Пошук по сайту


Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 01010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 01010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра дошкільної освіти

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної Вченою радою Педагогічного інституту.

та навчальної роботи Протокол № ___ від «__»_______2011 р.

_______________О.Б. Жильцов

«___»_______________ 2011 р. Учений секретар___________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Основи документообігу

В ДОШКІЛЬНому навчальному закладі

для спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри дошкільної освіти.

Протокол № __ від «___» _________2011 р.

Завідувач кафедри________ Н.В. Кудикіна
Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра дошкільної освіти
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Основи документообігу

В ДОШКІЛЬНому навчальному закладі

для спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Київ 2011

УДК 378.1(073)

ББК 74.580

Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 48 с.
Укладач: Коваленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

Рецензенти:
Люріна Таніта Іваніна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Чикало Ольга Анатоліївна, Головний спеціаліст відділу дошкільної освіти Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).


ББК 74.580

© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011 р.

ЗМІСТ1.

Пояснювальна записка……………………………………………………

5

2.

Структура програми навчальної дисципліни……………………………

8

3.

І. Опис програми навчальної дисципліни……………………………….

8

4.

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………

9

5.

ІІІ. Програма дисципліни…………………………………………………

11

6.

Змістовий модуль І. Теоретичні основи дисципліни «Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі»……………….


11

7.

Змістовий модуль ІІ. Організаційно - розпорядчі документи……………

14

8.

Змістовий модуль ІІІ. Документи з особового складу…………………..

16

9.

Змістовий модуль ІV. Організація роботи з документами в ДНЗ………

19

10.

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи документообігу

в дошкільному навчальному закладі»…………………………………


20

11.

V. Плани семінарських занять……………………………………………

22

12.

VI. Завдання для самостійної роботи студентам…………………………

30

13.

Карта самостійної роботи студента………………………………………

34

14.

VII. Індивідуальне навчально-дослідне завдання……………………

36

15.

Орієнтовна тематика ІНДЗ……………………………………………

38

16.

VIII.Система поточного і підсумкового контролю………………………

41

17.

ІХ. Методи навчання……………………………………………………..

43

18.

Х. Методичне забезпечення дисципліни…………………………………

44

19.

ХІ. Рекомендована література……………………………………………

45

20.

Основна……………………………………………………………………

45

21.

Додаткова…………………………………………………………………

46ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У професійній підготовці організатора суспільної дошкільної освіти важливе місце займає дисципліна «Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі». Ця дисципліна є складовою підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». У процесі викладання дисципліни реалізується міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами: вікова та педагогічна психологія, загальна та дошкільна педагогіка, фахові методики, дисципліни лінгвістичного циклів, організація та керівництво методичною роботою в дошкільній освіті, менеджмент тощо.

Структура навчальної дисципліни визначається як специфічною підготовки магістра дошкільної освіти, так і змістом діяльності завідуючої (директора) і вихователя-методиста дошкільного навчального закладу.

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних підходів до

діловедення в дошкільному навчальному закладі та забезпечення фахової підготовки майбутніх організаторів суспільної дошкільної освіти до здійснення управлінської діяльності.

Основні завдання викладання дисципліни:

 • ознайомлення магістрантів з теоретичними основами і основними поняттями документообігу та діловодства;

 • засвоєння магістрантами історії та етапів становлення документаційного забезпечення управлінської діяльності;

 • уточнення знань і умінь магістрантів щодо складання основних ділових документів;

 • ознайомлення магістрантів з класифікацією документів, їх обліком використанням та збереженням.


Магістранти повинні знати:

 • становлення і розвиток документаційного забезпечення управлінської діяльності;

 • теоретичні основи і основні поняття документообігу і діловодства;

 • нормативні документи щодо забезпечення документообігу в дошкільному навчальному закладі;

 • зміст роботи завідуючої дошкільного навчального закладу з документообігу;

 • принципи та основні вимоги до організації документообігу в дошкільному навчальному закладі;

 • підходи до кваліфікації документів;

 • загальні правила оформлення документів;

 • правила реєстрації та обліку документів в дошкільному навчальному закладі, оформлення їх у справи, використання та зберігання документів в дошкільному навчальному закладі.


Магістранти повинні вміти:

 • застосовувати теоретичні знання на практиці;

 • орієнтуватись у нормативних документах щодо організації документообігу в дошкільному навчальному закладі;

 • методично грамотно складати та оформляти основні ділові документи;

 • вміти класифікувати ділові документи дошкільного навчального закладу;

 • вміти реєструвати і обліковувати документи в дошкільному навчальному закладі, оформлювати їх у справи;

 • грамотно їх використовувати та зберігати; • надавати практичну допомогу працівникам дошкільного навчального закладу щодо складання і оформлення ділових документів.


Необхідною умовою засвоєння змісту дисципліни «Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі» є глибоке опрацювання магістрантами інструктивних та нормативних документів з діловодства в дошкільній освіті МОНМС України. Опрацювання цих матеріалів, засвоєння їх магістрантами складає зміст деяких семінарських занять. В ході їх використовуються такі методи, як співбесіди, підготовка магістрантами доповідей. Для формування у магістрантів інтересу до спеціальної літератури, а також до матеріалів з досвіду роботи дошкільних працівників, умінь користуватися ними, оцінювати значення матеріалу, книг чи статті, пропонується завдання по складанню анотацій, написанню рецензій.

Весь зміст навчальної дисципліни розподілено на 4 змістові модулі, вивчення матеріалу за кожним змістовим модулем завершується модульною контрольною роботою. Вивчення дисципліни завершується складанням заліку.

Основними формами навчальної роботи викладача і магістрантів є: лекції і семінарські заняття, самостійна робота магістрантів, індивідуальні заняття, консультації. Деякі питання дисципліни внесені до тематики ІНДЗ.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі»

(ОКР «магістр»)

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКурс:

підготовка спеціалістаНапрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

2 кредити
Змістові модулі:

4 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години): 72 годиниШифр та

назва напряму

0101 Педагогічна

освіта

Шифр та назва спеціальності:

8.01010101 –

Дошкільна освіта

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

«магістр»

Нормативна

Рік підготовки: 1

Семестр: ІІ

Лекції :

12 годин
Семінарські заняття: 

12 годин
Індивідуальні заняття:

4 години

Самостійна робота: 

40 годин

Види контролю:

ПМК – 4 години

залік
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка