Пошук по сайту


Бухгалтерський облік розрахунків із оплати праці

Бухгалтерський облік розрахунків із оплати праці

Сторінка1/3
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

міністерство

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку і аналізу

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

на тему :

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ.

( на матеріалах Кривчицького психоневрологічного інтернату )

АНОТАЦІЯ
Бакалаврська робота виконана на тему “Бухгалтерський облік розрахунків із оплати праці “ на матеріалах Кривчицького психоневрологічного інтернату . Метою бакалаврської роботи є дослідження , організації та ведення обліку заробітної плати, та ознайомлення з нормативно – законодавчими актами, що регулюють ці питання .

У бакалаврській роботі розглядаються організація та розрахунки із оплати праці, а також складання та подання відповідної звітності.


ANNOTATION


This Bachelor work has been done on a topic “ Accounting Calculations From A Payment Work “ and is based on the materials of the Kryvchyck Psychiatric Neurologestic Centre.

The aim of this work is to research, organize and conduct the calculations of the salary and learning of some normative Legislative acts that regulate these subjects.

Organization and accounting calculations from a payment work are looked at in this Bachelor work and the compiling and presentation of the corresponding accounts as well.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1. Економічний зміст по обліку оплати праці

1.2. Форми та системи оплати праці

1.3. Законодавчо – нормативне регулювання обліку оплати праці

РОЗДІЛ2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРИВЧИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

2.1. Загальна характеристика діяльності Кривчицького психоневрологічного

інтернату

2.2. Вплив особливостей діяльності Кривчицького психоневрологічного інтернату на організацію бухгалтерського обліку і формування облікової політики

РОЗДІЛ3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У КРИВЧИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ

3.1. Порядок документального оформлення обліку заробітної плати на підприємстві

3.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунку з оплати праці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

В С Т У П


Здійснення будь-якого господарського процесу обов’язково пов’язане із застосуванням праці та її оплатою. Праця – це цілеспрямована свідома діяльність людини в результаті якої утворюються споживчі вартості: продуктом праці є створення всіх матеріальних і духовних цінностей. Вона є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.

Заробітна плата — один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Це один з основних стимулів та мотиваторів праці.

Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує в процесі суспільного відтворення. Найважливішими з них є такі:

 1. Відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, для відтворення поколінь.

 2. Стимулююча функція заробітної плати полягає у встановленні залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його трудового внеску в результати роботи підприємства.

 3. Регулююча, або ресурсно - розміщувальна функція заробітної плати полягає в оптимізації розміщення робочої сили за регіонами, галузями господарства, підприємствами з урахуванням ринкової кон’юнктури.

 4. Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів виробництва.

 5. Функція формування платоспроможного попиту населення. Її призначення – узгодження платоспроможного попиту, під яким розуміємо форму виявлення потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, з одного боку, і виробництва споживчих товарів – з іншого.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і заробітної плати — одна з найважливіших і складних ділянок роботи, що потребує точних і оперативних даних, у яких відбиваються зміни чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників, підприємства, установ та організацій. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.

Дуже важливо відображати економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміку показників про працю, нагляд за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.

Заробітна плата знаходиться в центрі уваги різних зацікавлених сторін – найманих працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, профспілок, державних структур. Для кожної із сторін значення заробітної плати оцінюється по-різному, але повільність нарахування та утримання зачіпає інтереси всіх.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

  1. Економічний зміст по обліку оплати праціОсновним нормативно – правовим документом, який визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати є Закон України “ Про оплату праці “№108/95-ВР від 24. 03. 1995 року. В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи , спаду виробництва, звільнення з виробництв значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати. На кожному підприємстві в Україні має бути реальна і достовірна інформація про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік.

Відповідно до статі 1 Закону України “Про оплату праці “ заробітна плата –це винагорода обчислена як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно - діловий якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Як правова категорія заробітна плата є грошовою винагородою , яка виплачується працівнику за працю у встановленому сторонами трудового договору розмірі і в межах, визначених законодавством, соціально – партнерськими угодами, колективним і трудовим договорами . Структурно заробітна плата складається з трьох частин: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Відповідно на підприємстві встановлюються фонди оплати праці.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу, відповідно до встановлених норм праці ( норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робочих та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановленні норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбаченні чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До фонду додаткової заробітної плати входять:

- надбавки та доплати до тарифних ставок і окладів у розмірах передбачених законодавством ;

- премії працівникам за виробничі результати, винагороди за вислугу років;

- оплата праці працівників, які не числяться в штаті підприємства, за виконання робіт відповідно до договорів цивільно – правового характеру (наприклад, за договорами підряду) ;

- оплата основних та додаткових відпусток, компенсацій за невикористану відпустку ;

- суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників у межах передбачених чинним законодавством.

Інші заохочувальні та компенсаційні та інші виплати у формі винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші виплати , які не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад встановленні зазначеними актами норми. Структура заробітної плати наведена ( рис. 1.1.)

Інструкція №323, яка затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.1995р. наводить такі виплати цієї групи :

- Оплата простоїв не з вини працівника;

- суми, що виплачуються працівникам, які знаходяться у відпустці з ініціативи адміні­страції з частковим збереженням заробітної плати;

- надбавки та доплати понад розміри, установлені законодавством;

- винагороди за підсумками роботи за рік;

- винагороди за вислугу років;

- винагороди і премії за винаходи, раціоналізаторські пропозиції, за освоєння нової техніки та інші досягнення;

- одноразові заохочення (наприклад, до ювілейних дат);

- благодійна допомога;

- суми наданих пільг працівникам.

Інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці. До них належать:

 • суми вихідної допомоги при звільненні;

 • допомога за тимчасовою непрацездатністю;

 • відшкодування заробітку та інших витрат у разі заподіяного каліцтва або іншого ушкодження здоров'я працівника;

 • витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;

 • витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);

 • суми матеріальної допомоги підприємства на поховання;

 • компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інстру­мента та особистого транспорту;

 • інші виплати.

Не включаються до фонду оплати праці доходи (дивіденди, відсотки) від акцій і внесків у майно підприємства працівників, які є членами акціонерних товариств і зна­ходяться в їх обліковому складі. Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, отримані внаслідок їх господарської діяльності .Для установ і організацій, які фінансуються з бюджету – це кошти, що виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу отриманого внаслідок господарської діяльності , а також з інших джерел.

Правильна організація оплати праці, дотримання справедливих пропорцій, співвідношень, обліку розмірів заробітної плати з умовами і результатами праці служать могутнім чинником стимулювання продуктивності праці, зацікавленості працівника в підвищені результативності та якості роботи.

Найбільш питому вагу становить оплата праці і є одним із найважливіших напрямків соціально – економічної політики держави і має охоплювати всі верстви населення, сприяти зростанню реальних доходів працюючого та непрацюючого населення.

Проведений аналіз дозволяє сформулювати ще одну функцію заробітної плати – соціальну. Вплив зарплати на кість робочої сили здійснюється не тільки безпосередньо, зарплата має великий і опосередкований вплив на розвиток соціальних процесів. Адже саме від заробітної плати здійснюються відрахування – страхові внески до різних соціальних фондів, формуються податки. Таким чином, зарплата багато в чому зумовлює рівень охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти, підготовки кадрів.

Потрібно визначити, що заробітна плата є провідним інструментом соціальної політики. Вона зумовлює рівень соціальності суспільства, здатності держави підтримувати рівень якості життя соціуму загалом і кожної людини окремо .

Законом України “ Про оплату праці “ передбачаються дві сфери регулювання заробітної плати : державному і договірному рівнях.

Державний рівень заробітної плати полягає у законодавчому регулюванні оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, а також інших державних норм та гарантій. Мінімальна заробітна плата – один з важливих соціальних стандартів, який застосовується в усіх державах світу. Згідно зі ст. 3 Закону “ Про оплату праці” мінімальна зарплата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якою не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці.

До складу мінімальної зарплати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності й господарювання. Розмір зарплати визначається з урахуванням :

- вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням рівнів цих показників у міру стабілізації та розвитку економіки країни ;

- загального рівня середньої зарплати;

- продуктивності праці;

- продуктивності праці;

- рівня зайнятості та інших економічних умов.

Мінімальна заробітна плата встановлюється в розмірі не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості з розрахунку на працездатну особу (ст. 9 Закону “ Про оплату праці”). Ця норма ведена в дію з1 квітня 1997р., однак реально не виконується. На сьогоднішній день мінімальна зарплата становить 350,00 гривень. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило один раз на рік під час затвердження Державного бюджету України ( ст. 10 Закону України “ Про оплату праці”). Разом з тим Законом України від 24. 12. 1997 р. було передбачено, що розмір заробітної плати переглядається щоквартально разом з уточненням показників Державного бюджету України.

Держава також здійснює регулювання інших норм і гарантій в оплаті праці. До таких норм належать оплата праці за роботу в по надурочний час, в святкові не робочі й вихідні дні, в нічний час, за час простою, який стався не звини працівника. До гарантій для працівників належать оплата щорічних відпусток, за час виконання державних обов’язків для переведених працівників за станом здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу та ін. Дотримання цих державних норм і гарантій є обов’язковим для підприємств і організацій всіх форм власності та видів господарювання .

Оплата праці працівників бюджетних установ і організацій здійснюється на основі законодавчих та інших нормативних правових актів України, соціально – партнерських угод, колективних договорів в межах бюджетних асигнувань та інших позабюджетних фондів.

Зокрема постановами Кабінету Міністрів України “ Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери” від 29. 05. 1996р. №565 і №1458 від 02.12.1996р. затверджені схеми посадових окладів керівних працівників, фахівців, службовців, працівників установ і організацій освіти, науки, охорони здоров’я та ін., які фінансуються з бюджету.

Договірне регулювання оплати праці здійснюється на основі системи соціально – партнерських угод, які укладаються на державному галузевому регіональному і виробничому рівнях згідно із Законом України “ Про колективні договори і угоди “ . Головним принципом при цьому є недопущення погіршення положення працівників шляхом зниження гарантій, передбачених угодою більш високого рівня або законодавством.

Організація оплати праці являє собою систему організаційно – правових засобів, спрямованих на встановлення змісту і порядку введення системи оплати праці, тарифної системи, нормування праці, відрядних розцінок, преміювання, інших заохочувальних виплат, індексації зарплати у зв’язку порушенням термінів її виплати.

Всі норми з оплати праці в рамках своєї компетенції підприємства встановлюють в колективному договорі. У колективному договорі з урахуванням норм і гарантій передбачених законодавством і угодами встановлюються такі умови в сфері оплати праці працівників конкретного підприємства:

- визначаються фонди оплати праці ;

- системи оплати праці ;

- норми праці й грошові розцінки ;

- тарифні сітки ;

- розмір тарифної ставки I-го розряду, що перевищує розмір встановлений

нормами більш високого рівня ;

- схеми посадових окладів ;

- надбавки та доплати ;

- премії ;

- компенсаційні і гарантійні виплати.

Згідно з ст.26 Закону України “ Про підприємства в Україні” підприємство здійснює, крім виробничої діяльності, також і діяльність соціальну. Якщо колективний договір на підприємстві не укладений, власник зобов’язаний погодити всі питання щодо встановлення умов праці з профспілковим органом, який представляє інтереси більшості працівників.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота на тему: “Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці”
Нарахувань по оплаті праці. Облік робочого часу

Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на с г підприємствах. Підручник
Закон України від 16. 07. 1999 р. №996 ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»
«Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 03050901

План вступ Праця та заробітна плата у бюджетних установах Методи...
Праця та заробітна плата у бюджетних установах Методи І прийоми, які використовуються під час аудиту розрахунків по оплаті праці

Дипломний проект тема: “Облік та аналіз банківських кредитів”
Бухгалтерський облік операцій по видачі І погашенню кредитів. Кредитна документація

План планування І аналіз чисельності працівників підприємства. 1...
На ріст продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці, тому що оплата є стимулюючим чинником для...

План вступ Планування І аналіз чисельності працівників підприємства....
На ріст продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці, тому що оплата є стимулюючим чинником для...

Програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки...
Програма розроблена на основі освітньо–професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...

Програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки...
Програма розроблена на основі освітньо–професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для студентів зі спеціальності 03050901...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка