Пошук по сайту


Робота з обдарованою молоддю

Робота з обдарованою молоддю

Робота з обдарованою молоддю

Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку.

А.Бебель

Завдання школи — підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано.

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.

На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією.

Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам’яті, логічного мислення.

Існує понад сто визначень поняття «обдарованість». Коли ми говоримо про обдарованих дітей, то маємо на увазі дітей із підвищеним рівнем розвитку інтелектуальних, творчих, академічних і соціально-особистісних здібностей, а також дітей із прихованими, тобто потенційними, можливостями.

Дуже часто розвиток обдарованих дітей пов’язують із раннім (уже в дошкільному віці) виявленням відповідних ознак. Проте інтелектуальною обдарованістю, талантом до наук можуть володіти й ті, хто в шкільні роки їх не виявляв. Хто ж такі обдаровані діти? Чи можна їх розпізнати серед однолітків? За фізичними показниками, як стверджує психологічна наука,— ні. Уявлення, які склалися про обдарованих: худий, блідий «книжковий черв’як» в окулярах або навпаки — ідеальний, кращий за звичайних дітей за всіма показниками,— помилкові. Обдаровані діти відрізняються одне від одного так само, як і діти із середньою нормою розвитку. Західні психологи наголошують лише на одній фізичній характеристиці, що притаманна обдарованим дітям,— високий енергетичний рівень. Він дозволяє таким дітям тривалий час не спати, займаючись справою з повною віддачею.

У школі серед учнів виокремлюються діти, які навчаються без особливих зусиль. Вони не тільки чудово запам’ятовують, але й аналізують, узагальнюють навчальний матеріал і в потрібний момент відтворюють його. Таких учнів, які володіють високими здібностями до засвоєння знань, небагато, саме їх вважають академічно обдарованими.

Інші діти, творчо обдаровані, не можуть легко набувати знань з різних навчальних предметів, оскільки для них засвоєння великої кількості даних, чужого за своєю суттю досвіду є проблемою. Сила таких дітей в іншому — у розв’язанні складних завдань, виявленні нестандартних шляхи для їх розв’язання. їм притаманна оригінальність мислення, креативність. Високий рівень креативності поєднується з високим загальним інтелектом: у творчих дітей, як і в інтелектуально обдарованих, IQ вищий за 120 балів. Але дуже високий IQ не сприяє розвитку в дітей творчих здібностей, так само як і невисокий інтелект гальмує розвиток креативності.

Інтелектуальна, академічна і творча обдарованість — це різновиди обдарованості розумової.

Крім неї існують: моторна обдарованість (дитина проявляє її, наприклад, у спорті, танцях), соціальна (організаторські здібності) і практична (проявляється в різних сферах людської діяльності — кулінарії, роботі з деревом або металом, шитті, вирощуванні квітів тощо).

Спільними і найголовнішими якостями обдарованих дітей є переважання пізнавальної мотивації та досліджувальної активності. Чи притаманна обдарованій дитині мотивація досягнення успіху, якщо в ієрархії мотивів домінує пізнавальна мотивація? Мотивація досягнення успіху — це прагнення до успіху й бажання уникнути невдачі. Якщо прагнення до успіху не є провідним, розвивається інша тенденція — прагнення уникнути невдачі, що пов’язано з низкою негативних явищ. Орієнтування на успіх сполучається з високою адекватною самооцінкою і розвиненою саморегуляцією. Обдарованому школяреві потрібно набувати впевненості в собі, високої самооцінки, інакше він не зможе поставити гідну його здібностей життєву мету. Оскільки обдаровані діти раніше за своїх однолітків досягають високого інтелектуального рівня розвитку, у них є більше можливостей досягти вищого рівня розвитку моральної свідомості. Вони нібито виходять із фази дитячого конформізму, значною мірою такі діти перестають орієнтуватися на оцінювання дорослих, можуть опиратися й установленим груповим нормам, набуваючи незалежність власних суджень.

Здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій Обдарованість — це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а й своєрідний сплав її особистісних якостей. Розвиток і виховання обдарованих дітей вирішує проблему формування творчого потенціалу суспільства. Виховати з обдарованої дитини особистість, адаптовану до складностей сучасного життя, досить важко. У розвитку творчих можливостей учнів велике значення має випереджальний характер навчання й виховання. Його обґрунтував відомий психолог Л. Виготський і пояснив так: «Лише те навчання є добрим, яке передує розвиткові дитини, тобто спонукає дитину до життя, пробуджує та приводить у дію низку внутрішніх процесів розвитку». Тому, в основі всіх перетворень в закладі – позитивна мотивація на досягнення успіху. Проблему виявлення, розвитку й педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу вважаємо однією з основних у нашій школі.

Завдання роботи з обдарованими дітьми:

• Розвиток цілісної картини світу в уявлення дитини.

• Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв’язувати проблеми.

• Розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідну роботу.

• Розвиток здатності до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції».

Принципи роботи з обдарованими дітьми:

• Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.

• Орієнтація на потреби дитини.

• Максимальне розширення кола інтересів.

• Домінування розвивальннх можливостей над інформаційною насиченістю.

• Ускладнення змісту навчальної діяльності.

Напрямки робот из з обдарованими учнями:

1. На уроках — індивідуальна диференційована робота.

2. Гурткова робота із предмета.

3. Позакласні заходи у межах предметних тижнів.

4. Предметні заходи у класі із запрошенням батьків.

5. Участь в олімпіадах різного рівня.

6. Участь у творчих конкурсах різного рівня.

7. Театралізовані свята. (Особлива форма роботи з обдарованими дітьми, що дозволяє їм не тільки реалізувати акторські здібності, безпосередньо беручи участь у виставах, але й виявити творчі навички, розробляючи сценарії постановок, розвинути схильність до художнього читання й літературної творчості, виявити ерудицію й дослідницькі навички у вікторинах і наукових диспутах. Така робота сприяє підвищенню мотивації обдарованих дітей до співробітництва з педагогами й копіткій роботі із самовдосконалення.)

Форми роботи вчителя-предметника з обдарованими дітьми

1. Розв’язання нестандартних завдань на уроках і в позаурочний час.

2. Індивідуальна й диференційована робота.

3. Ділові гри, інтерактивні методи навчання.

4. Уасть у конкурсах різних рівнів.

5. Участь у предметних олімпіадах різних рівнів.

Вимоги до вчителя під час роботи з обдарованими дітьми:

• Високий професійний рівень.

• Креативність, здатність до експериментальної й творчої діяльності.

• Інтелігентність, моральність, ерудованість.

• Уміння використовувати сучасні педагогічні технології.

• Позитивна «Я-концепція», цілеспрямованість, наполегливість, емоційна стабільність.

• Уміння вдало організувати навчально-виховний процес, психологічна підготовка.

Важливість завдань, що розв’язує педагог під час роботи з обдарованими дітьми, зумовлює необхідність:

• збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання;

• працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід до учнів, стимулюючи їх пізнавальні здібності;

• приймати зважені психолого-педагогічні рішення;

• постійно аналізувати навчально-виховну діяльність тощо.

Завдання педагогів полягає в тому, щоб створити умови, за яких дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

Варто пам’ятати, що обдарованість — це система, що розвивається протягом життя, визначає можливість досягнення людиною вищих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Етапи роботи з обдарованими учнями

Підготовчий

Основний (практичний)

Узагальнення

• Виявлення обдарованих учнів.

• Складання діагностичних карт.

• Розроблення нормативних документів, робочих програм роботи з обдарованими учнями

• Упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідних, проектних, модульних), що розвивають в учнів творче й дослідницьке мислення.

• Активна участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів

• Аналіз досягнутих результатів.

• Співвідношення результатів реалізації програми з поставленими метою й завданнями.

• Визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими учнями

У роботі з обдарованими дітьми вчителі школи використовують такі форми навчання: індивідуальні, фронтальні, групові. Фронтальні заняття – дискусії, семінари, організаційно-діяльнісні ігри, рольові ігри. Групові заняття – парні, постійні групи із зміною функцій їх учасників, груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням. Із загальним звітом кожної групи перед усім класом.

Особливою популярністю серед обдарованих дітей користуються дискусійні форми (симпозіуми, дебати, "круглі столи”, невеликі сесії, ділові бесіди типу інтерв’ю, шкільні лекції, семінарські заняття). Серед засобів навчання важливе місце займає дидактичний матеріал, який учитель використовує для залучення учнів до роботи з книжкою, іншими джерелами знань, для організації самостійних робіт на уроці та вдома, а також для оперативного контролю за засвоєнням знань. Ефективність проведення самостійної роботи учнів залежить від дотримування багатьох умов: посильності завдання; інструктажу вчителя про порядок виконання завдань, визначення необхідного часу для окремого етапу на самостійну роботу, відповідність відведеного часу щодо обсягу та ступеня складності завдань; диференційований підбір завдань з вищою складністю для здібних учнів, які цікавляться певною дисципліною значно глибше; чіткої організації навчальної діяльності (щоб кожен учень виконував завдання самостійно); диференційованої допомоги учням у виконанні завдання (але без підказування та опіки); підготовки вчителем списку додаткової науково-популярної літератури для виконання індивідуальних складніших завдань; підбору таких завдань, які при самостійній роботі з підручником, довідковою літературою, вимагають від учнів осмисленого перетворення тексту даного параграфа; письмово-графічного оформлення результатів самостійної роботи; завершення результатів самостійної роботи самоконтролем і контролем з боку вчителя, поєднання індивідуальної, групової і загально класної форм організації навчальної діяльності. Шкільними методичними об’єднаннями вчителів природничо-математичного циклу, гуманітарного циклу розроблені методичні матеріали по роботі з обдарованими учнями, підготовки їх до участі у олімпіадах , конкурсах МАН, інтелектуальних турнірах , конференціях.

За результатами участі учнів школи в інтелектуальних конкурсах у 2011-2012 н.р, 2012-2013 н.р, 2013-2014 н.р. навчальному році школа №126 посіла, відповідно, ІІІ, ІІ, ІІ рейтингове місце серед закладів освіти району. Що свідчить про стабільно якісну підготовку учнів до участі в різноманітних інтелектуальних конкурсах.

Участь учнів у районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо за останні три роки має тенденцію до зростання

Результативність участі учнів у районних предметних олімпіадах
2011-2012

2012-2013

2013-2014

Кількість

призових місць

37

41

43

Українська мова та література

4

3

4

Російська мова та література

4

6

2

Англійська мова

3

3

2

Математика

3

2

5

Фізика

3

4

5

Астрономія

2

1

1

Хімія

2

3

3

Географія

2

1

3

Біологія

3

5

6

Історія

1

-

2

Правознавство

1

-

1

Економіка

2

4

3

Інформатика

1

1

1

Інформаційні технології

1

2

3

Трудове навчання

2

3

1

Екологія

1

1

1

Фізична культура

1
-

Педагогіка та психологія

1
-
Кількість

призових місць

увійшли

до збірної району

Кількість

призових місць

увійшли

до збірної району

Кількість

призових місць

Увійшли

до збірної району

Всього

37

13

41

11

43

12


Участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських

олімпіад з навчальних предметів

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Кількість учнів, які увійшли до збірної району

13

11

12

Кількість призових місць

5

3

2

Відсоток призових місць від загальної кількості учасників

37%

27%

17%

Як свідчить аналіз звітів, учні профільних класів школи: математика (вчитель Хоменко Л.М.) та економіка (вчитель Константинова Г.І.) посіли призові місця з відповідних предметів.

Учні школи брали участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2013/2014 навчальному році. У конкурсі-захисті працювало 43 секції, у 3 з них (мікроекономіка та макроекономіка, психологія, медицина), взяли участь 3 юних дослідника школи. За результатами заочного туру, виконання контрольних завдань з базових дисциплін та захисту науково-дослідницьких робіт було визначено 2 учнів школи, які посіли призові місця: І місце – Котукова Катерина Олександрівна учениця 11-Б класу у секції мікроекономіки та макроекономіки, І місце – Резнік Марина Анатоліївна, 11-А клас у секції медицина, які стали переможцями І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2013-2014 навчальному році та були направлені на обласний етап.


Учнівські роботи оцінювались за такими показниками: актуальність теми дослідження, теоретичне і (або) практичне значення роботи, наукова новизна отриманих результатів, системність і повнота у розкритті теми, дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження, аргументованість висновків їх відповідність отриманим результатам, стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту оформлення наукових робіт.

Слід відзначити активну участь учнів школи під керівництвом учителів у турнірному русі. Команди посідали призові місця, а саме:

І місце – турнір юних хіміків (кер. Вітенко І.С.),

І місце - турнір юних правознавців (кер. Кочанова Н.В.)

І місце – турнір юних журналістів (кер. Балала Л.М.)

ІІ місце – турнір юних географів (кер. Константи нова Г.І.),

ІІ місце – турнір юних біологів (кер. Одинцова З.І.),

ІІІ місце – турнір знавців інформатики (кер. Дмитрієва Т.П.)

Участь у районному та міському етапі турніру з інформатики «Швидкий пошук в Інтернеті» (кер. Дмитрієва Т.П.).

У порівнянні з минулим навчальним роком відбулося зростання результативності.
2012-2013 навчальний рік

2013-2014 навчальний рік

Кількість І місць

1

3

Кількість ІІ місць

1

2

Кількість ІІІ місць

3

1З 11 по 15 квітня 2014 року в місті Суми проходив Х Всеукраїнський турнір юних журналістів. Збірна Ленінського району м. Харкова у складі:

Перепелиця Дмитро, ХСШ № 108

Берест Костянтин, ХЗОШ № 126

Рштуні Каріне, ХЗОШ № 126

Зарубін Богдан, ХЗОШ № 126

Іжерська Анастасія, ХЗОШ № 126

керівник команди - вчитель української мови та літератури ХЗОШ № 126 Балала Лариса Миколаївна за підсумками І, ІІ туру посіла ІІ місце.

Також уся команда нагороджена Дипломом «Вдалий дебют», а учасники отримали Дипломи у номінаціях:

Рштуні Каріне, ХЗОШ № 126 – «Найкращий рецензент»;

Берест Костянтин, ХЗОШ № 126 – «Інтелект турніру»;

Зарубін Богдан, ХЗОШ № 126 – «Пан толерантність».

Керівник команди - Балала Лариса Миколаївна отримала Подяку від голови оргкомітету Х Всеукраїнського турніру юних журналістів.

Постійно збільшується кількість учасників та призових місць у конкурсах з української та російської мови та літератури.

Переможці в мовних конкурсах

Навчавчальний рік

Кількість місць

2011-2012

10

2012-2013

11

2013-2014

14
Участь учнів в інтерактивних конкурсах
2011-2012

2012-2013

2013-2014Кількість учасників

Високий результат

Кількість учасників

Високий результат

Кількість учасників

Високий результат

1.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».

253

85

238

84

433

142

2.

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня».

63

21

45

12

19

5

3.

Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок»

270

89

180

95

382

245

4.

Всеукраїнський конкурс з української мови «Соняшник»

198

40

121

40

208

73

5

Всеукраїнський конкурс з інформатики «Бобер»

26

13

23

15

35

7Узагальнюючи даний досвід, можна виділити наступні два підходи для успішної роботи з обдарованими учнями:

1) підтримка постійного інтересу до предмета шляхом пропозиції для розв’язання нестандартних завдань (школярам, як правило, цікаві завдання, для яких необхідно який-небудь новий спосіб або використати знання, що виходять за рамки шкільних підручників) і заохочення інтересу до вивчення позапрограмового матеріалу;

2) індивідуальний підхід до кожного учасника олімпіади, допомога в самовизначенні й розвитку особистості учасника олімпіади, а також формування у учнів методологічних знань.

Також у школі вже традиційно склалась певна система стимулювання й заохочення учнів. На Святі останнього дзвоника переможці олімпіад, конкурсу- захисту МАН, конкурсу ім. П.Яцика, мовних конкурсів, переможці спортивних змагань, а також учні, які досягли вагомих результатів у інших конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівнів нагороджуються дипломами, грамотами, цінними подарунками, званням «Кращій учень школи». Система стимулювання трудової активності вчителів передбачає : оголошення подяки в наказі, подання до присвоєння звання «Старший учитель», «Учитель –методист», премії.

Обдарованість - явище багатогранне і складне. Описати всі можливі шляхи його виявлення і розвитку не легко. Розповсюджена думка, що творчі здібності властиві будь-якій дитині, треба лише зуміти розкрити їх і розвинути. Це, безумовно, так. Таланти існують від великих і яскравих до скромних і малопомітних. І суть роботи школи щодо створення системи роботи з обдарованими дітьми полягає в тому, що в конкретних умовах масової школи за допомогою конкретних матеріалів: програм, ознак пізнавальної діяльності учнів, прийомів, методик навчання виявляються елементи інтелектуальної, академічної і творчості обдарованості в шкільному навчальному процесі в повсякденній педагогічній діяльності.

Педагогічний колектив ХЗОШ №126 усвідомлено працює над створенням освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості. Враховуючі сучасні тенденції, поступово здійснюється перехід до нової педагогічної установки - від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку, самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу в школі.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Список літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України...
Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки від 08. 02. 2001

Програма «Гармонійний розвиток»
Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України...

Робота соціального педагога з обдарованими дітьми та молоддю
Мета: Ознайомлення з основними напрямками роботи соціального педагога з обдарованими дітьми

Тема: Насичені вуглеводні алкани
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в парах

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

Наказ
План всеукраїнських І міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами...

Тема уроку. Ідея єдності, згуртованості нашого народу на сторінках...
...

Тема програми
Тема уроку: Корегування зображень. Робота з об'єктами. Робота з кольором. Робота з текстом. Фотомонтаж. Відеомонтаж

Методичні рекомендації щодо організації профорієнтаційної роботи...
Успішне вирішення цих завдань значною мірою залежить від ефективності профорієнтаційної роботи з дітьми та учнівською молоддю, що...

Грабовський Ю. А., Скалій О. В., Скалій Т. В. Спортивний туризм
Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування та правила проведення туристичних походів із...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка