Пошук по сайту


Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладУ для спеціальності 01010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладУ для спеціальності 01010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра дошкільної освіти

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної Вченою радою Педагогічного інституту.

та навчальної роботи Протокол № ___ від «__»_______2011 р.

_______________О.Б. Жильцов

«___»_______________ 2011 р. Учений секретар___________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНоГО навчальноГО закладУ

для спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри дошкільної освіти.

Протокол № __ від «___» _________2011 р.

Завідувач кафедри________ Н.В. Кудикіна
Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра дошкільної освіти
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНоГО навчальноГО закладУ

для спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Київ 2011

УДК 378.1(073)

ББК 74.580

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – с.
Укладач: Коваленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

Рецензенти:
Чикало Ольга Анатоліївна, Головний спеціаліст відділу дошкільної освіти Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Таран Наталія Олександрівна, методист з дошкільної освіти Районного науково-методичного центру Управління освіти Подільської у м. Києві районної державної адміністрації.


ББК 74.580

© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011 р.

ЗМІСТ1.

Пояснювальна записка……………………………………………………

5

2.

Структура програми навчальної дисципліни……………………………

9

3.

І. Опис програми навчальної дисципліни……………………………….

8

4.

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………

9

5.

ІІІ. Програма дисципліни…………………………………………………

11

6.

Змістовий модуль І. дошкільному навчальному закладі»……………….


11

7.

Змістовий модуль ІІ.

14

8.

Змістовий модуль ІІІ.

16

10.

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «

дошкільному навчальному закладі»……………


20

11.

V. Плани семінарських занять……………………………………………

22

12.

VI. Завдання для самостійної роботи магыстрантам…………………………

30

13.

Карта самостійної роботи магыстранта………………………………………

34

14.

VII. Індивідуальне навчально-дослідне завдання……………………

36

15.

Орієнтовна тематика ІНДЗ……………………………………………

38

16.

VIII.Система поточного і підсумкового контролю………………………

41

17.

ІХ. Методи навчання……………………………………………………..

43

18.

Х. Методичне забезпечення дисципліни…………………………………

44

19.

ХІ. Рекомендована література……………………………………………

45

20.

Основна……………………………………………………………………

45

21.

Додаткова…………………………………………………………………

46ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У професійній підготовці організатора суспільної дошкільної освіти важливе місце займає дисципліна «Організація фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу». Ця дисципліна є складовою підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». У процесі викладання дисципліни реалізується міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами: вікова та педагогічна психологія, загальна та дошкільна педагогіка, фахові методики, організація та керівництво методичною роботою в дошкільній освіті, менеджмент тощо.

Структура навчальної дисципліни визначається як специфікою підготовки магістра дошкільної освіти, так і змістом діяльності завідуючої (директора) дошкільного навчального закладу.

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних підходів до організації фінансово-господарської діяльності в дошкільному навчальному закладі та забезпечення фахової підготовки майбутніх організаторів суспільної дошкільної освіти до здійснення управлінської діяльності.

Основні завдання викладання дисципліни:

-ознайомлення магістрантів з теоретичними основами і основними поняттями фінансово-господарської діяльності сучасного керівника закладу освіти;

-засвоєння магістрантами джерел фінансування дошкільного навчального закладу та організацією додаткових освітніх послуг вДНЗ;

-ознайомлення магістрантів з діяльністю завідуючої щодо раціонального використання, збереження та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

-уточнення знань магістрантів щодо розміру плати батьків за перебування дітей в дошкільному навчальному закладі;

-ознайомлення магістрантів з організацією харчування дітей і працівників в дошкільному навчальному закладі;

-уточнення знань магістрантів створення безпечних умов для виховання та навчання дітей в ДНЗ та охорони праці працівників.

Магістранти повинні знати:

- теоретичні основи і основні поняття організації фінансової діяльності дошкільного навчального закладу;

-нормативні документи щодо організації фінансово-господарської діяльності в дошкільному навчальному закладі;

-зміст фінансово-господарської діяльності завідуючої дошкільного навчального закладу;

-принципи фінансування дошкільного навчального закладу;

підходи до нарахування плати батьків за перебування дітей в дошкільному навчальному закладі;

-загальні правила організації додаткових освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі;

-загальні вимоги організації харчування дітей та співробітників в дошкільному навчальному закладі;

-роль завідуючої ДНЗ у створенні безпечних умов для виховання та навчання дітей, охорони праці педагогічного і технічного персоналу.

Магістранти повинні вміти:

-застосовувати теоретичні знання на практиці;

-орієнтуватись у нормативних документах щодо організації фінансово-господарської діяльності в дошкільному навчальному закладі;

-грамотно складати основні документи фінансово-господарської діяльності в дошкільному навчальному закладі;

-вміти пояснити особливості плати батьків за перебування дітей в дошкільному навчальному закладі;

-вміти провести консультацію для батьків і педагогів щодо організації додаткових освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі;

-вміти скласти перспективнее меню (на тиждень), враховуючи особливості харчування дітей різного віку та пору року;

-вміти скласти пам»ятки контролю та здійснити контроль організації харчування дітей в ДНЗ;

-вміти скласти пам»ятки контролю та здійснити контроль створення безпечних умов для виховання та навчання дітей та роботи працівників в ДНЗ;

-вміти скласти інструкцію з техніки безпеки для працівника ДНЗ;

вміти провести інструктажі з охорони праці;

-вміти провести (спільно з вихователем-методистом) звіряння іграшок і посібників у группах ДНЗ;

-вміти розібратись у таких фінансово-господарських документах ДНЗ, як: кошторис доходів та видатків, табель обліку робочого часу працівників, книга обліку відвідування дітей, книги обліку матеріальних цінностей ДНЗ тощо.

Необхідною умовою засвоєння змісту дисципліни «Організація фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу» є глибоке опрацювання магістрантами інструктивних та нормативних документів з питань організації фінансово-господарської діяльності в дошкільній освіті МОНМС України. Опрацювання цих матеріалів, засвоєння їх магістрантами складає зміст більшості семінарських занять. В ході їх використовуються такі методи, як співбесіди, підготовка магістрантами проектів практичних матеріалів. Для формування у магістрантів інтересу до спеціальної літератури, а також до матеріалів з досвіду роботи дошкільних працівників, умінь користуватися ними, оцінювати значення матеріалу, книг чи статті, пропонується завдання по складанню анотацій.

Весь зміст навчальної дисципліни розподілено на 3 змістові модулі, вивчення матеріалу за кожним змістовим модулем завершується модульною контрольною роботою. Вивчення дисципліни завершується складанням заліку.

Основними формами навчальної роботи викладача і магістрантів є: лекції і семінарські заняття, самостійна робота магістрантів, індивідуальні заняття, консультації. Деякі питання дисципліни внесені до тематики ІНДЗ.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Фінансово-господарська діяльність

дошкільного навчального закладу»

(ОКР «магістр»)

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКурс:

підготовка спеціалістаНапрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

2 кредити
Змістові модулі:

4 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години): 72 годиниШифр та

назва напряму

0101 Педагогічна

освіта

Шифр та назва спеціальності:

8.01010101 –

Дошкільна освіта

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

«магістр»

Нормативна

Рік підготовки: 1

Семестр: ІІ

Лекції :

12 годин
Семінарські заняття: 

12 годин
Індивідуальні заняття:

4 години

Самостійна робота: 

40 годин

Види контролю:

ПМК – 4 години

залік
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього...
Фінансово-го Фінансово господарська діяльність

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу
«Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка