, запобігання можливих помилок).

 4. Робота учнів над малюнком і керівництво процесом відтворення художнього образу (здійснення фронтального, диференційованого та індивідуального керівництва; повторне звернення уваги дітей до об'єкта зображення; активізація і стимуляція діяльності учнів; додатковий показ технічних прийомів малювання та ін.).

III. Заключна частина.

 1. Підведення підсумків уроку (розгорнутий аналіз результатів роботи учнів; фіксування уваги дітей на навчальних досягненнях та окремих недоліках; оцінка результатів роботи).

 2. Організація закінчення уроку.

Плануючи урок образотворчого мистецтва, учитель повинен передбачати єдність таких компонентів: навчально-виховні та корекційно-розвиткові завдання; тема або об’єкт роботи; вид роботи (декоративне малювання, малювання з натури, тематичне малювання, бесіди з образотворчого мистецтва); техніка малювання; матеріально-технічні засоби тощо.

Складаючи календарний план на рік, учитель має творчо підходити до розподілу тем, зважаючи на поступове ускладнення завдань, місцеві кліматичні умови, традиційні для певної місцевості види декоративно-ужиткового мистецтва.
Розподіл годин із курсу «Образотворче мистецтво» у 5-му класі


Чверть

Малювання з натури

Декоративне малювання

Тематичне

малювання

Бесіди з образотворчого мистецтва

Усього годин за чверть

I

2

5

1

1

9

II

3

1

1

1

6

III

6

2

1

2

11

IV

3

2

3

1

9

Загальна кількість годин, відведених на цей вид занять

14

10

6

5

Усього годин на

навч.рік:
35 годин


Розподіл годин із курсу «Образотворче мистецтво» у 6-му класі

Чверть

Малювання з натури

Декоративне малювання

Тематичне малювання

Бесіди з образотворчого мистецтва

Усього годин за чверть

I

4

3

1

1

9

II

2

1

2

1

6

III

5

2

2

2

11

IV

4

2

1

2

9

Загальна кількість годин, відведених на цей вид занять

15

8

6

6

Усього годин на навч.рік:
35 годин5 клас

35 годин (1 година на тиждень)


К-сть год.Зміст навчального матеріалу


Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати


10

год.


Декоративне малювання
Орієнтовна тематика

«Чарівні візерунки». Вправи на створення елементів орнаменту в прямокутнику з елементів, що повторюються чи чергуються.

«Декоративні квіти». Малювання композиції в крузі зі стилізованих природних форм (круг – за шаблоном).

Декорування глиняної іграшки. Збагачення об’ємної форми декором.

Виготовлення серветки. Виконання геометричного орнаменту в квадраті із застосуванням осьових ліній.

«Українська хата – справжнє диво». Розпис елементів будинку (стін, покрівлі, дверних та віконних прорізів тощо).

«Запрошуємо на Новий рік». Оформлення новорічного запрошення з елементами декору.

«Декоративні образи Петриківки». Створення сюжетно-декоративної композиції за мотивами петриківського розпису.

Декоративне оформлення плаката «8 Березня».

Створення сюжетно-декоративної композиції до Великодніх свят.

«Візерунок на вишиванці». Виконання візерунка з декоративно перероблених природних форм у смузі.

Учень розпізнає:

 • твори декоративно-ужиткового мистецтва;

 • предмети з різним орнаментом та призначенням;

 • рукописні й друковані букви та шрифти (елементи графіки);

аналізує та порівнює:

 • види орнаментів (геометричний, рослинний), колір і поєднання з формою предметів;

уміє:

 • виконувати орнаменти, декоративні композиції з геометричних і рослинних елементів у стрічці, квадраті, крузі, застосовуючи осьові лінії;

 • створювати орнамент на основі рапорту (аплікація, витинанка тощо);

 • дотримуватися послідовності в процесі виконання декоративної композиції;

 • за допомогою вчителя вибирати гармонійно поєднувані кольори для певного символічного мотиву;

 • акуратно замальовувати елементи візерунка, дотримуючись контуру зображення;

 • добирати відповідні за шрифтом букви для передачі різного характеру слів-образів;

дотримується правил:

 • техніки безпеки під час роботи з різними художніми матеріалами та інструментами.

Розвиток уявлень про:

 • принципи декоративного мистецтва (повторення, чергування, симетрію);

 • елементарні виражальні можливості декоративної композиції, а саме: про її організацію в замкненій геометричній фігурі (прямокутнику, квадраті, колі) та про основи техніки стилізації рослинних елементів.

Розвиток наочно-образного мислення на основі:

 • аналізу структури візерунка;

 • порівняння елементів орнаменту між собою за формою, кольором, розташуванням;

 • оцінки власного малюнка.

Закріплення прийомів декоративного малювання.

Розвиток інтересу до виробів декоративно-ужиткового мистецтва, формування естетичної потреби у спілкуванні з ним.14

год.


Малювання з натури
Орієнтовна тематика

«Щедра осінь». Лінійний малюнок натюрморту в кольорі.

«Чудова ваза». Малювання об’ємного предмета симетричної форми.

Виконання ескізів різних дорожніх знаків.

«У пташиному заповіднику». Створення плаского зображення пташки.

«Готуймося до карнавалу». Виконання новорічних карнавальних масок.

«Святковий подарунок». Малювання об’ємного прямокутного предмета, повернутого кутом до учнів (коробка з тортом, перев'язана стрічкою).

«Людина в стані спокою». Зображення на площині фігури людини з урахуванням будови та основних пропорцій.

«На кухонному столі». Малювання натюрморту з речей домашнього вжитку (глечик, ківш для води, сільниця).

«Вербові котики». Малювання букету з гілочками верби.

Виконання ескізу машини (за вибором – автобус чи вантажівка, трактор, «Швидка допомога» та ін.).

«Світ тварин у мистецтві». Зображення на площині фігури тварини з передаванням основних особливостей будови й характеру руху (без зайвої деталізації).

«Біля дороги яблуня цвіте…». Малювання з натури крони дерева з передачею певної колірної гами.

«Танок метеликів». Замальовки симетричних форм (комахи – жук, метелик, бабка, ін.)

«Садовий інструмент». Малювання самостійно дібраних предметів відповідно до теми.

Учень розпізнає:

 • площинні та об’ємні форми об’єктів зображення;

 • предмети симетричної форми;

 • настрій, емоційний стан певного художнього образу;

аналізує та порівнює:

 • характерні особливості природних форм та явищ: форму, колір, величину складових частин тощо;

 • головні та другорядні складові частини зображуваних предметів і об’єктів;

 • власний малюнок з об’єктом зображення та елементи зображення між собою;

уміє:

 • визначати послідовність виконання малюнка;

 • передавати в малюнку форму, будову, об’єм, пропорції (співвідношення довжини та ширини, частин і цілого), кольори зображуваних предметів;

 • застосовувати осьову (середню) лінію під час малювання предметів симетричної форми;

 • зображувати природні форми у статиці;

 • створювати художній образ доступними художніми техніками і прийомами.

Розвиток зорового, тактильного сприймання на основі формування перцептивних дій (умінь обстежувати предмети та об’єкти за формою, забарвленням, розміром, розташуванням у просторі).

Корекція просторових уявлень, удосконалення зорово-рухової координації.

Розвиток мисленнєвих операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, планування на основі встановлення функціональних зв’язків між складниками зображуваних предметів та об’єктів (“Що це?”, “Скільки частин у предметі?”, “Яка частина основна? Якої форми складові частини? і т. ін.)”.

Формування знань про елементарні особливості будови птахів, тварин, людини.

Розвиток емоційно-естетичного сприймання, відчуття кольорової гами.


6

год.


малювання за темою

Орієнтовна тематика

Створення сюжетно-тематичної композиції «Моя школа».

Створення композиції з передачею плановості простору «Я ладнаю годівнички для горобчика й синички».

Виконання пейзажної композиції «Зачарований ліс».

Створення виразного образу казкового героя (персонажа).

Ілюстрація до казки чи іншого літературного твору.

Створення динамічної композиції із зображенням фігур у русі «У травні праця на полях, на городах, у садках».

Учень розпізнає та характеризує:

 • твори живопису, їх колорит (холодна/тепла гама);

 • різне розташування композиції (вертикальне/горизонтальне);

 • відтінки кольорів та кольорові поєднання;

порівнює:

 • силуети форм (дерев, птахів, тварин);

 • результати власної роботи з роботами інших учнів;

уміє:

 • відтворювати задум сюжетної композиції (ілюстрації), використовуючи різні техніки;

 • виражати власні спостереження в малюнку;

  • передавати характер будови, розмір зображуваних предметів, розташовувати предмети щодо один одного (близько/далеко);

  • зображувати природні форми у статиці та динаміці.

Розвиток емоційно-образної пам’яті на основі запам’ятовування образів конкретних предметів, явищ, їх властивостей та відношень.

Опанування прийомів розумової діяльності на ґрунті виділення та узагальнення істотних ознак природних форм і явищ у статиці та динаміці, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, абстрагування суттєвих ознак від несуттєвих.

Розвиток уміння композиційно розташовувати зображення в сюжетному малюнку, відтворювати задум.

Відпрацювання вміння передавати настрій через малюнок, створювати казкові образи.

Удосконалення технічних навичок роботи з матеріалом.

Розвиток позитивного ставлення до художньо-творчої діяльності.


5

год.Бесіди з образотворчого мистецтва
Орієнтовна тематика

Як народжуються твори декоративно-ужиткового мистецтва (за вибором – килимарство, ткацтво, розпис, лозоплетіння, флористика, різьба по дереву, ковальство, гончарство та ін.)

Майстерня живописця. Засоби художньої виразності в живописі. Які бувають художники, де вони працюють? Художні матеріали живописця, різні техніки.

Образ людини в українському живописі (С.Прохоров, В.Тропінін, І.Труш, Т.Шевченко, Т.Яблонська та ін.).

Скульптура як вид образотворчого мистецтва. Засоби виразності та техніка виконання скульптури. Інструменти й матеріали.

Архітектура як вид образотворчого мистецтва. Зв'язок архітектури з навколишнім середовищем. Пам’ятники архітектури нашого міста.Учень розпізнає та характеризує:

 • види образотворчого мистецтва (декоративно-ужиткове, живопис, скульптура, архітектура);

 • окремі твори образотворчого мистецтва;

порівнює:

 • основні художні засоби, техніки та матеріали в різних видах образотворчого мистецтва;

 • колорит і створений настрій творів;

 • образи, створені художником з реальними образами (природними формами);

уміє:

 • вербально передавати зміст творів образотворчого мистецтва;

 • визначати певні емоційні стани зображених на картинах осіб;

 • виявляти композиційний центр творів живопису.

Розвиток пізнавального інтересу й пізнавальної активності під час сприймання творів і виробів образотворчого мистецтва та прекрасного в навколишньому світі з опорою на попередній досвід учня.

Збагачення запасу знань про види образотворчого мистецтва, особливості виражальних засобів, специфіку професії художників, які працюють у різних видах мистецтва.

Відпрацювання уміння усвідомлювати зміст художнього матеріалу, висловлювати свої почуття, мотивувати їх суттєвими ознаками.

Розвиток комунікативних умінь на основі:

 • збагачення словникового запасу,

 • виконання завдань, які потребують самостійного вживання вивчених термінів,

 • складання за допомогою вчителя речень описового та пояснювального змісту.

Розвиток естетичних почуттів, виховання поваги й адекватного емоційно-особистісного ставлення до творів образотворчого мистецтва.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Програми підготували: я І україна – Трикоз С. В., Географія – Липа В. О., Одинченко Л. К., Природознавство – Блеч Г. О., Основи здоров...

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва. 5 клас За програмою «Мистецтво»
За програмою «Мистецтво» («Образотворче мистецтво») для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 кл.» /Авт. Л. Масол та ін.)

Програми з читання для 5 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей
Програми з читання підготувала Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної...

Програма з історії для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Основними компонентами програми є: зміст історичного навчального матеріалу, перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “музичне мистецтво”
Вступ. Програма з музичного мистецтва для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Навчальна програма (з варіативними модулями) для 5-9 класів спецiальних...
Максимально можливий розвиток може бути досягнуто тільки при дотриманні ряду умов: застосування адекватної програми І методів навчання,...

Нова редакція навчальної програми для 2 -3 класів загальноосвітніх...
Нова редакція навчальної програми для 2-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовоюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка