Пошук по сайту


Урок у сучасній школі вимоги до сучасного уроку

Урок у сучасній школі вимоги до сучасного уроку

Сторінка1/3
  1   2   3
УРОК У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

вимоги до СУЧАСНОГО УРОКУ

 1. Спрямований на високі кінцеві результати, підвищення якості та ефективності навчання, всебіч­ний розвиток особистості.

 2. Комфортність учителя й учнів у системі їхньої взаємодії, яка будується на основі співробітництва. Переважання діалогічного стилю спілкування «учитель — учень».

 3. Побудова уроку на основі врахування:

 • програмних вимог;

 • можливостей учнів;

 • можливостей та творчого потенціалу вчителя.

 1. Чіткість дидактичного призначення уроку:

 • засвоєння нових знань;

 • перевірка та облік навчальних досягнень;

 • узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок;

 • комбінований та ін.

 1. Комплексне вирішення завдань навчання, виховання і розвитку.

 2. Урок має раціональну структуру, яка відповідає дидактичному призначенню.

 3. Застосування різноманітних форм, методів, засобів навчання, методик.

 4. Застосування інноваційних технологій, авторських технологій викладання.

 5. Використання активних форм проведення уроку.

 6. Забезпечення міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків.

 7. Здійснюється диференціація й індивідуалізація навчальної діяльності школярів.

 8. Вдале керівництво навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

 9. Створено належні матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні умови.

 10. Забезпечення розвитку позитивної мотивації до процесу навчальної діяльності, виховання здатності до навчання упродовж життя.

 11. Проводиться за планом — творчим робочим документом учителя. За потреби вчитель уміє пере­будувати урок.

Основні вимоги до уроку

 1. Виховні вимоги, які передбачають реалізацію виховних функцій навчання:

 • єдність морального, естетичного, трудового виховання, формування світогляду, політичної куль­тури школяра;

 • формування ініціативи, відповідальності, сумлінності, працелюбності; вироблення звички до систематичної праці, дисципліни тощо.

 1. Дидактичні вимоги, які полягають у:

 • реалізації принципів навчання;

 • чіткому визначенні мети, завдань навчання. Учитель має знати, якого рівня навчальних компе- тентностей повинні досягти учні на певному занятті (глибина, усвідомленість, міцність, обсяг, уміння працювати самостійно, за зразком, алгоритмом або творчо);

 • організації роботи (вибір змісту, методів, прийомів, визначення структури заняття, його матеріальне обладнання, темп і ритм тощо);

 • забезпеченні зворотнього зв’язку, що дозволяє вчителю впливати на хід навчального процесу, ко­ригувати його.

 1. Психологічні вимоги, які полягають у:

 • врахуванні психологічних особливостей учнів, їхніх реальних навчальних можливостей;

 • стимулюванні позитивного ставлення до навчально-пізнавальної діяльності;

 • формуванні позитивної мотивації;

 • налаштованості вчителя на проведення заняття (зібраність, уважність, самоконтроль, контакт із класом тощо).

. 4. Гігієнічні вимоги, які полягають у забезпеченні на уроці умов, що не зашкоджують здоров’ю учнів (дотримання режиму провітрювання, норм освітлення, розміщення учнів за партами відповідно до вимог, створення позитивного мікроклімату в класі тощо).

 1. Дотримання правил з техніки безпеки, які полягають у дотриманні вимог, передбачених до викладання предмета.

 2. Вимоги до організації домашнього завдання:

 • чіткість мети домашніх завдань (закріплення чи систематизація знань, набутих на уроці; оформ­лення результатів засвоєння (у вигляді таблиць, малюнків); самостійне засвоєння певних питань про­грами; застосування отриманих знань при розв’язанні задач; виконання творчих робіт; надолуження прогалин у знаннях, підготовка до наступного уроку);

 • доведення до учнів думки про необхідність виконання домашніх завдань, що вимагає стимулю­вання позитивних мотивів діяльності школярів (пізнавальних інтересів, обов’язку та відповідальності в навчанні тощо);

 • відведення на уроці необхідного часу у кінці заняття або на певному етапі роботи школярів для подачі домашнього завдання при повній увазі всього класу. Треба, щоб усі учні знали, що слід зробити, як зафіксувати відповідні записи в щоденнику;

 • проведення інструктажу виконання домашніх завдань, щоб учень чітко усвідомив завдання (ви­вчити текст напам’ять чи переказувати своїми словами; скласти план на основі прочитаного чи визна­чити головні думки тексту; зіставити різні тексти, ілюстрації, підходи; скласти або розв’язати задачі; виконати вдома експериментальне дослідження; розробити проект тощо);

 • не обмежувати домашнє завдання механічним вивченням напам’ять, повторенням матеріалу уроку за підручником, виконанням стандартних вправ. Необхідно практикувати творчі роботи: спостережен­ня, читання додаткової літератури, підготовку доповідей, повідомлень, проведення експериментальних досліджень, написання творів, складання віршів, загадок, опорних конспектів або міні-підручників, розробку програм для комп’ютера;

 • здійснення індивідуалізації домашньої роботи. Індивідуальні завдання вчитель може давати як усім учням, так і окремим (зі слабкими навчальними можливостями, здібним), практикувати завдання за бажанням;

 • урахування посильності домашніх завдань, проведення їх нормування. Важливо не переобтя­жувати учнів завданнями, бо це може негативно позначитися на пізнавальних інтересах школярів, на відповідальності за виконання завдань та ін. Тому не слід пропонувати учням на короткий термін великі за обсягом завдання;

 • навчання учнів правилам виконання домашніх завдань;

 • співробітництво з батьками з питань допомоги дітям у виконанні та контролю за виконанням домашніх завдань.

Мета уроку

Ефективність уроку значною мірою залежить від вибору оптимального комплексу педагогічних за­вдань, які визначаються змістом уроку та його типом. Щоб успішно провести урок, треба визначити планований результат діяльності вчителя з організації уроку, встановити засоби досягнення очікуваного результату, визначити спосіб виконання поставлених завдань.

Освітні завдання уроку

 1. Забезпечити засвоєння (повторення, закріплення) понять, теорій, законів, наукових фактів.

 2. Сформувати (продовжити формування), закріпити вміння (спеціальні з даного

предмета).

 1. Сформувати (продовжити формування), закріпити вміння (загальні вміння і на­вички).

 2. Усунути прогалини в знаннях, спеціальних і загальнонавчальних уміннях і навичках.

УРОК У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 1

вимоги до СУЧАСНОГО УРОКУ 1

Виховувати почуття національної гордості, любов до батьків, повагу до старших, турботливе ставлення до тварин.

 1. Усунути наявні недоліки у вихованні учнів класу.

 2. Звернути увагу на усунення недоліків у розвитку інтелекту, волі, інтересів учнів класу.


Типи сучасних уроків

За ознакою основної дидактичної мети уроку:

 • вступний;

 • урок засвоєння нових знань;

 • урок формування нових умінь та навичок;

 • урок узагальнення, систематизації;

 • урок застосування знань;

 • урок контролю та корекції навчальних досягнень;

 • підсумковий урок;

 • інтегрований урок;

 • комбінований урок.

За ознакою основного способу проведення:

 • урок-лекція;

 • урок-семінар;

 • нестандартний урок;

 • екскурсія;

 • кіноурок;

 • лабораторна чи практична робота;

 • самостійна робота учнів тощо.

Уроки-пізнавально-розвивальні ігри:

 • уроки-ігри «Робимо урок разом», «Кросворд», «Острів скарбів», «Руки вгору», «Знайди помил­ку», «Упізнай мене», «Хто далі», «Двійники», «Сходження на вершину знань», «Космічний корабель», «У кабінеті лікаря», «Кубики», «Повітряний десант», «Хто краще знає та пам’ятає», «Лото», «Морський (повітряний) бій»;

 • круглий стіл;

 • пошук;

 • бліц-турнір;

 • взаємонавчання;

 • проблемно-навчальний залік;

 • аукціон;

 • предметні фокуси тощо.

Уроки-сценарії телепередач:

 • телепередача;

 • брейн-ринг;

 • «Поле чудес»;

 • телеміст;

 • «Що? Де? Коли?»;

 • «Вустами малюків»;

 • «Зоряний час»;

 • КВК;

 • «Відгадай мелодію» тощо.

Уроки-пошуки (в основу покладена самостійна підготовка учнів):

 • уроки-спортивні ігри;

 • магазин;

 • суд;

 • зліт представників різних професій;

 • ранок у фермерському господарстві;

 • робота конструкторського бюро;

 • захист наукового дослідження;

 • подорож;

УРОК У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 1

вимоги до СУЧАСНОГО УРОКУ 1

Виховувати почуття національної гордості, любов до батьків, повагу до старших, турботливе ставлення до тварин.

 1. Усунути наявні недоліки у вихованні учнів класу.

 2. Звернути увагу на усунення недоліків у розвитку інтелекту, волі, інтересів учнів класу.


Типи сучасних уроків
За ознакою основної дидактичної мети уроку:

 • вступний;

 • урок засвоєння нових знань;

 • урок формування нових умінь та навичок;

 • урок узагальнення, систематизації;

 • урок застосування знань;

 • урок контролю та корекції навчальних досягнень;

 • підсумковий урок;

 • інтегрований урок;

 • комбінований урок.

За ознакою основного способу проведення:

 • урок-лекція;

 • урок-семінар;

 • нестандартний урок;

 • екскурсія;

 • кіноурок;

 • лабораторна чи практична робота;

 • самостійна робота учнів тощо.

Уроки-пізнавально-розвивальні ігри:

 • уроки-ігри «Робимо урок разом», «Кросворд», «Острів скарбів», «Руки вгору», «Знайди помил­ку», «Упізнай мене», «Хто далі», «Двійники», «Сходження на вершину знань», «Космічний корабель», «V кабінеті лікаря», «Кубики», «Повітряний десант», «Хто краще знає та пам’ятає», «Лото», «Морський (повітряний) бій»;

 • круглий стіл;

 • пошук;

 • бліц-турнір;

 • взаємонавчання;

 • проблемно-навчальний залік;

 • аукціон;

 • предметні фокуси тощо.

Уроки-сценарії телепередач:

 • телепередача;

 • брейн-ринг;

 • «Поле чудес»;

 • телеміст;

 • «Що? Де? Коли?»;

 • «Вустами малюків»;

 • «Зоряний час»;

 • КВК;

 • «Відгадай мелодію» тощо.

Уроки-пошуки (в основу покладена самостійна підготовка учнів):

 • уроки-спортивні ігри;

 • магазин;

 • суд;

 • зліт представників різних професій;

 • ранок у фермерському господарстві;

 • робота конструкторського бюро;

 • захист наукового дослідження;

 • подорож;

 • диспут;

 • мозаїка;

 • проект;

 • прес-конференція;

 • без учителя;

 • документальний практикум;

 • фантазія;

 • спектакль;

 • віршовано-музичний;

 • конкурс знань, умінь і творчості;

 • казка тощо.


Структура уроку

Кожен тип уроку має свою структуру, обов’язковими елементами якої є етапи — організаційний, мотивації навчальної діяльності, актуалізації опорних знань, підбиття підсумків і домашнє завдання. Щодо структури, то вона залежить від типу уроку.

Для уроків вивчення нового матеріалу (засвоєння нових знань) найтиповішими є такі етапи:

 • перевірка домашнього завдання;

 • підготовка учнів до сприймання нового матеріалу (актуалізація опорних знань);

 • повідомлення теми і мети уроку;

 • пояснення нового матеріалу;

 • закріплення одержаних знань і вмінь;

 • підсумок уроку;

 • завдання додому.

Можлива й інша структура уроку вивчення нового матеріалу:

 • перевірка домашнього завдання;

 • повідомлення теми і мети уроку;

 • розбір прикладів з’ясування мовного явища;

 • робота учнів над висновками або виведення правила;

 • закріплення нового матеріалу шляхом виконання вправ;

 • підсумок уроку;

 • завдання додому.

Урокам закріплення та застосування знань і вмінь (формування вмінь і навичок)
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нестандартний урок в початковій школі
В статті визначено поняття «нестандартного уроку», дана класифікація нестандартних уроків, розкрита специфіка нестандартного уроку...

Урок як основна форма навчально-виховного процесу. Специфіка уроку; вимоги до сучасного уроку
Ознайомити студентів з основною формою організації навчально-виховного процесу з ім

Вісім ознак сучасного уроку світової літератури
Учитель-словесник, як правило, до кожного уроку намагається якомога більше підготувати інформації. Розгорніть свої конспекти. Без...

Тема уроку
Школа. Д. Павличко, Загадка – добавлянка А. Качан, Бачити – не бачить. Л. Глібов, Хто чого вчиться. В. Фетисов, у лісовій музичній...

Методичні рекомендації до уроку
Що потрібне сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя?

Національна
Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Урок розвитку мовлення в 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему за біблійною притчею «Блудний син»

Урок – гра Узагальнення та систематизація знань з теми «Із джерел народної мудрості»
Тож недарма фольклорний жанр дітьми у школі вивчається протягом усіх років навчання. Пропоную вашій увазі урок-гру, сподіваюсь, що...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка